Kadra

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI ORAZ DZIEDZINY ICH ZAINTERESOWAŃ

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski: historia społeczeństwa w Polsce XIX i XX wiek, kultura opozycji w PRL, kultura mniejszości narodowych, dziedzictwo kulturowe Polski, historia Krakowa i Małopolski

Prof. dr hab. Paweł Taranczewski: estetyka, historia sztuki, wiedza o sztuce, filozofia, twórczość  - sztuki piękne: malarstwo

Dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK: historia sztuki, teoria sztuki, wiedza o sztuce, twórczość - sztuki piękne: malarstwo

Dr hab. Bogusława Bodzioch-Bryła, prof AIK: literaturoznawstwo, kultura współczesna, nowe media

Dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK: działalność społeczno-kulturalna jezuitów, nowożytna historia Kościoła katolickiego, zwłaszcza historia Towarzystwa Jezusowego w Polsce

Dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK: filozofia kultury i religii, religioznawstwo, fenomenologia religii, antropologia kultury i religii, hermeneutyka w badaniach nad kulturą oraz współczesna francuska myśl antropologiczna i filozoficzna

Dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. AIK: dziedzictwo kulturowe Śląska (dawne kaznodziejstwo ewangelickie, szkolna kultura pamięci, kultura pamięci, tożsamość regionalna, wielokulturowość), górnośląskie dziedzictwo industrialne od końca XVIII wieku do przełomu XIX i XX wieku (rola materialnego i niematerialnego dziedzictwa przemysłowego, ewolucja krajobrazu kulturowego, kulturotwórcza rola procesów industrializacyjnych)

Dr hab. Justyna Łukaszewska-Haberko, prof. AIK: kultura grecka i rzymska, kultura średniowieczna, historia kultury materialnej

Dr hab. Andrzej Sarnacki SJ, prof. AIK: kultura Ameryki Łacińskiej, związek kultury z przemocą (Kolumbia)

Dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK: historia średniowieczna, turystyka kulturowa

Dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK: historia kultury europejskiej, filozofia kultury, nauki, biografistyka

Dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK: literatura i kultura polska pierwszej połowy XIX wieku

Dr Ewa Justyna Chłap-Nowak: literatura i kultura emigracyjna (czasopiśmiennictwo emigracyjne; emigracyjna satyra prasowa), tradycja i kultura narodowa

Dr Tomasz Dekert: religioznawstwo, kultura chrześcijańska

Dr Krzysztof Duda: kulturoznawstwo, antropologia kulturowa, antropologia filozoficzna, kultura regionalna Europy Środkowo - Wschodniej XIX-XX wieku

Dr Anna Grzywa: kultura wczesnochrześcijańska, historia, literatura, sztuka, teologia pierwszych wieków Kościoła

Dr Krzysztof Homa SJ: kultura chrześcijańska od I do IV wieku na terenie Afryki Północnej i w Achai, konflikt chrześcijańsko-pogański w III wieku, literatura rzymska i grecka z okresu cesarstwa, tradycje biblijne i żydowskie, pedagogika ignacjańska, historia Jezuitów, historia idei i kultury, kultura pogranicza polsko-ukraińskiego

Dr Barbara Hryszko: historia sztuki, malarstwo francuskie XVII i XVIII wieku, ikonografia religijna i mitologiczna

Dr Aneta Kliszcz: arystotelizm renesansowy, tradycja i recepcja antyku w kulturze epok późniejszych, tradycja i recepcja antyku w kulturze epok późniejszych, semiotyka kultury,różnorodne aspekty kultury popularnej, problemy narratologiczne w tym fokalizacja i metalepsia

Dr Edyta Koncewicz-Dziduch: przemiany języka i kultury komunikowania w XX i na pocz. XXI w. w Polsce oraz w innych krajach słowiańskich (Chorwacja, Serbia, Bośnia, Czarnogóra), frazeologia porównawcza języków słowiańskich, frazeologizmy i przysłowia z nazwami roślin i zwierząt, w ujęciu teorii językowego obrazu świata, mediolingwistyka.

Dr Monika Kowalczyk: kultura i sztuka oraz jej relacje z etyką i moralnością rozpatrywane z punktu widzenia antropologii filozoficznej, polska estetyka filozoficzna XX wieku

Dr Piotr Krzysztoforski: fenomenologia religii Mircea Eliadego, turystyka, turystyka wirtualna, geocaching, bieganie rekreacyjne, ratownictwo wodne

Dr Bożena Prochwicz-Studnicka: kultura arabska w perspektywie teorii piśmienności, prawne aspekty klasycznej kultury islamu, krajobraz kultury, doktryna islamu w świetle komentarzy do Koranu

Dr Danuta Smołucha: humanistyka cyfrowa, nowe media i nowoczesne technologie w kulturze, cyberkultura, eTurystyka

Dr Bogumił Strączek: filozofia kultury, religioznawstwo, antropologia kultury i religii (Girard), fenomenologia religii (Eliada), etyzny wymiar kultury, myśl antropologiczno-etyczna Girarda

Dr inż. Michał Szanduła: turystyka kulturowa, kultura studencka i akademicka XIX i XX wieku, antropologia kulturowa

Dr Maria Szcześniak:  historia sztuki ze szczególnym uwzględnieniem sztuki sakralnej – wraz z jej zapleczem teologicznym, kształtowanie się formuł obrazowych na przestrzeni wieków (zagadnienia związane z ikonografią),  muzeologia polska i zagraniczna – teoria i praktyka funkcjonowania instytucji

Dr Urszula Tes

Dr Andrzej Wadas: kultura antyczna, cywilizacje światowe, wielka literatura światowa, cywilizacja koreańska, kultura Anglii średniowiecznej i wczesno-nowożytnej, misje jezuickie na Dalekim Wschodzie w pierwszym okresie globlizacji

Dr Dariusz Zdziech: historia powszechna najnowsza, turystyka kulturalna z naciskiem na kraje Oceanu Spokojnego, Polonia w świecie, oral history - lokane "Małe Ojczyzny", cultural diplomacy, kultury Australii i Oceanii.

mgr Karolina Gąszcz-Adamska

mgr Magda Studnicka: sztuka obszarów niemieckojęzycznych, historia mody i ubioru, sztuka multimedialna