Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego

Regulamin udostępniania materiałów bibliotecznych

Przepisy porządkowe

Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego

zatwierdzony Uchwałą nr 15/2009/2010 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2010 r.

 1. Postanowienia ogólne
  1. W skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni wchodzą:
   1. Biblioteka Główna, określana również jako Biblioteka Naukowa,
   2. Biblioteki jednostek organizacyjnych Uczelni,
   3. Rada ds. Biblioteki.
  2. Podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego stanowi Biblioteka Główna.
 2. Biblioteka Główna
  1. Biblioteka Główna stanowi część Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów w Krakowie.
  2. Do podstawowych zadań Biblioteki Głównej należy:
   1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
   2. prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o zasoby własne oraz innych instytucji,
   3. prowadzenie działalności naukowej, bibliograficznej i dokumentacyjnej w zakresie bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych,
   4. prowadzenie szkoleń bibliotecznych oraz działalności promocyjnej,
   5. współpraca z bibliotekami oraz ośrodkami informacji naukowej w zakresie prowadzonej działalności,
   6. koordynacja działalności Bibliotek jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie gromadzenia i opracowania materiałów bibliotecznych.
  3. Materiały biblioteczne udostępniane są zgodnie z regulaminami Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów.
  4. Dyrektora Biblioteki Głównej mianuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu oraz za zgodą Wicekanclerza. Dyrektorem Biblioteki może być osoba spełniająca wymagania określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
  5. Dyrektor Biblioteki:
   1. jest odpowiedzialny za działalność Biblioteki,
   2. reprezentuje Bibliotekę wobec instytucji zewnętrznych,
   3. jest przełożonym pracowników Biblioteki,
   4. ustala zakres działań i kompetencje pracowników,
   5. przedkłada wnioski w sprawach zatrudnienia, wyróżnień i dokształcania pracowników,
   6. przedkłada do zatwierdzenia Senatowi sprawozdania z działalności Biblioteki,
   7. opracowuje plany rozwoju Biblioteki i przedstawia je Radzie ds. Biblioteki.
  6. Zastępców Dyrektora powołuje Rektor na wniosek Dyrektora i po zasięgnięciu opinii Rady ds. Biblioteki.
  7. Jednostkami organizacyjnymi Biblioteki Głównej są działy. W działach mogą być tworzone sekcje lub samodzielne stanowiska pracy.
  8. Struktura organizacyjna powinna być dostosowana do zadań Biblioteki. Zmian w strukturze organizacyjnej dokonuje Dyrektor w drodze pisemnych rozporządzeń, po zasięgnięciu opinii Rady ds. Biblioteki.
  9. Pracownicy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi albo Kierownikom działów.
  10. Kierowników działów powołuje Dyrektor na okres 3 lat.
 3. Biblioteki jednostek organizacyjnych
  1. Biblioteki jednostek organizacyjnych tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek kierownika jednostki, po zasięgnięciu opinii Rady ds. Biblioteki.
  2. Kierownika biblioteki jednostki organizacyjnej zatwierdza Rektor na wniosek kierownika jednostki, po zasięgnięciu opinii Rady ds. Biblioteki.
  3. Zasady działania bibliotek jednostek organizacyjnych określają odrębne regulaminy zatwierdzane przez Senat, po zasięgnięciu opinii Rady ds. Biblioteki.
  4. Biblioteki podlegają organizacyjnie jednostkom, przy których działają, natomiast merytorycznie Bibliotece Głównej.
 4. Rada ds. Biblioteki
  1. Rada ds. Biblioteki jest organem opiniodawczym Rektora oraz służy pomocą Dyrektorowi w prowadzeniu Biblioteki Głównej.
  2. W skład Rady ds. Biblioteki wchodzą:
   1. Dyrektor Biblioteki Głównej jako Przewodniczący,
   2. Zastępcy Dyrektora Biblioteki Głównej,
   3. Kierownicy Bibliotek jednostek organizacyjnych,
   4. jednoosobowi Przedstawiciele Dziekanów,
   5. Dyrektor Administracyjny,
   6. Dyrektor Wydawnictwa Ignatianum,
   7. Dyrektor Archiwum.
  3. Zebrania Rady zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek połowy liczby członków (w tym przypadku nie później niż 7 dni od złożenia wniosku do Przewodniczącego).
  4. Do kompetencji Rady należy:
   1. opiniowanie spraw dotyczących funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego,
   2. opiniowanie spraw personalnych,
   3. rozpatrywanie spraw zlecanych przez Władze lub zgłaszanych,
   4. przedkładanie Senatowi wniosków dotyczących zmian w Regulaminie.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Zmiany w Regulaminie uchwala Senat na wniosek Rady ds. Biblioteki.

Wersja nr 1 z dnia 24 maja 2010 r.


Regulamin udostępniania materiałów bibliotecznych

 1. Postanowienia ogólne
  1. Materiały biblioteczne udostępniane są wszystkim zainteresowanym użytkownikom. Korzystanie z materiałów bibliotecznych oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych odbywa się w pomieszczeniach Biblioteki z zachowaniem odpowiednich przepisów porządkowych.
  3. Korzystanie z materiałów bibliotecznych na miejscu nie wymaga zapisów do Biblioteki. Zajęcie stanowiska pracy wymaga pozostawienia własnego dokumentu tożsamości u pracownika Biblioteki.
  4. Biblioteka gromadzi następujące materiały biblioteczne:
   1. druki zwarte wydane po roku 1800,
   2. czasopisma,
   3. prace licencjackie i magisterskie,
   4. zbiory specjalne (inkunabuły, stare druki, fotokopie, mikrofilmy, rękopisy),
   5. wersje cyfrowe powyższych materiałów.
  5. Materiały biblioteczne są udostępniane:
   1. prezencyjnie (na miejscu) – bezpośrednio lub za pomocą terminali komputerowych,
   2. przez wypożyczenia miejscowe,
   3. przez wykonywanie usług reprograficznych.
  6. Wypożyczenia międzybiblioteczne są realizowane tylko przez udostępnienie terminali „Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA”.
  7. Materiały biblioteczne udostępniane są na podstawie zamówień papierowych, elektronicznych lub telefonicznych.
  8. Materiały w zbiorach podręcznych są dostępne na zasadzie wolnego dostępu. Materiały zgromadzone w magazynach są udostępniane przez pracowników Biblioteki na zamówienie.
 2. Udostępnianie prezencyjne
  1. Księgozbiory podręczne w czytelniach są dostępne na zasadzie wolnego dostępu.
  2. Z magazynów są udostępniane druki zwarte wydane po roku 1800 oraz czasopisma.
  3. Poprzez terminale komputerowe są dostępne zbiory zdigitalizowane.
  4. Nie udostępnia się:
   1. prac licencjackich i magisterskich,
   2. publikacji cennych lub zniszczonych.
  5. Nie są obsługiwani użytkownicy posiadający nieuregulowane zobowiązania względem Biblioteki.
  6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnione materiały. W przypadku ich zniszczenia jest zobowiązany do odkupienia egzemplarza, a gdy jest to niemożliwe – do uiszczenia dziesięciokrotnej wartości antykwarycznej.
 3. Wypożyczenia miejscowe
  1. Wypożyczeniom podlegają druki zwarte wydane po roku 1900.
  2. Nie wypożycza się: publikacji z księgozbiorów podręcznych, czasopism, prac licencjackich i magisterskich, zbiorów specjalnych, publikacji cennych lub zniszczonych.
  3. Prawo wypożyczeń z księgozbioru głównego (Magazyn) posiadają:
   1. jezuici,
   2. pracownicy Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – 10 woluminów na okres 4 tygodni,
   3. pracownicy Wydawnictwa WAM (WAM) – 3 woluminy na okres 4 tygodni oraz do korzystania na potrzeby wydawnicze na terenie WAM,
   4. studenci AIK:
    1. studiów II stopnia oraz 4 i 5 roku studiów jednolitych magisterskich - 3 woluminy na okres 2 tygodni,
    2. studiów doktoranckich – 5 woluminów na okres 4 tygodni,
  4. Prawo wypożyczeń z księgozbioru dodatkowego (sygnatury rozpoczynające się od „WYP-") posiadają studenci AIK studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich – 3 woluminy na okres 2 tygodni.
  5. Przy korzystaniu z wypożyczeń miejscowych należy wypełnić „Oświadczenie dotyczące wypożyczania książek" (przy pierwszym korzystaniu) oraz okazać stosowny dokument (przy każdym korzystaniu):
   • pracownicy – dokument tożsamości,
   • studenci – legitymację studencką.
  6. Możliwość wypożyczeń jest weryfikowana w oparciu o dane udostępnione przez AIK i WAM.
  7. Obsługa wypożyczeń odbywa się w Wypożyczalni.
  8. Wypożyczenie jest realizowane na podstawie podpisanego rewersu wypożyczeń.
  9. W przypadku braku zamówień na wypożyczony egzemplarz użytkownik może dokonać prolongaty (osobiście, telefonicznie lub elektronicznie) u pracownika Biblioteki lub samodzielnie w systemie komputerowym (pracownicy Biblioteki).
  10. Na publikacje wypożyczone można składać zamówienia.
  11. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo zażądać zwrotu książek przed upływem terminu.
  12. W przypadku niezwrócenia książek w oznaczonym terminie przez użytkownika, jego zamówienia nie będą realizowane do czasu zwrotu książek oraz przez kolejne 2 lub 4 tygodnie (odpowiednio do okresu prawa wypożyczeń).
  13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypożyczone książki. W przypadku ich zgubienia lub zniszczenia zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza, a gdy jest to niemożliwe - do uiszczenia dziesięciokrotnej wartości antykwarycznej.
  14. Do użytkowników wysyłane są wiadomości z Systemu powiadomień elektronicznych.
 4. Usługi reprograficzne
  1. Biblioteka wykonuje kserokopie materiałów bibliotecznych, nie wykonuje skanowania.
  2. Usługi reprograficzne są wykonywane z materiałów wydanych po roku 1900.
  3. Nie wykonuje się usług reprograficznych z materiałów o dużym formacie, w złym stanie lub takich, które mogłyby ulec uszkodzeniu w trakcie usługi. Ocena możliwości wykonania usługi zależy od pracownika Biblioteki.
  4. Usługi reprograficzne są realizowane wyłącznie na miejscu. Biblioteka nie wysyła kserokopii.
  5. Usługi reprograficzne są płatne. Cennik usług ustala Dyrektor Biblioteki w odrębnym zarządzeniu.
 5. Zbiory specjalne
  1. Prawo korzystania ze zbiorów specjalnych posiadają:
   1. samodzielni pracownicy naukowi i osoby ze stopniem naukowym doktora,
   2. doktoranci i asystenci ze stopniem magistra – po przedłożeniu pisma polecającego od promotora, opiekuna naukowego lub dyrektora instytucji, według wzoru zawartego w Zaświadczeniu o potrzebie korzystania ze zbiorów specjalnych.
   3. osoby, które uzyskały zgodę Kuratora Zbiorów Specjalnych.
  2. Korzystanie ze zbiorów specjalnych odbywa się w porozumieniu i za zgodą Kuratora Zbiorów Specjalnych w ustalonym terminie i w ramach indywidualnie określonych warunków.
  3. W celu ustalenia warunków udostępniania zbiorów specjalnych należy kontaktować się z pracownikami Biblioteki.
  4. Przy korzystaniu ze zbiorów specjalnych należy wypełnić „Deklarację użytkownika zbiorów specjalnych". „Deklaracja..." jest ważna w danym roku akademickim (do 30 września).
 6. Przepisy końcowe
  1. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia zbiorów bez podania przyczyn.
  2. Biblioteka przetwarza dane osobowe osób korzystających z systemu biblioteczno-informacyjnego.
  3. Bieżące sprawy związane z udostępnianiem materiałów należy zgłaszać pracownikom Biblioteki.
  4. W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Biblioteki może udzielić zgody na udostępnianie materiałów bibliotecznych w szerszym zakresie niż określa to regulamin.
  5. Regulamin podlega okresowym zmianom. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest publicznie na stronie internetowej Biblioteki oraz w pomieszczeniach obsługi.
  6. Zmiany w regulaminie wprowadza Dyrektor Biblioteki. Informacja o zmianach jest dostępna publicznie.
  7. Użytkownik, który podpisał „Oświadczenie dotyczące wypożyczania książek" lub „Deklarację użytkownika zbiorów specjalnych" ma prawo zrezygnować z ich postanowień w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian w regulaminie, w przeciwnym razie uważa się, że wyraża zgodę na nowe warunki regulaminu.

Wersja nr 9 z 24 października 2016 r.

Przepisy porządkowe

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze przepisy dotyczą spraw porządkowych i obowiązują na terenie Biblioteki.
  2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 2. Pomieszczenia biblioteczne
  1. Korzystanie z pomieszczeń czytelnianych wymaga:
   1. skorzystania z szatni (pozostawienie okrycia wierzchniego, torebek, plecaków itp.) i wpisania się na listę odwiedzin,
   2. pozostawienia u pracownika Biblioteki dokumentu tożsamości,
   3. zachowania ciszy,
   4. starannego obchodzenia się z udostępnianymi materiałami,
   5. zwrócenia pracownikowi Biblioteki wykorzystanych materiałów,
   6. stosowania się do poleceń pracowników Biblioteki.
  2. W czytelniach zabrania się:
   1. używania telefonów komórkowych,
   2. wnoszenia materiałów zagrażających zbiorom (np. jedzenia, picia itp.).
  3. W czytelniach udostępniane są głównie materiały biblioteczne do wykorzystania na miejscu. Materiały mogą być, na życzenie użytkownika, pozostawione na kolejny dzień.
 3. Komputery i Internet
  1. W pomieszczeniach Biblioteki możliwe jest korzystanie z wydzielonych stanowisk komputerowych oraz używanie własnych komputerów.
  2. Dostęp do Internetu jest możliwy do celów naukowych, badawczych i dydaktycznych.
  3. Zabrania się rozpowszechniania wirusów komputerowych, udostępniania połączenia dla innych urządzeń, podejmowania działań ingerujących w strukturę sieci lub w komputery innych użytkowników.
  4. Z uwagi na ograniczoną przepustowość łącza internetowego należy wyłączyć programy wykorzystujące Internet w tle, zazwyczaj uruchamiane przy starcie komputera: aktualizacje oprogramowania, programy do pobierania i wysyłania plików itp.
  5. Połączenie z Internetem jest konfigurowane automatycznie, pracownicy Biblioteki nie są zobowiązani do konfigurowania komputerów użytkowników.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Osoby nieprzestrzegające przepisów porządkowych zostaną wyproszone z pomieszczeń bibliotecznych.

Wersja nr 2 z 13 marca 2015 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.