Wyjazdy na studia

Erasmus studia

PRZEWIDYWANY OKRES REKRUTACJI NA WYJAZDY NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (ZIMOWY/ LETNI SEMESTR): 27 LUTY - 24 MARZEC 2017 R.

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach Programu Erasmus+ zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Rekrutacja odbywa się jednorazowo w ciągu roku akademickiego i dotyczy wyjazdu na studia w semestrze zimowym lub letnim.

Jeżeli rozważasz wyjazd w ramach programu Erasmus+ zapoznaj się dokładnie z poniższymi informacjami.

Kto może wyjechać na studia?
  • studenci Akademii Ignatianum,
  • studenci studiów licencjackich, magisterkich i doktoranckich,
  • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  • studenci, którzy ukończyli 1 rok studiów. 
Gdzie można wyjechać na studia?

Wyjazd na studia może być realizowany jedynie do Europejskich Uczelni, z którymi Ignatianum ma podpisane umowy bilaternalne w ramach Programu Erasmus+. Wykaz wszystkich Uczelni partnerskich Ignatianum oraz zakresy umów znajdziesz w formie tabeli.
Jeżeli jesteś zainteresowany/a Uczelnią, gdzie zakres umowy nie obejmuje Twojego kierunek studiów (a dana Uczelnia prowadzi studia na tym kierunku) skontaktuj się z Biurem Współpracy Międzynarodowej. 

Jak wybrać Uczelnię zagraniczną?

Pierwszym krokiem w wyborze Uczelni zagranicznej jest zapoznanie się z listą Uczelni, z którymi Ignatianum ma podpisane Umowy (patrz wyżej). Następnie, zapoznaj się z ofertą studiów wybranej/ych Uczelni i dopasuj przedmioty oferowane dla studentów zagranicznych, do przedmiotów które będa realizowane w Ignatianum podczas semestru, na który planujesz wyjechać. W razie wątpliwości/pytań skontaktuj się z Biurem Współpracy Miedzynarodowej lub osobą zajmujacą się przyjeżdzającymi studentami w wybranej Uczelni zagranicznej.

Pamiętaj, że oferta studiów wybranej Uczelni zagranicznej powinna być jak najbardziej zbliżona do programu studiów, które realizujesz w Ignatianum.

Dokumenty rekrutacyjne:     

W wyznaczonym terminie (ogłoszonym w zakładce Aktualności) student składa w Biurze Współpracy Międzynarodowej komplet wymaganych dokumentów:

1. Podanie studenta o wyjazd zagraniczny  z poświadczoną przez właściwy Sekretariat/Dziekanat Wydziału średnią ważoną ocen za ostatni zakończony semestr studiów.
2. Zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub zaświadczenie lektora AIK o poziomie znajomości języka obcego (nie starsze niż rok), w którym będą prowadzone zajęcia w zagranicznej uczelni przyjmującej.
3. Zaświadczenie z Biura Stypendialnego – jeśli dotyczy, dokumentujące prawo do otrzymywania stypendium socjalnego.
4. List motywacyjny z własnoręcznym podpisem.
5. Zaświadczenie potwierdzające współpracę z BWM w bieżącym lub poprzednim roku akademickim – jeśli dotyczy.
6. Zaświadczenie potwierdzające opiekę nad studentami zagranicznymi AIK (Erasmus Mentor) w bieżącym lub poprzednim roku akademickim – jeśli dotyczy.
7. Zaświadczenia potwierdzające działalność na rzecz AIK w bieżącym lub poprzednim roku akademickim (np. praca w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, Organizacji Studenckiej, Chórze Akademickim) – jeśli dotyczy. 

Wyjazdy realizowane w terminie do 30.09.2016 roku odbywają się na zasadach określonych w regulaminie, który można znaleźć tutaj.

Kwalifikacja kandydatów do wyjazdu na studia realizowanych od 01.10.2016 roku:    

O nominacji do wyjazdu na studia decyduje Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ na posiedzeniu. Nominacja odbywa się na podstawie kryteriów:

  KRYTERIUM 1 KRYTERIUM 2
średnia ocen poziom znajomości języka prowadzenia zajęć na uczelni zagranicznej
5.00-4.80 4.79-4.60 4.59-4.30 4.29-4.00 3.99-3.70 C2/C1 B2 B1 A2 A1
punkty 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

 

KRYTERIUM 3

pełna zgodność profilu zawodowego w wybranej instytucji z programem/kierunkiem studiów AIK (dotyczy wyjazdów SMP)

wyjazd po raz pierwszy

dzałalność społeczna w AIK

współpraca z BWM, zaangażownie w promocji programu Erasmus na uczelni

opieka nad studentami zagranicznymi (Erasmus Mentor)

każda dodatkowa działalność na rzecz AIK (maksymalnie 2)

punkty

1

2

1 - 3

1- 2

1


UWAGA: w przypadku zgłoszeń kilku kandydatów na tą samą uczelnię (limit miejsc ograniczony), decydować będzie, oprócz kryteriów formalnych, data złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji kandydatów do wyjazdu na studia w Programie Erasmus+ zawarte są w §6 Regulaminu wyjazdów studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ (dostępny tutaj).

Nominacja do wyjazdu:

Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej Programu Erasmus+ przekazywane są studentowi drogą mailową. Następnie, na uczelnię wybraną przez studenta, zostaje wysłany List Nominacyjny z danymi studenta oraz jego adresem e-mailowym. Uczelnia przyjmująca kontaktuje się ze studentem drogą mailową. Po nominacji, a przed wyjazdem do Uczelni zagranicznej, organizowane jest spotkanie informacyjne z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+.

Najważniejsze dokumenty przed oraz w trakcie wyjazdu: 

1. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for studies, tzw. LA) - określa listę przedmiotów do zrealizowania w uczelni przyjmującej, stanowi podstawę zaliczenia studiów po powrocie, jest uzgodniony przed wyjazdem dla każdego wyjeżdżającego studenta i musi byc zaakceptowany przez Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ i podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą (Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+), instytucję przyjmującą i studenta.
Wszystkie zmiany wprowadzone do Porozumienia o programie studiów przez którąkolwiek ze stron wymagają pisemnego wypełnienia drugiej części formularza Learning Agreement for studies, zwanej During the mobility w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia semestru w zagranicznej uczelni przyjmującej.

Przedmioty uczelni macierzystej z danego semestru, w którym będzie realizowana mobilność i dla których nie było możliwości dopasowania odpowiednika przedmiotu zagranicznego należy wpisać do aneksu do LA - przedmioty te (tzw. różnice programowe) muszą być zaliczone na uczelni macierzystej na zasadach ustalonych z prowadzącym dany przedmiot (student w tej sprawie kontaktuje się z wykładowcą jeszcze przezd wyjazdem na mobilność). 

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza Porozumienia o programie studiów zalecane jest zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi sposobu przygotowania tego dokumentu.

2.
 
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i regulaminem Programu.
3.
Oświadczenie do wypłaty grantu (z załączonym potwierdzeniem otwarcia rachunku bankowego w EURO lub PLN).
4.
Ubezpieczenie na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej:

Każdy student jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ. Zalecane jest posiadanie przez studenta ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
5. Umowa - podpisana między studentem i uczelnią macierzystą. Określa warunki odbywania studiów, oraz warunki wypłaty i rozliczenia stypendium.
6. Każdy student zakwalifikowany do wyjazdu na studia, jest zobowiązany do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej – pierwszego przed wyjazdem na stypendium oraz drugiego na zakończenie pobytu. Niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje, że wyjazd na stypendium nie będzie mógł zostać rozliczony. Więcej informacji
tutaj.

Najważniejsze dokumenty po zrealizowaniu studiów:

1. Zaświadczenie z instytucji przyjmującej (wystawione na jej firmowym papierze) potwierdzające okres pobytu studenta w zagranicznej uczelni przyjmującej, z dokładnością co do jednego dnia.
2. Potwierdzenie o zrealizowaniu założeń programowych studiów. Jest to trzecia część formularza Learning Agreement for studies, zwana After the mobility lub dokument Transcript of Records, z wykazem wszystkich zrealizowanych przez wnioskodawcę przedmiotów z ocenami oraz ilością punktów ECTS w czasie pobytu na zagranicznej uczelni przyjmującej.
3. Wypełnienie ankiety Stypendysty Erasmusa on-line.
4. Wypełnienie drugiego testu biegłości językowej. Więcej informacji tutaj.

Uwaga! Zrealizowanie wszystkich powyższych pkt. 1-4 jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu i do wypłaty ostatniej raty stypendium.

Wysokość dofinansowania w roku akademickim 2016/2017:

Stypendium otrzymywane z budżetu Programu Erasmus+ na czas pobytu za granicą ma charakter uzupełniający, co znaczy, że nie pokrywa ono wszystkich kosztów związanych z podróżą i pobytem w kraju docelowym. 

Miesięczna  stawka  stypendium  Programu  określana  jest  na  podstawie  sztywnych  stawek przyporządkowanych  dla  poszczególnych  grup  krajów,  w  zależności  od  kosztów  utrzymania,  według poniższej tabeli. 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w EUR wypłacana z budżetu ERASMUS+

GRUPA I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 EUR

GRUPA II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

400 EUR

GRUPA III

Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300 EUR


li.

Uwaga: Studenci uprawnieni do otrzymywania i otrzymujący stypendium socjalne, wyjeżdżający na studia kwalifikują się do otrzymania dodatku socjalnego w wysokości 200 euro miesięcznie. Dofinansowanie osób wyjeżdżających na studia z prawem do otrzymania dodatku socjalnego wypłacane jest z budżetu PO WER w walucie PLN według poniższej tabeli.

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w PLN wypłacana z budżetu PO WER z dodatkiem socjalnym

GRUPA I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2965 PLN

GRUPA II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2541 PLN

GRUPA III

Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2118 PLN


li.

Osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na pokrycie rzeczywistych kosztów wynikających z niepełnosprawności na podstawie wniosku. Wniosek należy złożyć u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Więcej informacji tutaj.


Więcej informacji dotyczących finansowania wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+ zawarte są w §10 Regulaminu wyjazdów studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ (dostępny tutaj).


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.