Kadra

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI ORAZ DZIEDZINY ICH ZAINTERESOWAŃ

ks. dr hab. Paweł Maciaszek: edukacja medialna, udział środków społecznego przekazu w religijnej formacji człowieka, wizja i aksjologia zawodu dziennikarza, analiza obszaru wartości w komunikacji medialnej, teologia mediów

dr Dariusz Grzonka: antropologia kulturowa, antropologia komunikacji, antropologia mediów, mediatyzacje ciała i sensorium, komunikacja kulturowa, rytuały społeczne

dr Leszek Gęsiak SJ: mass-media, komunikacja, środki społecznego przekazu, wielokulturowość, dialog kulturowy, mniejszości etniczne, integracja europejska, Unia Europejska

dr Paweł Nowakowski: publicystyka historyczna, husytyzm, recepcja kultury japońskiej na Zachodzie

dr Anna Karoń-Ostrowska: filozofia dialogu i dramatu, fenomenologia, myśl religijna, tematyka kobieca, warsztaty dziennikarskie, krytyka filmowa i teatralna, wywiady

dr hab. Józef Maria Ruszar: współczesna literatura polska, ekonomia w literaturze, filozofia religii, historia starożytna i średniowieczna

dr Paulina Winiarska: hermeneutyka, retoryka, filozofia komunikacji, komunikologia, filozofia kultury

mgr Katarzyna Daraż-Duda: media i dziennikarstwo; media kościołów i związków wyznaniowych, media mniejszości narodowych i etnicznych, prawno-etyczne aspekty działalności medialnej,   społeczno-polityczne funkcje mediów, mediatyzacja polityki, polityzacja mediów.

mgr Lidia Ostólska-Drzewosz: media relations, public relations, E-PR, employer branding, marketing, dziennikarstwo telewizyjne, radiowe i internetowe, protokół dyplomatyczny, społeczeństwo   obywatelskie, nowe technologie, ekologia 

red. Paweł Sołtysik:  

mgr Piotr Ufnal: dziennikarstwo prasowe i agencyjne, systemy medialne w Polsce i na świecie, komunikacja, etyka mediów, public relations. 

 

Dyżury pracowników Instytutu Dziennikarstwa w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 

IMIĘ I NAZWISKO

DZIEŃ

GODZINY DYŻURU

POKÓJ/PLATFORMA

KONTAKT

mgr Katarzyna Daraż-Duda

poniedziałek

10:00 - 11:00

Microsoft Teams

katarzyna.daraz-duda@ignatianum.edu.pl

ks. dr Leszek Gęsiak SJ

 

 

Microsoft Teams

leszek.gesiak@ignatianum.edu.pl

(po wcześniejszym umówieniu drogą mailową)

dr Dariusz Grzonka

 

 

 

dariusz.grzonka@ignatianum.edu.pl

ks. dr hab. Paweł Maciaszek

 

 

p. nr 7  -  Centrum  Medialne  lub  przez  platformę Microsoft Teams

uczelniany  adres  e-mail

pawel.maciaszek@ignatianum.edu.pl

(po wcześniejszym umówieniu drogą mailową)

dr Paweł Nowakowski

 

 

Konsultacje / Teams

Konsultacje / Teams

pawel.nowakowski@ignatianum.edu.pl / 535800620

(po wcześniejszym umówieniu drogą mailową lub sms)

mgr Lidia Ostólska-Drzewosz

 

 

 

lidia.ostolska@ignatianum.edu.pl

dr hab. Józef Ruszar

 

 

Microsoft Teams, grupa Seminarium

jozef.ruszar@ignatianum.edu.pl

dr Anna Karoń-Ostrowska

 

 

 

anna.karon-ostrowska@ignatianum.edu.pl

red. Paweł Sołtysik

 

 

 

pawel.soltysik@ignatianum.edu.pl

dr Paulina Winiarska

środa 

10:00 - 11:00

Microsoft Teams

paulina.winiarska@ignatianum.edu.pl

(po wcześniejszym umówieniu drogą mailową)

mgr Piotr Ufnal

 

 

Microsoft Teams

piotr.ufnal@ignatianum.edu.pl (po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową)