Strona główna II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Władza wobec wyzwań współczesności"


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Władza wobec wyzwań współczesności"

 

mają zaszczyt i przywilej zaprosić na

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ DOTYCZĄCĄ WŁADZY

 

Władza w perspektywie wyzwań współczesności

 

Kraków, 25 maja 2021

(konferencja online)

 

W roku 2019 redakcja Horyzontów Polityki, Katedra Myśli Politycznej oraz Instytut Nauk Politycznych i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie zainaugurowały cykl konferencji poświęconych refleksji nad zjawiskiem władzy politycznej. Pierwsze spotkanie poświęcone było zagadnieniu relacji między naturą człowieka i władzą polityczną. W ramach tegorocznej konferencji chcielibyśmy przyjrzeć się kilku bardziej szczegółowym zagadnieniom. Punktem wyjścia jest refleksja nad aktualnym stanem demokracji liberalnej w krajach cywilizacji zachodniej. Coraz większa liczba badaczy zajmujących się refleksją nad polityką, a również dziennikarzy, działaczy politycznych etc. z rosnącym niepokojem obserwuje coraz silniej pojawiające się (jak się zdaje spotęgowane przez pandemię COVID-19) tendencje elitarno-oligarchiczne, a nawet autorytarne w tej części świata, do niedawna jeszcze uważanej za niezagrożoną ostoję demokracji oraz praw i wolności człowieka. Tak jak miało to miejsce w przypadku naszej pierwszej konferencji, chcemy podjąć refleksję nad wspomnianym zagadnieniem z dwóch perspektyw: z jednej strony z perspektywy historii idei, z drugiej – z perspektywy szerokiego, interdyscyplinarnego kontekstu badawczego, uwzględniającego badania z zakresu nauk społecznych (politologia, socjologia, psychologia, pedagogika), humanistycznych (filozofia, historia, teologia) i przyrodniczych (psychologia ewolucyjna, antropologia biologiczna).

 

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 

  • Legitymizacja władzy i demokracja współczesna (legitymizacja demokratyczna a władza ekonomiczna; współczesne teorie legitymizacji i auto-legitymizacji; źródła władzy i absorbcja niepewności; czy pogłębianie demokracji – np. poprzez zwiększenie roli instytucji demokracji bezpośredniej – może być użyteczne w procesie przeciwstawiania się tendencjom antydemokratycznym).

  • Autorytet władzy politycznej (m.in. co stanowi istotę autorytetu w systemie demokratycznym; na ile klasyczne pojęcia auctoritas i potestas mogą być przydatne we współczesnych analizach).

  • Granice i podział władzy (m.in. współczesne „psucie konstytucji”/constitutionalrot a „zepsucie”/corruzione w klasycznej republice. W jakiej mierze „populizm”, „dekonsolidacja demokracji” i konstytucyjna retrogresja” świadczą o kryzysie wartości i instytucji demokratyczno-liberalnych).

  • Władza prawodawcza i państwo: relacja między stanowieniem prawa i jego interpretacją we współczesnym państwie prawa (m.in. współczesne koncepcje rządów prawa; demokracja wobec rządów prawa; której władzy i jakim jej organom winno przysługiwać interpretowanie prawa).

  • Edukacja polityczna i obywatelska (m.in. rola i modele edukacji w demokracji współczesnej; polityka historyczna państwa; tradycja narodowa, pluralizm kulturowy i wspólnota polityczna).

  • Władza i wspólnota polityczna (m.in. sposoby rozumienia wspólnoty i jej związków z władzą polityczną w historii idei, współczesne wyzwania odnośnie do roli wspólnoto-twórczej władzy politycznej w społeczeństwach pluralistycznych, kwestia relacji między wspólnotami polityczno-obywatelskimi i wspólnotami religijnymi).

 

 

Abstrakt proponowanego referatu nie powinien przekraczać 1000 znaków

Referat w sesji tematycznej – 10 minut