Strona główna Uczelnia Rada ds. stopni naukowych Komunikaty Rady Komunikat dla osób, których przewód doktorski został wszczęty przed 30 kwietnia 2019 r.


Komunikat dla osób, których przewód doktorski został wszczęty przed 30 kwietnia 2019 r.

W związku z postanowieniami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz. 1010), przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r. zostaną zamknięte z mocy prawa.

Wszystkim doktorantom, którzy chcieliby mieć nadany do końca 2023 roku przez Radę ds. Stopni Naukowych AIK stopień doktora, sugeruje się złożenie rozprawy doktorskiej wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami w stosownym terminie, uwzględniającym obowiązujące ustawowo przepisy procedowania (czas na przygotowanie recenzji i ogłoszenie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz terminy egzaminów doktorskich i posiedzeń Rady ds. Stopni Naukowych).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Komunikat Rady Doskonałosci Naukowej