Doktoranci

 

Doktoranci studiów III stopnia, mogą ubiegać się o świadczenia takie jak:

  • Stypendium socjalne,
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • Stypendium rektora dla doktorantów,
  • Jendorazowa zapomoga,
  • Stypendium doktoranckie,
  • Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

 

STYPENDIUM REKTORA

 

Termin składania wniosków stypendialnych

                   1. Rejestracja w systemie USOSweb – w terminie od 8 października do 21 października 2022 roku.

2. Składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 12 października do 21 października 2022 roku.

1. Stypendium rektora może otrzymać doktorant, który zaliczył poprzedni rok studiów trzeciego stopnia zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich i otrzymał najwyższą sumę punktów, o której mowa w ust. 2, w grupie doktorantów wymienionych w pkt 4.
2. Podstawą przyznania stypendium rektora jest suma punktów uzyskanych przez doktoranta, zgodnie z zasadami punktacji wniosków o przyznanie stypendium określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu,
3. Punkty, o których mowa w pkt 2, przyznaje właściwy zespół Komisji, dokonując oceny, na podstawie wniosku doktoranta o przyznanie stypendium wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia.
4. Stypendium rektora może otrzymać doktorant, który uzyskał za poprzedni rok studiów wyróżniające wyniki w nauce, przez co rozumie się wysoką średnią ocen (co najmniej 4.0), ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania na danym kierunku studiów lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. W przypadku przedłużenia studiów doktoranckich nie uwzględnia się punktacji za średnią ocen.
5. Dokumenty potwierdzające zdobyte przez doktoranta osiągnięcia muszą spełniać wymagania formalne, o których mowa w załączniku nr 3 do Regulaminu.
6. Organ dokonujący oceny może wezwać doktoranta do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych załączników, o których mowa w pkt 3. Niezłożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub nieprzedłożenie żądanych załączników skutkuje odmową przyznania punktów za dane osiągnięcia.
7. Stypendium rektora, może otrzymać 10% doktorantów danego roku studiów doktoranckich prowadzonych w określonej dyscyplinie naukowej. Za 100% doktorantów dla każdego roku studiów doktoranckich prowadzonych w określonej dyscyplinie naukowej uznaje się wszystkich doktorantów, którzy zostali wpisani na bieżący rok akademicki na dane studia, według stanu na dzień 31 października roku akademickiego, na który stypendium ma zostać przyznane.
8. Jeżeli liczba doktorantów na danym kierunku studiów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane jednemu doktorantowi.
9. W przypadku gdy 10% najlepszych doktorantów stanowi liczbę niecałkowitą, stosuje się zaokrąglenie matematyczne w dół do liczby całkowitej.
10. Jeżeli ustalając liczbę 10% doktorantów danego roku studiów doktoranckich prowadzonych w określonej dyscyplinie naukowej, w rankingu wniosków, o którym mowa w ust. 10, znajdą się doktoranci z taką samą liczbą punktów, która spowodowałoby przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 6, wówczas żaden z tych doktorantów nie jest uprawniony do otrzymania stypendium.
11. Wyłanianie grupy najlepszych doktorantów odbywa się na drodze rankingu wniosków.
12. Listy rankingowe sporządzane są odrębnie dla każdego roku studiów doktoranckich prowadzonych w określonej dyscyplinie naukowej, zgodnie z zasadami punktacji wniosków o przyznanie stypendium określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu.
13. Wniosek oceniany jest metodą punktową. Za średnią ocen, za każde udokumentowane osiągnięcia i aktywności naukowe, artystyczne i sportowe przyznawana jest określona liczba punktów zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.
14. Każde z osiągnięć może zostać wykorzystane w staraniach o przyznanie stypendium tylko raz. Przy ocenie nie uwzględnia się osiągnięć stanowiących już uprzednio podstawę do otrzymania stypendium. KS lub zespół kwalifikuje osiągnięcie do najwyżej punktowanej kategorii.
15. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosku nie mogą być zrealizowane w ramach zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
16. Osiągnięcia naukowe brane pod uwagę przy ocenie wniosku muszą dotyczyć kierunku studiów lub dyscypliny naukowej, który został wskazany przez studenta we wniosku.
17. Student może otrzymywać stypendium rektora w danym roku akademickim maksymalnie przez okres dziewięciu miesięcy.
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szczegóły na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/studenci

Termin składania wniosków stypendialnych

1. Rejestracja w systemie USOSweb – w terminie od 8 października do 21 października 2022 roku.

2. Składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 12 października do 21 października 2022 roku.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Szczegóły na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/studenci

Termin składania wniosków stypendialnych

1. Rejestracja w systemie USOSweb - w terminie od 28 września do 8 października 2022 roku.

2.  Składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 3 października do 13 października 2022 roku.

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Rok akademicki 2022/2023 - stypendium doktoranckie

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, może otrzymywać:
    a) stypendium doktoranckie,
    b) Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (więcej informacji poniżej)

2. Stypendium doktoranckie zostaje przyznane co najmniej połowie ogólnej liczby uczestników stacjonarnych
studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2017/2018. Do ogólnej liczby tych uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie wlicza się uczestników stacjonarnych studiów
doktoranckich, którym przyznano wyłącznie zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych.

3. Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

4. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który:
       a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
       b) wykazuje się zaangażowaniem w:
           - prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub
            - realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni;
      c) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

5. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy.

6. Doktorant ubiegający się o stypendium jest zobowiązany złożyć wniosek bezpośrednio do Centrum Obsługi Studenta/stypendia (wzór wniosku określonego w załączniku nr 2).

7. Wniosek w części od I do IV należy uzupełnić komputerowo i wydrukować. Pozostałe informację o danych ososobych oraz podpisy należy wypełnić ręcznie długopisem.

8. Wraz z wnioskiem, doktorant zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające wszystkie osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane przez doktoranta, o których mowa w załączniku nr 1.

 

Termin składania wniosków stypendialnych

3 październik - 10 październik 2022 r.

 

Regulamin

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 71/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 lipca 2019 r.

Kryteria oceny wniosku

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Wniosek:

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Akademii Ignatianum w Krakowie,

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

Rok akademicki 2022/2023 - zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, może otrzymywać:
    a) stypendium doktoranckie (więcej informacji powyżej),
    b) zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych ma być przyznane.

3. Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych przysługuje doktorantowi, który znalazł się w grupie nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów z liczby doktorantów danego roku studiów doktoranckich prowadzonych w podstawowej jednostce organizacyjnej, według stanu na dzień 31 października roku akademickiego, w której ma zostać przyznane stypendium.

4. Podstawą przyznania stypendium jest łączna suma punktów przyznanych doktorantowi, zgodnie z zgodnie z zasadami punktacji wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego. Zasady punktacji wniosków zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu. Punktowane są wyłącznie osiągnięcia związane z dziedziną naukową, którą zajmuję się doktorant w ramach studiów doktoranckich, na których ubiega się o przyznanie stypendium.

5. Wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi nie mniej niż 800 zł miesięcznie.

6. Zwięszkenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  jest przyznawane na okres 12 miesięcy.

7. Doktorant ubiegający się o stypendium jest zobowiązany złożyć wniosek bezpośrednio do Biura Stypendialnego (wzór wniosku określonego w załączniku nr 2).

8. Wniosek w części od I do IV należy uzupełnić komputerowo i wydrukować. Pozostałe informację o danych ososobych oraz podpisy należy wypełnić ręcznie długopisem.

9. Wraz z wnioskiem, doktorant zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające wszystkie osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane przez doktoranta, o których mowa w załączniku nr 1.

 

Termin składania wniosków stypendialnych

3 październik - 10 październik 2022 r.

 

Regulamin

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 71/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 lipca 2019 r.

Kryteria oceny wniosku

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Wniosek:

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Akademii Ignatianum w Krakowie,

 

STYPENDIUM MNiSW DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Informacja na temat stypendiów Ministra dla wybitnych młodych naukowców znajdą Państwo [tutaj].