Doktoraty w Wydziale Filozoficznym


WARUNKI OTWARCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora, zwana dalej kandydatem, składa do Dziekana pisemny wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego.

Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza komplet wymaganych dokumentów:

1)      poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej „ustawą”, lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.3));

2)       propozycję tematu, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski; szczegółowy konspekt rozprawy doktorskiej zawierający: obszar badań, hipotezę badawczą, oryginalność wkładu tej rozprawy w rozwój nauki, metodologię pracy badawczej, podstawową literaturę; propozycję osoby promotora i, ewentualnie, promotora pomocniczego; wskazanie dyscypliny dodatkowej i języka obcego, z których zamierza sie zdawac egzaminy;

3)      wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę;

4)      informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie naukowej albo artystycznej.

5)       kwestionariusz osobowy ze zdjęciem;

6)       opinię o kandydacie sporządzoną przez jego opiekuna naukowego;

7)      pismo o pokryciu kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego (osoby otwierające przewód z wolnej stopy).

 Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza:

1)      poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;

 2)      poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu”;

3)      opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy.


Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

  • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, spełniający wymogi wynikające z prawa powszechnego;
  •  wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu
z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.

 UWAGA!!!

Doktoranci Wydziału Filozoficznego, którzy planują otwarcie przewodu doktorskiego na naszym Wydziale, proszeni są przed złożeniem wymaganych dokumentów, o zgłoszenie się na dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich dra hab. Janusza Smołuchy, prof. AIK


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.