Wyjazdy na studia

Autor: BWM, ostatnia aktualizacja: 18.09.2017

Erasmus studia

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
JEST PRZEWIDYWANA W TERMINIE STYCZEŃ-LUTY 2018 

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach Programu Erasmus+ zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Rekrutacja odbywa się jednorazowo w ciągu roku akademickiego i dotyczy wyjazdu na studia w semestrze zimowym lub letnim.

Jeżeli rozważasz wyjazd w ramach programu Erasmus+ zapoznaj się dokładnie z poniższymi informacjami.

Kto może wyjechać na studia?
  • studenci Akademii Ignatianum,
  • studenci studiów licencjackich, magisterkich i doktoranckich,
  • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  • studenci, którzy ukończyli 1 rok studiów. 
Gdzie można wyjechać na studia?

Wyjazd na studia może być realizowany jedynie do Europejskich Uczelni, z którymi Ignatianum ma podpisane umowy bilaternalne w ramach Programu Erasmus+. Wykaz wszystkich Uczelni partnerskich Ignatianum oraz zakresy umów znajdziesz w formie tabeli.
W celu łatwiejszego szukania uczelni, na której będzie realizowany wyjazd, zachęcamy do zapoznania się z instrukcją w jaki sposób czytać tabelę zawierającą listę umów bilateralnych.

Jak wybrać Uczelnię zagraniczną?

Pierwszym krokiem w wyborze Uczelni zagranicznej jest zapoznanie się z listą Uczelni, z którymi Ignatianum ma podpisane Umowy (patrz wyżej). Następnie, zapoznaj się z ofertą studiów wybranej/ych Uczelni i dopasuj przedmioty oferowane dla studentów zagranicznych, do przedmiotów które będa realizowane w Ignatianum podczas semestru, na który planujesz wyjechać. W razie wątpliwości/pytań skontaktuj się z Biurem Współpracy Miedzynarodowej lub osobą zajmujacą się przyjeżdzającymi studentami w wybranej Uczelni zagranicznej.

Pamiętaj, że oferta studiów wybranej Uczelni zagranicznej powinna być jak najbardziej zbliżona do programu studiów, które realizujesz w Ignatianum.

Dokumenty rekrutacyjne:     

W wyznaczonym terminie (ogłoszonym w zakładce Aktualności) student składa w Biurze Współpracy Międzynarodowej komplet wymaganych dokumentów:

1. Podanie studenta o wyjazd zagraniczny  z poświadczoną przez właściwy Sekretariat/Dziekanat Wydziału średnią ważoną ocen za ostatni zakończony semestr studiów z kierunku, z którego planowany jest wyjazd. Wypełnienie elektornicznie Aneksu, stanowiącego trzecią stronę Podania: Propozycja Porozumienia o programie studiów dla uczelni zagranicznej pierwszego wyboru jest obowiązkowe (brak tego dokumentu jest równoznaczny z niezarejestrowaniem dokumentów rekrutacyjnych).
2. Certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka obcego nie starszy niż 5 lat lub zaświadczenie lektora AIK o poziomie znajomości języka obcego (nie starsze niż rok licząc od daty egzaminu), w którym będą prowadzone zajęcia w zagranicznej uczelni przyjmującej.
3. Kserokopia decyzji z Biura Stypendialnego – jeśli dotyczy, dokumentujące prawo do otrzymywania stypendium socjalnego.
4. List motywacyjny z własnoręcznym podpisem.
5. Zaświadczenie potwierdzające współpracę z BWM w bieżącym lub poprzednim roku akademickim – jeśli dotyczy.
6. Zaświadczenie potwierdzające opiekę nad studentami zagranicznymi AIK (Erasmus Mentor) w bieżącym lub poprzednim roku akademickim – jeśli dotyczy.
7. Zaświadczenia potwierdzające działalność na rzecz AIK w bieżącym lub poprzednim roku akademickim (np. praca w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, Organizacji Studenckiej, Chórze Akademickim) – jeśli dotyczy.
8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wystawione przez upoważniony organ - jesli dotyczy.
9. Pisemną opinię/ zgodę promotora/opiekuna naukowego - w przypadku studentów wyjeżdżających na trzecim roku studiów I st., drugiego roku II st. oraz piątego roku studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich.
10. Pisemną zgodę Kierownika Studiów Doktoranckich w przypadku wyjazdu studentów studiów doktoranckich.

UWAGA: Zgodnie z art.6 ust.7 pkt. b Regulaminu, w przypadku zaświadczeń stwierdzających, że egzamin językowy miał miejsce wcześniej niż rok od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych lub w przypadku certyfikatu starszego niż 5 lat - poziom znajomości języka będzie zweryfikowany przez kierownika MSJO - w wyznaczonym terminie odbędzie się egzamin pisemny w tym zakresie. Każda osoba, której dotyczy ta sytuacja, zostanie indywidualnie o tym poinformowana i zaproszona na w.w egzamin.

Kwalifikacja kandydatów do wyjazdu na studia:    

O nominacji do wyjazdu na studia decyduje Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ na posiedzeniu. Nominacja odbywa się na podstawie KRYTERIÓW.

Nominacja do wyjazdu:

Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej Programu Erasmus+ przekazywane są studentowi drogą mailową. Następnie, na uczelnię wybraną przez studenta, zostaje wysłany List Nominacyjny z danymi studenta oraz jego adresem e-mailowym. Uczelnia przyjmująca kontaktuje się ze studentem drogą mailową. Po nominacji, a przed wyjazdem do Uczelni zagranicznej, organizowane jest spotkanie informacyjne z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+.

Najważniejsze dokumenty przed oraz w trakcie wyjazdu: 

1. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for studies, tzw. LA) - określa listę przedmiotów do zrealizowania w uczelni przyjmującej, stanowi podstawę zaliczenia studiów po powrocie, jest uzgodniony przed wyjazdem dla każdego wyjeżdżającego studenta i musi byc zaakceptowany przez Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ i podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą (Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+), instytucję przyjmującą i studenta.
Wszystkie zmiany wprowadzone do Porozumienia o programie studiów przez którąkolwiek ze stron wymagają pisemnego wypełnienia drugiej części formularza Learning Agreement for studies, zwanej During the mobility w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia semestru w zagranicznej uczelni przyjmującej.

Przedmioty uczelni macierzystej z danego semestru, w którym będzie realizowana mobilność i dla których nie było możliwości dopasowania odpowiednika przedmiotu zagranicznego należy wpisać do aneksu do LA - przedmioty te (tzw. różnice programowe) muszą być zaliczone na uczelni macierzystej na zasadach ustalonych z prowadzącym dany przedmiot (student w tej sprawie kontaktuje się z wykładowcą jeszcze przezd wyjazdem na mobilność). 

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza Porozumienia o programie studiów zalecane jest zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi sposobu przygotowania tego dokumentu.

2.
 
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i regulaminem Programu.
3.
Oświadczenie do wypłaty grantu (z załączonym potwierdzeniem otwarcia rachunku bankowego w EURO lub PLN).
4.
Ubezpieczenie na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej:

Każdy student jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ. Zalecane jest posiadanie przez studenta ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
5. Umowa - podpisana między studentem i uczelnią macierzystą. Określa warunki odbywania studiów, oraz warunki wypłaty i rozliczenia stypendium.
6. Każdy student zakwalifikowany do wyjazdu na studia, jest zobowiązany do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej – pierwszego przed wyjazdem na stypendium oraz drugiego na zakończenie pobytu. Niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje, że wyjazd na stypendium nie będzie mógł zostać rozliczony. Więcej informacji
tutaj.

Najważniejsze dokumenty po zrealizowaniu studiów:

1. Zaświadczenie z instytucji przyjmującej (wystawione na jej firmowym papierze) potwierdzające okres pobytu studenta w zagranicznej uczelni przyjmującej, z dokładnością co do jednego dnia.
2. Potwierdzenie o zrealizowaniu założeń programowych studiów. Jest to trzecia część formularza Learning Agreement for studies, zwana After the mobility lub dokument Transcript of Records, z wykazem wszystkich zrealizowanych przez wnioskodawcę przedmiotów z ocenami oraz ilością punktów ECTS w czasie pobytu na zagranicznej uczelni przyjmującej.
3. Wypełnienie ankiety Stypendysty Erasmusa on-line.
4. Wypełnienie drugiego testu biegłości językowej. Więcej informacji tutaj.

Uwaga! Zrealizowanie wszystkich powyższych pkt. 1-4 jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu i do wypłaty ostatniej raty stypendium.

Wysokość dofinansowania w roku akademickim 2017/2018:

Stypendium otrzymywane z budżetu Programu Erasmus+ na czas pobytu za granicą ma charakter uzupełniający, co znaczy, że nie pokrywa ono wszystkich kosztów związanych z podróżą i pobytem w kraju docelowym. 

Miesięczna  stawka  stypendium  Programu  określana  jest  na  podstawie  sztywnych  stawek przyporządkowanych  dla  poszczególnych  grup  krajów,  w  zależności  od  kosztów  utrzymania,  według poniższej tabeli. 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w EUR wypłacana z budżetu ERASMUS+

GRUPA I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 EUR

GRUPA II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

450 EUR

GRUPA III

Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

350 EUR


Uwaga: Studenci uprawnieni do otrzymywania i otrzymujący stypendium socjalne, wyjeżdżający na studia kwalifikują się do otrzymania dodatku socjalnego. Dofinansowanie osób wyjeżdżających na studia z prawem do otrzymania dodatku socjalnego wypłacane jest z budżetu PO WER w walucie PLN według poniższej tabeli. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w PLN wypłacana z budżetu PO WER z dodatkiem socjalnym

GRUPA I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

3015 PLN

GRUPA II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2799 PLN

GRUPA III

Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2369 PLN


Osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
 mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na pokrycie rzeczywistych kosztów wynikających z niepełnosprawności na podstawie 
wniosku. Wniosek należy złożyć u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Dofinansowanie osób wyjeżdżających na studia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wypłacane jest z budżetu PO WER w walucie PLN według poniższej tabeli. Więcej informacji tutaj.

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w PLN wypłacana z budżetu PO WER dla studenta z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

GRUPA I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2153 PLN

GRUPA II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1938 PLN

GRUPA III

Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1507 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosrawnej

w zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSA. FRSA ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finasowych.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.