Strona główna Uczelnia Akademia Władze Senat i Rada Rektorska


Senat i Rada Rektorska

SENAT AKADEMICKI

1.      Rektor jako przewodniczący,

2.      prorektorzy,

3.      dziekani,

4.      dyrektorzy instytutów,

5.      Dyrektor Szkoły Doktorskiej,

6.      wybrani przedstawiciele:

1)            nauczycieli akademickich zatrudnionych w Ignatianum jako podstawowym miejscu pracy, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego – po jednym z każdego wydziału,

2)            pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Ignatianum jako podstawowym miejscu pracy, po jednym z każdego wydziału,

3)            jeden przedstawiciel ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, niebędący pracownikiem administracyjnym,

4)            jeden przedstawiciel pracowników administracyjnych zatrudnionych w Ignatianum,

5)            studenci i doktoranci w liczbie określonej w przepisach państwowych.

Do zadań Senatu Uczelni należy w szczególności:

1)            ustalanie strategii uczelni,

2)            uchwalanie statutu,

3)            proponowanie kandydatów na Rektora,

4)            przedstawianie Kongregacji Edukacji Katolickiej za pośrednictwem Wielkiego Kanclerza wniosków o utworzenie nowych wydziałów,

5)            powiadamianie Wielkiego Kanclerza za pośrednictwem Wielkiego Wicekanclerza – po zasięgnięciu opinii rady wydziału – o kandydatach proponowanych do nadania tytułu doktora honoris causa,

6)            monitorowanie gospodarki finansowej uczelni,

7)            monitorowanie zarządzania uczelnią,

8)            uchwalanie regulaminów studiów wyższych oraz Szkoły Doktorskiej,

9)            uchwalanie zasad, warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe, do Szkoły Doktorskiej i kształcenia specjalistycznego,

10)        ocena działalności wydziału, przyjęcie sprawozdania dziekana z jego działalności na zakończenie kadencji,

11)        ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego,

12)        ustalanie programów kształcenia w Szkołach Doktorskich,

13)        określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia,

14)        podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości oraz innych składników majątkowych, których wartość przekracza kwotę określoną przez Senat,

15)        powoływanie komisji senackich,

16)        wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i statutu.

 

RADA REKTORSKA

1.             Rektor

2.             Prorektorzy

3.             Dziekani Wydziałów

4.             Kanclerz AIK

5.             Delegat Wielkiego Wicekanclerza