Wyjazdy na praktyki

Autor: BWM, ostatnia aktualizacja: 19.05.2017

Erasmus praktyki

Najbliższa rekrutacja na wyjazdy na praktyki przewidywana jest

w okresie styczeń - luty 2018 

Program Erasmus+ poza wyjazdami na część studiów do zagranicznej uczelni, stwarza studentom również możliwość wyjazdu na praktykę do przedsiębiorstwa lub innej instytucji za granicą. Jeżeli rozważasz wyjazd zapoznaj się dokładnie z poniższymi informacjami.
Miejsce praktyk student znajduje we własnym zakresie.
Praktyczne wskazówki jak znaleźć miejsce praktyk znajdują się w zakładce Oferty praktyk.   

Kto może wyjechać na praktyki w Programie Erasmus+?
  • studenci AIK studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich, doktoranckich;
  • studenci AIK studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
  • przyszli absolwenci AIK, posiadający w czasie rekrutacji aktywny status studenta. 

Uwaga! W trakcie rekrutacji oraz trwania wyjazdu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim.

Kiedy?
  • studenci: praktyki w okresie wakacyjnym (czerwiec – 30 wrzesień)
  • przyszli absolwenci: wyjazd w ciągu roku po zakończeniu studiów
Na jak długo?

W ramach tzw. kapitału mobilności każdego studenta:

  • max. 12 miesięcy (licząc wspólnie wszystkie wyjazdy na studia oraz wyjazdy na praktyki) w ramach jednego poziomu studiów (dla I, II, III st.)

  • max. 24 miesiące (licząc wspólnie wszystkie wyjazdy na studia oraz wyjazdy na praktyki) dla jednolitych studiów magisterskich

Uwaga! Minimalny okres pobytu na praktyki wynosi 2 miesiące. W ramach jednego roku akademickiego, student może ubiegać się o wyjazd na praktyki z dofinansowaniem, na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Dokumenty rekrutacyjne:

W wyznaczonym terminie (ogłoszonym w zakładce Aktualności) student składa w Biurze Współpracy Międzynarodowej komplet wymaganych dokumentów:

1. Podanie studenta o wyjazd zagraniczny z poświadczoną przez właściwy Sekretariat/Dziekanat Wydziału średnią ważoną ocen za ostatni zakończony semestr studiów z kierunku, z którego planowyany jest wyjazd.
2. Certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka obcego lub zaświadczenie lektora AIK o poziomie znajomości języka obcego (nie starsze niż rok licząc od daty egzaminu), który będzie językiem roboczym w zagranicznej instytucji przyjmującej.
3. Decyzja z Biura Stypendialnego – jeśli dotyczy, dokumentujące prawo do otrzymywania stypendium socjalnego.
4. List motywacyjny z własnoręcznym podpisem.
5. Letter of Intent (List Intencyjny), zagranicznej instytucji przyjmującej, opatrzony wymaganymi podpisami i pieczęciami, potwierdzający zgodę na przyjęcie wnioskodawcy na praktykę.
6. W przypadku wyjazdu doktorantów w okresie zajęć dydaktycznych: zgodę Kierownika Studiów Doktoranckich oraz opinię opiekuna naukowego
7. Zaświadczenie potwierdzające współpracę z BWM w bieżącym lub poprzednim roku akademickim – jeśli dotyczy.
8. Zaświadczenie potwierdzające opiekę nad studentami zagranicznymi AIK (Erasmus Mentor) w bieżącym lub poprzednim roku akademickim  – jeśli dotyczy.
9. Zaświadczenia potwierdzające działalność na rzecz AIK w bieżącym lub poprzednim roku akademickim (np. praca w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, Organizacji Studenckiej, Chórze Akademickim) – jeśli dotyczy.
10. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wystawione przez upoważniony do tego organ - jeśli dotyczy. 

Kwalifikacja kandydatów do wyjazdów na praktyki

O nominacji do wyjazdu na praktyki decyduje Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ na posiedzeniu. Nominacja odbywa się na podstawie kryteriów:

Kryteria 2016 - dotyczy ubiegania się na wyjazd z umowy finansowej 2016 (wyjazdy realizowane w roku akademickim 2016/2017) [Szczegóły w Regulaminie wyjazdów studentów, doktorantów oraz absolwentów AIK w ramach Programu Erasmus+, który jest dostępny tutaj].

Kryteria 2017 - dotyczy ubiegania się na wyjazd z umowy finansowej 2017 (wyjazdy realizowane w roku akademickim 2017/2018) [Szczegóły w Regulaminie udziału w Programie Erasmus+ studentów, doktorantów oraz absolwentów AIK na wyjazdy w okresie 1 czerwiec 2017 - 30 wrzesień 2018 roku, który jest dostępny tutaj]

UWAGA: w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów (limit miejsc ograniczony), decydować będzie, oprócz kryteriów formalnych, data złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Zgodnie z art.6 ust.8 pkt. b Regulaminu, w przypadku zaświadczeń stwierdzających, że egzamin językowy miał miejsce wcześniej niż rok od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych lub w przypadku certyfikatu starszego niż 5 lat - poziom znajomości języka będzie zweryfikowany przez kierownika MSJO. Każda osoba, której dotyczy ta sytuacja, zostanie indywidualnie o tym poinformowana i zaproszona na w.w egzamin.

  

Czas trwania praktyki:

Praktyka nie może trwać krócej niż 2 miesiące (60 dni). Czas ten odnosi się tylko do czasu samej praktyki i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego. Maksymalny czas pobytu nie może być dłuższy niż 1, ten sam, rok akademicki. Pobyt studenta w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 października a 30 września.

Najważniejsze dokumenty przed oraz w trakcie wyjazdu:

1. Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement  for traineeship- określa program i przebieg praktyki do zrealizowania w instytucji przyjmującej, stanowi podstawę zaliczenia praktyki po powrocie, jest uzgodniony przed wyjazdem dla każdego wyjeżdżającego studenta i musi byc zaakceptowany przez Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ i podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą (Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+), instytucję przyjmującą i studenta.

Uwaga: Studenci, chcący wziąć udział w Praktykach Erasmusa i chcący je później przepisać, jako praktyki obowiązkowe na Ignatianum, proszeni są o wcześniejszy kontakt w tej sprawie z Koordynatorem Praktyk właściwego dla siebie Wydziału.
Wszystkie zmiany wprowadzone do Porozumienia o programie praktyki przez którąkolwiek ze stron wymagają pisemnego wypełnienia drugiej części formularza Learning Agreement for trainessheep, zwanej During the mobility w ciągu 2 tygodni od przyjazdu studenta do instytucji zagranicznej.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza Porozumienia o programie praktyki zalecane jest zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi sposobu przygotowania tego dokumentu.

2.  Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i regulaminem Programu.
3. Oświadczenie do wypłaty grantu (z załączonym potwierdzeniem otwarcia rachunku bankowego w EURO lub PLN).

4. Ubezpieczenie na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej:
a) Każdy student jest zobowiązany uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ.
b) Każdy student jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od odpowiedzialności cywilnej (OC) w miejscu odbywania praktyk. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musi obejmować szkody spowodowane przez Uczestnika podczas pobytu za granicą, bez względu na to czy jest w pracy, czy też nie.
c) Każdy student jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Takie ubezpieczenie musi obejmować co najmniej szkody poniesione przez studentów wynikające z wypadków w pracy.
5. Umowa - podpisana między studentem i uczelnią macierzystą. Określa warunki odbywania praktyki, oraz warunki wypłaty i rozliczenia stypendium.
6. Każdy student zakwalifikowany do wyjazdu na praktykę, jest zobowiązany do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej – pierwszego przed wyjazdem na stypendium oraz drugiego na zakończenie pobytu. Niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje, że wyjazd na stypendium nie będzie mógł zostać rozliczony. Więcej informacji tutaj.

Najważniejsze dokumenty po zrealizowaniu praktyki:

1. Zaświadczenie z instytucji przyjmującej (wystawione na jej firmowym papierze) potwierdzające okres pobytu studenta na praktyce w instytucji przyjmującej;
2. Potwierdzenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna w instytucji przyjmującej (jest to trzecia część formularza Learning Agreement for traineeshipzwana After the mobility).
3. Sprawozdanie (w formie papierowej i elektronicznej) opisowe z pobytu na praktyce;
4. Wypełnienie ankiety Stypendysty Erasmusa on-line;
5. Wypełnienie drugiego testu biegłości językowej. Więcej informacji tutaj.

Uwaga! Zrealizowanie wszystkich powyższych pkt. 1-5 jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu i do wypłaty ostatniej raty stypendium. 

Stypendium:

Stypendium otrzymywane z budżetu Programu Erasmus+ na czas pobytu za granicą ma charakter uzupełniający, co znaczy, że nie pokrywa ono wszystkich kosztów związanych z podróżą i pobytem w kraju docelowym.
Miesięczna  stawka  stypendium  Programu określana  jest  na  podstawie  sztywnych  stawek przyporządkowanych  dla  poszczególnych  grup  krajów,  w  zależności  od  kosztów  utrzymania.  

Studenci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego, wyjeżdżający na praktykę kwalifikują się do otrzymania dodatku socjalnego w wysokości 200 euro miesięcznie. Dofinansowanie osób wyjeżdżających na praktykę z prawem do otrzymania dodatku socjalnego wypłacane jest z budżetu PO WER w walucie PLN.

Osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na pokrycie rzeczywistych kosztów wynikających z niepełnosprawności na podstawie wniosku. Wniosek należy złożyć u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Więcej informacji tutaj.

STAWKI stypendium dla wyjazdów realizowanych z umowy finansowej 2016 (wyjazdy w roku 2016/2017).

STAWKI stypendium dla wyjazdów realizowanych z umowy finansowej 2017 (wyjazdy w roku 2017/2018).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.