Cyberbezpieczeństwo

Absolwent specjalności Cyberbezpieczeństwo:

  • posiada wiedzę z zakresu ochrony informacji w cyberprzestrzeni
  • potrafi budować aktywne i skuteczne strategie bezpieczeństwa organizacji i instytucji publicznych
  • trafnie rozpoznaje i analizuje cyberzagrożenia, zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej
  • skutecznie operuje metodami i narzędziami zapobiegania cyberprzestępczości
  • potrafi wykorzystać potencjał służb specjalnych w celu przeciwdziałania cyberterroryzmowi oraz skutecznie zarządza bezpieczeństwem teleinformacyjnym
  • zna elementarne metody kryptografii (potrafi szyfrować i kodować dane)
  • potrafi zarządzać cyberryzykiem w biznesie i infrastrukturze krytycznej
  • potrafi rozpoznawać i reagować zgodnie z zasadami opisanymi w przepisach normatywnych na incydenty w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem ataków i aktywności o charakterze zagrożeń przede wszystkim natury terrorystycznej

 

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas studiów są oczekiwane przez państwowych i prywatnych pracodawców szeroko rozumianego rynku ochrony danych, dlatego potencjalnie może znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych, służbach specjalnych, Narodowym Centrum Kryptologii oraz w każdej firmie, w której systemy komputerowe wymagają szczególnych zabezpieczeń.