Strona główna Centrum Obsługi Studenta Komunikaty [EGZAMIN DYPLOMOWY] informacje dla studentów ostatnich roczników


17.05.2021

[EGZAMIN DYPLOMOWY] informacje dla studentów ostatnich roczników


Szanowni Studenci ostatnich roczników,

 

Na samym dole tego komunikatu znajdują się najnowsze zasady dyplomowania oraz instrukcja Archiwum Prac Dyplomowych (w skrócie APD). Bardzo prosimy o zapoznanie sie z nimi.
Prosimy również o zapoznanie się z całą treścią niniejszego komunikatu (w punkcie II i III, znajdują się informacje o prawie do pobierania stypendium po obronie oraz o terminach rekrutacji, dla osób zainteresowanych rekrutacją na studia II stopnia).

 

I.                   Informujemy, że od 7 maja br. zmieniły się zasady przyjmowania dokumentów na potrzeby dopuszczenia do egzaminu dyplomowego:

§6 ZASAD DYPLOMOWANIA:
1.      Student składa ostateczną, uzgodnioną z promotorem, wersję pracy dyplomowej w formie elektronicznej poprzez uzupełnienie wymaganych danych oraz wprowadzenie pliku pracy do zatwierdzenia przez promotora w Archiwum Prac Dyplomowych (dalej: APD https://apd.ignatianum.edu.pl) nie później niż do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru studiów.
2.      Promotor zobowiązany jest do weryfikacji danych oraz pliku pracy wprowadzonych przez Studenta do APD i zatwierdzenia pracy lub skierowania jej do poprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przekazania pracy przez Studenta do APD.
3.      Ostateczne zatwierdzenie pracy dyplomowej przez promotora musi nastąpić najpóźniej do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów, a w przypadku kiedy ostatni semestr studiów realizowany jest w semestrze zimowym, nie później niż dwa tygodnie od zakończenia sesji poprawkowej.
4.      Student składa jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji pobranej z APD (wersja do druku ze stronami kontrolnymi) w Centrum Obsługi Studenta Akademii Ignatianum w Krakowie najpóźniej w dniu odbioru dyplomu ukończenia studiów. Złożenie drukowanego egzemplarza pracy dyplomowej jest warunkiem umożliwiającym studentowi odbiór dyplomu ukończenia studiów.
5.      Drukowany egzemplarz pracy dyplomowej powinien być zszyty lub sklejony, oprawiony w miękką oprawę, przeźroczystą od strony frontowej.

 

II.                Ważne informacje dotyczące prawa do pobierania świadczeń stypendialnych po egzaminie dyplomowym

Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student:
·         utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego,
·          został skreślony z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich,
·          utracił prawo do pobierania stypendium ze względu na upływ 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń (okresu studiowania), albo
·         ukończył studia na kierunku lub dyscyplinie naukowej, na którym pobierał świadczenie.
 
Podstawa prawna:
·         Wygaśniecie decyzji następuje z mocy ustawy (art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w skrócie "ustawa PSWiN") i nie stosuje się trybu stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z art. 162 k.p.a.  
·         Art. 94. 1. ustawy PSWiN: "Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, albo otrzymujący takie świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie art. 93 ust. 2 i 3".
·         Art. 94. 2. ustawy PSWiN: "Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 i ust. 4".
·          § 13 regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 84/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r.
·         Komentarz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [tutaj].

 

III.             Ważne informacje dotyczące rekrutacji na studia II stopnia (rekrutacja na rok akademicki 2021/2022):

Ustalając z promotorem termin egzaminu dyplomowego, zwłaszcza terminów wrześniowych lub październikowych, student który chce kontynuować naukę na studiach II stopnia musi wziąć pod uwagę również terminy trwania naborów na kierunki studiów II stopnia. Pełny terminarz rekrutacji znajduje się na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/terminarz-rekrutacji
Terminy rekrutacji są terminami „sztywnymi” – czyli nie podlegają zmianie bądź przedłużeniu.
 
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do zadawania pytań lub o kontakt z promotorem.
 
Centrum Obsługi Studenta
tel.: 12 39 99 585
tel.: 12 39 99 699 –infolinia dla spraw rekrutacyjnych
e-mail: cos@ignatianum.edu.pl  - sprawy ogólne
e-mail:
stypendia@ignatianum.edu.pl – sprawy stypendialne
e-mail.:
rekrutacja@ignatianum.edu.pl – sprawy rekrutacyjne
strona www.:  https://www.ignatianum.edu.pl/centrum-obslugi-studenta
 
Akademia Ignatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
fax: 12 3999501
www.ignatianum.edu.pl