Regulamin udostępniania materiałów bibliotecznych

 1. Postanowienia ogólne
  1. Biblioteka gromadzi następujące materiały biblioteczne:
   1. druki zwarte,
   2. czasopisma,
   3. wersje cyfrowe powyższych materiałów.
  2. Korzystanie z materiałów bibliotecznych wymaga zapisu do Biblioteki – należy wypełnić „Kartę zapisu” oraz okazać dowód osobisty lub legitymację studencką (studenci AIK).
  3. Zapis dokonywany jest na rok akademicki. Jego ważność zostaje utrzymana do 31 października, o ile użytkownik kontynuuje dotychczasowe studia lub zatrudnienie. Jego ważność wygasa w momencie przerwania lub zakończenia studiów, rozwiązania stosunku pracy lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, i wiąże się z koniecznością wcześniejszego uregulowania zobowiązań względem Biblioteki.
  4. Udostępnianie materiałów bibliotecznych odbywa się w pomieszczeniach Biblioteki z zachowaniem odpowiednich przepisów porządkowych.
  5. Materiały biblioteczne są udostępniane:
   1. prezencyjnie (na miejscu) – bezpośrednio lub za pomocą terminali komputerowych,
   2. przez wypożyczenia miejscowe,
   3. przez wykonywanie usług reprograficznych.
  6. Materiały biblioteczne są udostępniane na podstawie zamówień papierowych, elektronicznych lub telefonicznych przez pracowników Biblioteki.
  7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnione materiały. W przypadku ich zniszczenia jest zobowiązany do odkupienia egzemplarza, a gdy jest to niemożliwe – do uiszczenia dziesięciokrotnej wartości antykwarycznej.
 2. Udostępnianie prezencyjne
  1. Zajęcie stanowiska pracy wymaga pozostawienia własnego dokumentu tożsamości u pracownika Biblioteki.
  2. Udostępniane są druki zwarte oraz czasopisma.
  3. Poprzez terminale komputerowe są dostępne zbiory zdigitalizowane.
  4. Nie udostępnia się publikacji cennych lub zniszczonych.
  5. Nie są obsługiwani użytkownicy posiadający nieuregulowane zobowiązania względem Biblioteki.
 3. Wypożyczenia miejscowe
  1. Wypożyczeniom podlegają druki zwarte.
  2. Publikacje z księgozbioru podręcznego są wypożyczane tylko na zasadzie „wypożyczeń nocnych”: książki można wypożyczyć pół godziny przed zamknięciem Biblioteki i należy zwrócić najpóźniej pół godziny po jej otwarciu w dniu następnym.
  3. Nie wypożycza się: czasopism, publikacji cennych lub zniszczonych.
  4. Prawo wypożyczeń posiadają:
   1. pracownicy Wydziału Zamiejscowego AIK (WZ AIK) – 20 wol. na okres 4 tyg.,
   2. studenci studiów I i II stopnia WZ AIK – 5 wol. na okres 4 tyg.,
   3. słuchacze studiów podyplomowych WZ AIK – 5 wol. na okres 4 tyg.
  5. Przy każdorazowym korzystaniu z wypożyczeń należy okazać:
   1. studenci – legitymację studencką,
   2. pracownicy i słuchacze – dokument tożsamości.
  6. Możliwość wypożyczeń jest weryfikowana w oparciu o dane udostępnione przez AIK.
  7. Wypożyczenie jest realizowane na podstawie podpisanego rewersu wypożyczeń.
  8. W przypadku braku rezerwacji na wypożyczony egzemplarz użytkownik może dokonać prolongaty (osobiście, telefonicznie lub elektronicznie) u pracownika Biblioteki lub samodzielnie w systemie komputerowym (pracownicy Biblioteki). Limit prolongat wynosi 3 – po jego osiągnięciu wypożyczony egzemplarz należy zwrócić do Biblioteki.
  9. Na publikacje wypożyczone można dokonać rezerwacji.
  10. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo zażądać zwrotu książek przed upływem terminu lub zastrzec wcześniejszy termin w momencie wypożyczania.
  11. Po upływie terminu zwrotu naliczane są kary finansowe:
   1. opłata za niezwrócenie książek w terminie wynosi 2 zł za 1 wol. za każdy miesiąc opóźnienia,
   2. w przypadku „wypożyczeń nocnych” opłata wynosi 2 zł za 1 wol. za każdy dzień opóźnienia.
  12. Do użytkowników wysyłane są wiadomości związane z obsługą procesu wypożyczeń.
 4. Usługi reprograficzne
  1. Biblioteka wykonuje kserokopie materiałów bibliotecznych, nie wykonuje skanowania.
  2. Nie wykonuje się usług reprograficznych z materiałów o dużym formacie, w złym stanie lub takich, które mogłyby ulec uszkodzeniu w trakcie usługi. Ocena możliwości wykonania usługi zależy od pracownika Biblioteki.
  3. Usługi reprograficzne są realizowane wyłącznie na miejscu. Biblioteka nie wysyła kserokopii.
  4. Usługi reprograficzne są płatne. Cennik usług jest ustalony w odrębnym zarządzeniu.
 5. Przepisy końcowe
  1. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia zbiorów bez podania przyczyn.
  2. Biblioteka przetwarza dane osobowe osób korzystających z systemu biblioteczno-informacyjnego. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji podanych danych w przypadku ich zmiany.
  3. Bieżące sprawy związane z udostępnianiem materiałów należy zgłaszać pracownikom Biblioteki.
  4. W uzasadnionych sytuacjach pracownik Biblioteki może udzielić zgody na udostępnianie materiałów bibliotecznych w szerszym zakresie niż określa to regulamin.
  5. Regulamin podlega okresowym zmianom. Zmiany wprowadza Dyrektor Biblioteki. Informacja o zmianach jest dostępna publicznie. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Biblioteki oraz w pomieszczeniach obsługi.
  6. W przypadku zmian w regulaminie przyjmuje się, że użytkownik zapisany do Biblioteki je akceptuje, o ile nie wniesie sprzeciwu w ciągu 14 dni od ich wprowadzenia.

 Wersja nr 1 z 2 października 2017 r.

Przepisy porządkowe

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze przepisy dotyczą spraw porządkowych i obowiązują na terenie Biblioteki.
  2. Przebywając w pomieszczeniach bibliotecznych należy zachować troskę o materiały biblioteczne. Zabrania się wnoszenia materiałów zagrażających zbiorom do pomieszczeń obsługi (m.in. jedzenia i picia na stanowiska pracy).
 2. Pomieszczenia biblioteczne
  1. Korzystanie z pomieszczeń czytelnianych wymaga:
   1. pozostawienia u pracownika Biblioteki dokumentu tożsamości,
   2. zachowania ciszy,
   3. starannego obchodzenia się z udostępnianymi materiałami,
   4. zwrócenia pracownikowi Biblioteki wykorzystanych materiałów,
   5. stosowania się do poleceń pracowników Biblioteki.
  2. W czytelniach udostępniane są głównie materiały biblioteczne do wykorzystania na miejscu. Materiały mogą być, na życzenie użytkownika, pozostawione na kolejny dzień.
 3. Komputery i Internet
  1. W pomieszczeniach Biblioteki możliwe jest korzystanie z wydzielonych stanowisk komputerowych, używanie własnych komputerów i urządzeń mobilnych.
  2. Dostęp do Internetu jest możliwy do celów naukowych, badawczych i dydaktycznych.
  3. Zabrania się rozpowszechniania wirusów komputerowych, udostępniania połączenia dla innych urządzeń, podejmowania działań ingerujących w strukturę sieci lub w komputery innych użytkowników.
  4. Z uwagi na ograniczoną przepustowość łącza internetowego należy wyłączyć programy wykorzystujące Internet w tle, zazwyczaj uruchamiane przy starcie komputera: aktualizacje oprogramowania, programy do pobierania i wysyłania plików itp.
  5. Połączenie bezprzewodowe jest możliwe dla pracowników i studentów AIK. Połączenie jest konfigurowane automatycznie, pracownicy Biblioteki nie są zobowiązani do konfigurowania komputerów użytkowników.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Osoby nieprzestrzegające przepisów porządkowych zostaną wyproszone z pomieszczeń bibliotecznych.

Wersja nr 1 z 2 października 2017 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.