Wyjazdy na praktyki

Autor: BWM, ostatnia aktualizacja: 30.03.2017

Erasmus praktyki

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA PRAKTYKI ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Program Erasmus+ poza wyjazdami na część studiów do zagranicznej uczelni, stwarza studentom również możliwość wyjazdu na praktykę do przedsiębiorstwa lub innej instytucji za granicą. Jeżeli rozważasz wyjazd zapoznaj się dokładnie z poniższymi informacjami.
Miejsce praktyk student znajduje we własnym zakresie.
Przykładowe oferty praktyk znajdują się w zakładce Oferty praktyk.   

Kto może wyjechać na praktyki w Programie Erasmus+?
  • studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich;
  • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
  • przyszli absolwenci posiadający w czasie rekrutacji aktywny status studenta.

Uwaga! W trakcie rekrutacji oraz trwania wyjazdu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim.

Dokumenty rekrutacyjne:

W wyznaczonym terminie (ogłoszonym w zakładce Aktualności) student składa w Biurze Współpracy Międzynarodowej komplet wymaganych dokumentów:

1. Podanie studenta o wyjazd zagraniczny z poświadczoną przez właściwy Sekretariat/Dziekanat Wydziału średnią ważoną ocen za ostatni zakończony semestr studiów z kierunku, z którego planowyany jest wyjazd.
2. Certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka obcego lub zaświadczenie lektora AIK o poziomie znajomości języka obcego (nie starsze niż rok licząc od daty egzaminu), który będzie językiem roboczym w zagranicznej instytucji przyjmującej.
3. Decyzja z Biura Stypendialnego – jeśli dotyczy, dokumentujące prawo do otrzymywania stypendium socjalnego.
4. List motywacyjny z własnoręcznym podpisem.
5. Letter of Intent (List Intencyjny), zagranicznej instytucji przyjmującej, opatrzony wymaganymi podpisami i pieczęciami, potwierdzający zgodę na przyjęcie wnioskodawcy na praktykę.
6. W przypadku wyjazdu doktorantów w okresie zajęć dydaktycznych: zgodę Kierownika Studiów Doktoranckich oraz opinię opiekuna naukowego
7. Zaświadczenie potwierdzające współpracę z BWM w bieżącym lub poprzednim roku akademickim – jeśli dotyczy.
8. Zaświadczenie potwierdzające opiekę nad studentami zagranicznymi AIK (Erasmus Mentor) w bieżącym lub poprzednim roku akademickim  – jeśli dotyczy.
9. Zaświadczenia potwierdzające działalność na rzecz AIK w bieżącym lub poprzednim roku akademickim (np. praca w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, Organizacji Studenckiej, Chórze Akademickim) – jeśli dotyczy.
10. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wystawione przez upoważniony do tego organ - jeśli dotyczy. 

Kwalifikacja kandydatów do wyjazdów realizowanych od 01.10.2016 do 30.09.2017 roku:    

O nominacji do wyjazdu na praktyki decyduje Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ na posiedzeniu. Nominacja odbywa się na podstawie kryteriów:

  KRYTERIUM 1 KRYTERIUM 2
średnia ocen poziom znajomości języka odbywania praktyk w instytucji zagranicznej
5.00-4.80 4.79-4.60 4.59-4.30 4.29-4.00 3.99-3.70 C2/C1 B2 B1 A2 A1
punkty 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

 

KRYTERIUM 3

pełna zgodność profilu zawodowego w wybranej instytucji z programem/kierunkiem studiów AIK (dotyczy wyjazdów SMP)

wyjazd po raz pierwszy

dzałalność społeczna w AIK

współpraca z BWM, zaangażownie w promocji programu Erasmus na uczelni

opieka nad studentami zagranicznymi (Erasmus Mentor)

każda dodatkowa działalność na rzecz AIK (maksymalnie 2)

punkty

1

2

1 - 3

1- 2

1


UWAGA: w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów (limit miejsc ograniczony), decydować będzie, oprócz kryteriów formalnych, data złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji kandydatów do wyjazdu na praktyki w Programie Erasmus+ zawarte są w §6 Regulaminu wyjazdów studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ (dostępny tutaj).

UWAGA: Dla przyszłych absolwentów rekrutucjący się na wyjazd na praktyki, dla których okres praktyk będzie realizowany w całości lub w części po 30 września 2017 roku, kwalifikacja na wyjazd będzie oceniana na zmienionych zasadach.
Kryteria kwalifikacyjne dotyczące tych wyjazdów można znaleźć tutaj. Szczegółowe informację w tym zakresie można znaleźć w Regulaminie.
Zgodnie z art.6 ust.8 pkt. b w.w. Regulaminu, w przypadku zaświadczeń stwierdzających, że egzamin językowy miał miejsce wcześniej niż rok od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych lub w przypadku certyfikatu starszego niż 5 lat - poziom znajomości języka będzie zweryfikowany przez kierownika MSJO - dnia 27 marca 2017 roku odbędzie się egzamin pisemny w tym zakresie. Każda osoba, której dotyczy ta sytuacja, zostanie indywidualnie o tym poinformowana i zaproszona na w.w egzamin.
Kwoty dofinasowania wyjazdów na praktyki w roku akademickim 2017/2018 można zanaleźć tutaj.  

Czas trwania praktyki:

Praktyka nie może trwać krócej niż 2 miesiące (60 dni). Czas ten odnosi się tylko do czasu samej praktyki i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego. Maksymalny czas pobytu nie może być dłuższy niż 1, ten sam, rok akademicki. Pobyt studenta w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 października a 30 września.

Najważniejsze dokumenty przed oraz w trakcie wyjazdu:

1. Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement  for traineeship- określa program i przebieg praktyki do zrealizowania w instytucji przyjmującej, stanowi podstawę zaliczenia praktyki po powrocie, jest uzgodniony przed wyjazdem dla każdego wyjeżdżającego studenta i musi byc zaakceptowany przez Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ i podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą (Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+), instytucję przyjmującą i studenta.

Uwaga: Studenci, chcący wziąć udział w Praktykach Erasmusa i chcący je później przepisać, jako praktyki obowiązkowe na Ignatianum, proszeni są o wcześniejszy kontakt w tej sprawie z Koordynatorem Praktyk właściwego dla siebie Wydziału.
Wszystkie zmiany wprowadzone do Porozumienia o programie praktyki przez którąkolwiek ze stron wymagają pisemnego wypełnienia drugiej części formularza Learning Agreement for trainessheep, zwanej During the mobility w ciągu 2 tygodni od przyjazdu studenta do instytucji zagranicznej.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza Porozumienia o programie praktyki zalecane jest zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi sposobu przygotowania tego dokumentu.

2.  Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i regulaminem Programu.
3. Oświadczenie do wypłaty grantu (z załączonym potwierdzeniem otwarcia rachunku bankowego w EURO lub PLN).

4. Ubezpieczenie na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej:
a) Każdy student jest zobowiązany uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ.
b) Każdy student jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od odpowiedzialności cywilnej (OC) w miejscu odbywania praktyk. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musi obejmować szkody spowodowane przez Uczestnika podczas pobytu za granicą, bez względu na to czy jest w pracy, czy też nie.
c) Każdy student jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Takie ubezpieczenie musi obejmować co najmniej szkody poniesione przez studentów wynikające z wypadków w pracy.
5. Umowa - podpisana między studentem i uczelnią macierzystą. Określa warunki odbywania praktyki, oraz warunki wypłaty i rozliczenia stypendium.
6. Każdy student zakwalifikowany do wyjazdu na praktykę, jest zobowiązany do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej – pierwszego przed wyjazdem na stypendium oraz drugiego na zakończenie pobytu. Niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje, że wyjazd na stypendium nie będzie mógł zostać rozliczony. Więcej informacji tutaj.

Najważniejsze dokumenty po zrealizowaniu praktyki:

1. Zaświadczenie z instytucji przyjmującej (wystawione na jej firmowym papierze) potwierdzające okres pobytu studenta na praktyce w instytucji przyjmującej;
2. Potwierdzenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna w instytucji przyjmującej (jest to trzecia część formularza Learning Agreement for traineeshipzwana After the mobility).
3. Sprawozdanie (w formie papierowej i elektronicznej) opisowe z pobytu na praktyce;
4. Wypełnienie ankiety Stypendysty Erasmusa on-line;
5. Wypełnienie drugiego testu biegłości językowej. Więcej informacji tutaj.

Uwaga! Zrealizowanie wszystkich powyższych pkt. 1-5 jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu i do wypłaty ostatniej raty stypendium. 

Stypendium:

Stypendium otrzymywane z budżetu Programu Erasmus+ na czas pobytu za granicą ma charakter uzupełniający, co znaczy, że nie pokrywa ono wszystkich kosztów związanych z podróżą i pobytem w kraju docelowym.
Miesięczna  stawka  stypendium  Programu  określana  jest  na  podstawie  sztywnych  stawek przyporządkowanych  dla  poszczególnych  grup  krajów,  w  zależności  od  kosztów  utrzymania,  według poniższej tabeli.


Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w EUR wypłacana z budżetu ERASMUS+

GRUPA I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600 EUR

GRUPA II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

500 EUR

GRUPA III

Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

400 EUR


beli.

Uwaga: Studenci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego, wyjeżdżający na praktykę 
w roku akademickim 2016/2017 kwalifikują się do otrzymania dodatku socjalnego w wysokości 200 euro miesięcznie. Dofinansowanie osób wyjeżdżających na praktykę z prawem do otrzymania dodatku socjalnego wypłacane jest z budżetu PO WER w walucie PLN według poniższej tabeli.

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w PLN wypłacana z budżetu PO WER z dodatkiem socjalnym

GRUPA I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2965 PLN

GRUPA II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2541 PLN

GRUPA III

Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2118 PLN
beli.

Osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na pokrycie rzeczywistych kosztów wynikających z niepełnosprawności na podstawie wniosku. Wniosek należy złożyć u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Więcej informacji tutaj.

Więcej informacji dotyczących finansowania wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+ zawarte są w §10 Regulaminu wyjazdów studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ (dostępny tutaj).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.