Kadra

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI ORAZ DZIEDZINY ICH ZAINTERESOWAŃ

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski: historia społeczeństwa w Polsce XIX i XX wiek, kultura opozycji w PRL, kultura mniejszości narodowych, dziedzictwo kulturowe Polski, historia Krakowa i Małopolski.

Prof. dr hab. Paweł Taranczewski: estetyka, historia sztuki, wiedza o sztuce, filozofia, twórczość  - sztuki piękne: malarstwo.

Dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK: historia sztuki, teoria sztuki, wiedza o sztuce, twórczość - sztuki piękne: malarstwo.

Dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK: działalność społeczno-kulturalna jezuitów, nowożytna historia Kościoła katolickiego, zwłaszcza historia Towarzystwa Jezusowego w Polsce.

Dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK: filozofia kultury, filozofia człowieka, filozofia religii, filozofia dialogu, fenomenologia, współczesna filozofia francuska.

Dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. AIK: dziedzictwo kulturowe Śląska (dawne kaznodziejstwo ewangelickie, szkolna kultura pamięci, kultura pamięci, tożsamość regionalna, wielokulturowość), górnośląskie dziedzictwo industrialne od końca XVIII wieku do przełomu XIX i XX wieku (rola materialnego i niematerialnego dziedzictwa przemysłowego, ewolucja krajobrazu kulturowego, kulturotwórcza rola procesów industrializacyjnych)

Dr hab. Justyna Łukaszewska-Haberko, prof. AIK: kultura grecka i rzymska, kultura średniowieczna, historia kultury materialnej.

Dr hab. Andrzej Sarnacki SJ, prof. AIK: kultura Ameryki Łacińskiej, związek kultury z przemocą (Kolumbia).

Dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK: historia średniowieczna, turystyka kulturowa.

Dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK: historia kultury europejskiej, filozofia kultury, nauki, biografistyka.

Dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK: literatura i kultura polska pierwszej połowy XIX wieku.

Dr hab. Bogusława Bodzioch-Bryła: literaturoznawstwo, kultura współczesna, nowe media.

Dr Ewa Justyna Chłap-Nowak: literatura i kultura emigracyjna (czasopiśmiennictwo emigracyjne; emigracyjna satyra prasowa), tradycja i kultura narodowa.

Dr Tomasz Dekert: religioznawstwo, kultura chrześcijańska.

Dr Krzysztof Duda: kulturoznawstwo, antropologia kulturowa, antropologia filozoficzna, kultura regionalna Europy Środkowo - Wschodniej XIX-XX wieku.

Dr Anna Grzywa: kultura wczesnochrześcijańska, historia, literatura, sztuka, teologia pierwszych wieków Kościoła.

Dr Krzysztof Homa SJ: kultura chrześcijańska od I do IV wieku na terenie Afryki Północnej i w Achai, konflikt chrześcijańsko-pogański w III wieku, literatura rzymska i grecka z okresu cesarstwa, tradycje biblijne i żydowskie, pedagogika ignacjańska, historia Jezuitów, historia idei i kultury, kultura pogranicza polsko-ukraińskiego.

Dr Barbara Hryszko: historia sztuki, malarstwo francuskie XVII i XVIII wieku, ikonografia religijna i mitologiczna.

Dr Aneta Kliszcz: arystotelizm renesansowy, tradycja i recepcja antyku w kulturze epok późniejszych, tradycja i recepcja antyku w kulturze epok późniejszych, semiotyka kultury,różnorodne aspekty kultury popularnej, problemy narratologiczne w tym fokalizacja i metalepsia.

Dr Edyta Koncewicz-Dziduch: przemiany języka i kultury komunikowania w XX i na pocz. XXI w. w Polsce oraz w innych krajach słowiańskich (Chorwacja, Serbia, Bośnia, Czarnogóra), frazeologia porównawcza języków słowiańskich, frazeologizmy i przysłowia z nazwami roślin i zwierząt, w ujęciu teorii językowego obrazu świata, mediolingwistyka.

Dr Monika Kowalczyk: kultura i sztuka oraz jej relacje z etyką i moralnością rozpatrywane z punktu widzenia antropologii filozoficznej, polska estetyka filozoficzna XX wieku.

Dr Piotr Krzysztoforski: fenomenologia religii Mircea Eliadego, turystyka,turystyka wirtualna, geocaching, bieganie rekreacyjne, ratownictwo wodne