Strona główna Rekrutacja INFORMATOR DLA KANDYDATA


INFORMATOR DLA KANDYDATA

Studenci AIK mogą skorzystać z usług i pomocy następujących podmiotów:

 

Centrum Obsługi Studenta

punkt informacyjny oraz miejsce do załatwiania wszelkich spraw studenckich

Akademickie Biuro Karier

 m.in. możliwość skorzystania z usługi doradcy zawodowego, baza ofert pracy

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

 pomoc dla osób dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności

Stypendia

 pomoc materialna

Biuro Współpracy Międzynardowej

  m.in. wymiana akademicka w ramach Programu “Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe”

Rektorat

 obsługa administracyjno-kancelaryjna Rektora, Prorektorów, Senatu Akademickiego oraz innych organów doradczych Ignatianum

Biblioteka AIK

 możliwość wypożyczenia literatury naukowej oraz skorzystania z czytelni

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

 kształcenie studentów w zakresie języków obcych

Samorząd Studencki i Samorząd Doktorantów

integracja społeczności akademickiej, działalność społeczna podczas studiów w AIK

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, poradnictwo, pomoc psychologiczna, coaching, logopedia oraz psychoterapia krótkoterminowa

Koła Naukowe AIK

 organizacja zrzeszająca studentów, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków

Wspólnota Akademicka Jezuitów (WAJ)

  wspólnota akademicka tworzona przez jezuitów i studentów wszystkich uczelni krakowskich