Katedry

 

RADIO RAIK

Katedra Ewangelizacji Medialnej

Rok akademicki 2021-2022

Osoby tworzące Katedrę Ewangelizacji Medialnej zajmują się badaniem szeroko rozumianego udziału środków społecznego przekazu w dziele ewangelizacji. Podejmowane działania badawczo-dydaktyczne stanowią próbę ukazywania środków komunikacji jako sposobów wyrażania prawdy o Bogu i docierania do Niego. Wykonywane przez P.T. Członków Katedry prace odpowiadają na – dostrzegalną we współczesnym świecie – potrzebę naukowej refleksji nad wartościami zawartymi w przekazach medialnych. Jeśli media kształtują współcześnie żyjącego człowieka, to wyzwaniem (ważnym i aktualnym) jest głoszenie przez nie wartości chrześcijańskich. Treści wypełniające stronice gazet, telewizyjne kamery, radiowe mikrofony i internetowe portale nie mogą pozostawać bez dokładniejszego ich analizowania; taka praktyka badawcza pozwoli nie tylko na ocenę aktualnego wykorzystywania środków społecznego przekazu do przekazywania Ewangelii, lecz także na dostrzeganie potrzeby głoszenia Jej ludziom mediów. 

 

KIEROWNIK KATEDRY
DYREKTOR INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA
ks. dr hab. Paweł Maciaszek

dyżur: wtorek 14:00-15:00 (po wcześniejszym umówieniu mailowym)
pokój: nr 7 (Centrum Medialne) lub MC Teams
e-mail: pawel.maciaszek@ignatianum.edu.pl

 


Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Dziennikarstwa. Wykładowca liturgiki w częstochowskich uczelniach teologicznych – Wyższym Seminarium Duchownym i Wyższym Instytucie Teologicznym. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich z zakresu teologii i komunikacji społecznej.

Uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji dotyczącego zagadnienia: Media miejscem chrześcijańskiej formacji społeczeństwa. Pracował jako redaktor w Tygodniku Katolickim „Niedziela”, diecezjalny korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej, rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej.

Zainteresowania: edukacja medialna, udział środków społecznego przekazu w religijnej formacji człowieka, wizja i aksjologia zawodu dziennikarza, analiza obszaru wartości w komunikacji medialnej, teologia mediów.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA
dr Paweł F. Nowakowski

dyżury (po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym):
dyżur stacjonarny dla studentów: środa, 9:30 - 10:00, s. 7, Centrum Medialne
dyżur online dla studentów: środa, 16:30 - 17:00, MS Teams
dyżur stacjonarny Zastępcy Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa ds. Ogólnych: środa, 10:00 - 11:00
tel.: (+48) 535 800 620
e-mail: pawel.nowakowski@ignatianum.edu.pl


Paweł F. Nowakowski – ukończył historię w Uniwersytecie Jagiellońskim i teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Naukowo bada historię husytyzmu (doktorat w UJ). Zajmuje go także postrzeganie Japonii w świecie zachodnim i kulturowe obrazy postaci ważnych dla chrześcijaństwa. Związany z TVP Historia, gdzie prowadzi obecnie autorski program „Z widokiem na Wawel”. Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich z dziennikarstwa, kulturoznawstwa i turystyki i promotor pomocniczy kilku doktoratów. W latach 2015-2018 stypendysta „Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców”. Redaktor czasopisma naukowego „Perspektywy Kultury” (w l. 2017-2019 redaktor naczelny). Maria Magdalena - ostatnia książka.

 

 

dr Dariusz Grzonka

dyżur: poniedziałek, g. 10.45 - 11:30
pokój: kontakt poprzez MC Teams (po wcześniejszym umówieniu mailowym)
e-mail: dariusz.grzonka@ignatianum.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe: sensulaizmy kulturowe, antropologia mediów i rytuału, performatyka, metodologia badań sensorycznych w obszarze nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki medialnej. Prywatnie miłośnik literatury science fiction i admirator abstrakcyjnego humoru. Autor publikacji naukowych z zakresu antropologii rytuału, doświadczeń somatycznych i badań wizualnych. 

Ważniejsze publikacje:

  • Lost Sensoria Anthropological Research on Sensory Experience in the Context of Multiculturalism, Perspektywy Kultury, No 29 (2/2020), s. 173-189. 
  • Wędrujące obrazy naszych myśli: kulturowe formy patrzenia i myślenia obrazowego w perspektywie antropologii kulturowej, w: Wzrokocentryzm, wizualność, wizualizacja we współczesnej kulturze, red. Bodzioch-Bryła B., Dorak-Wojakowska L., Smołucha D., Kraków 2017, 17-35. 
  • Rytuał i sensorium: paradygmat rytualny w naukach humanistycznych, w: W trosce o człowieka : paradygmaty stare i nowe, red. Robert Grzywacz, Monika Szymczyk, Kraków 2016, s.41-60 
  • Doświadczenia sensualne w perspektywie społecznej: rytuały, performanse społeczne w wybranych koncepcjach teoretycznych, Czasopismo Psychologiczne No 22(1) 2016, s. 27-36. 
  • Wizualne migracje: refleksje o metodzie i braku metod w wizualnych badaniach nad doświadczeniem imigracyjnym, Państwo i Społeczeństwo No 16(1) 2016, s. 41-57.

 

ASYSTENT DYDAKTYCZNY
mgr Katarzyna Daraż-Duda

dyżur: poniedziałek, 10:00 - 11:00
pokój: kontakt poprzez MC Teams (po wcześniejszym umówieniu mailowym)
e-mail: katarzyna.daraz-duda@ignatianum.edu.pl

 


Asystent dydaktyczny w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie, członek Uczelnianej Komisji Wyborczej, Kierunkowy Kierownik Praktyk Studenckich. Autorka m.in. artykułów: Nacjonalizm ukraiński w ujęciu Dmyrta Doncowa jako perspektywa dochodzenia do wolności (2010), Staroobrzędowcy w Polsce – religia, tradycja, obyczaje (2011), Media mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po 1989 roku. Nowe możliwości i kontynuacja (2012), Pendolinizacja języka, czyli słowotwórcza funkcja mediów internetowych. Glosariusz słów najnowszych (2016), „Nie islamskiemu zagrożeniu”, czyli obywatelska inicjatywa antyislamska na Facebooku (2016), Creativity of Polish Believers in the online media space, the official online media of the Native Faith (2018), Obraz Sejmu Ustawodawczego 1919–1922 w prasie endeckiej i socjalistycznej – analiza porównawcza(2020). Współredaktor naukowy: Naród – Społeczeństwo – Kultura (2011), Międzywojenny Kraków. Architektura, Kultura, Nauka (2013). Sekretarz redakcji Czasopisma Naukowo-Kulturalnego „Episteme” (w l. 2005-2014). 

 

 

ASYSTENT DYDAKTYCZNY
mgr Piotr Ufnal

dyżur: środa, g. 10:00 - 11:00 
pokój: kontakt poprzez MC Teams (po wcześniejszym umówieniu mailowym)
e-mail: piotr.ufnal@ignatianum.edu.pl

 Ekspert i praktyk mediów z doświadczeniem międzynarodowym, przez ponad 30 lat związany z Francuską Agencją Prasową AFP. Jako korespondent w Warszawie obsługiwał kluczowe dla historii Polski wydarzenia przełomu lat 80. i 90. Publikował w prasie francuskiej – oprócz AFP, był stałym korespondentem gazety ekonomicznej La Tribune. W latach 2000-20016 odpowiadał za współpracę międzynarodową AFP w Europie Środkowej i na Bałkanach. Pracował w Paryżu i w Pradze. Filolog romanista, absolwent studiów podyplomowych na wydziale Negocjacji i Mediacji Uniwersytetu SWPS. Wykładowca akademicki od 2012 r. - prowadzi warsztaty dziennikarstwa prasowego. Zaprzysięgły czechofil, pracuje obecnie nad doktoratem o stereotypach polsko-czeskich i ich obecności w mediach obu krajów.

 

 

Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej

Rok akademicki 2021-2022

Działalność naukowa Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej ma charakter interdyscyplinarny ze szczególnym ukierunkowaniem na kwestie medioznawcze i działalność środków społecznego przekazu, zwłaszcza radia. Zainteresowania członków katedry, w szeroko pojętej palecie zagadnień z zakresu komunikacji społecznej i mediów, dotyczą także takich dyscyplin jak: nauki o kulturze i religii, filozofia, językoznawstwo, psychologia, socjologia czy nauki społeczne. Pośród zagadnień szczegółowych znajdują się m.in.:
•    komunikacja w teorii i praktyce;
•    komunikowanie międzykulturowe; 
•    rozwój i ewolucja mediów;
•    wyzwania stojące przed współczesnymi mediami;
•    dziennikarstwo radiowe;
•    dziennikarstwo międzynarodowe;
•    etyka mediów i reklamy;
•    Public Relations i jego uwarunkowania społeczno-kulturowe;
•    systemy medialne w Polsce i na świecie;
•    przemiany współczesnej kultury pod wpływem starych i nowych mediów;
•    gramatyka komunikacyjna;
•    retoryka;
•    język i kultura;
•    wypowiedzi publiczne;
•    argumentacja, perswazja i manipulacja.
Kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni i znani dziennikarze mediów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, pracownicy działów public relations i agencji reklamowych, historycy, literaturoznawcy, filozofowie, teologowie, kulturoznawcy. Pracownicy katedry angażują się również w działalność tworzącego się radia studenckiego Akademii Ignatianum w Krakowie. Ma być ono zarówno silnym głosem społeczności akademickiej, jak również miejscem praktyk i doskonalenia zawodowego dla studentów dziennikarstwa.

 

KIEROWNIK KATEDRY
ks. dr hab. Leszek Gęsiak SJ

dyżur: piątek 15:45 -16:45
pokój:
kontakt poprzez MC Teams (po wcześniejszym umówieniu mailowym)
e-mail: leszek.gesiak@ignatianum.edu.pl

 

 

Leszek Gęsiak SJ, kierownik katedry ‒ doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie, pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej. Ukończył filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie oraz w Instytucie Centre Sèvres w Paryżu. Doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od lat związany z mediami: członek kolegium redakcyjnego Europe Infos (2000-2003), redaktor naczelny Miesięcznika Katolickiego Posłaniec (2006-2010), stały współpracownik Radia Kraków (2010-2012), kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego (2012-2017). Od 2004 r. wykładowca w Akademii Ignatianum. Wykładał także na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz w College of the Holy Cross w Worcester MA (USA). Od 2020r. pełni funkcję Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. 

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. STUDENCKICH INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA
dr Paulina Winiarska


Dyżur stacjonarny:
Środa 12.00-13.00 Centrum Medialne pokój nr 7 (jako Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa ds. Studenckich)
Środa 13.00-14.00 Centrum Medialne pokój nr 7 (jako wykładowca)
e-mail: paulina.winiarska@ignatianum.edu.pl

 

Paulina Winiarska - jest absolwentk studiów magisterskich z doradztwa i komunikowania politycznego na Wyszej Szkole Biznesu- National Louis University w Nowym Sczu. W 2010 r. uzyskała dyplom Bachelor of Arts na National Louis University w Chicago. W 2019 r. obroniła doktorat z filozofii na Akademii Ignatianum w Krakowie. Jest autork publikacji poświconych Calvinowi O. Schragowi. Jej zainteresowania obejmuj: filozofi i antropologię komunikacji, język w mediach,  aksjologię komunikowania.  

 

 

dr hab. Józef Maria Ruszar

dyżur: 
pokój: kontakt poprzez MC Teams (po wcześniejszym umówieniu mailowym)
e-mail: jozef.ruszar@ignatianum.edu.pl

 

Józef Maria Ruszar, doktor habilitowany nauk humanistycznych -  dyrektor Instytutu Literatury, redaktor naczelny Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis”. Od 2004 roku organizuje międzynarodowe konferencje naukowe pod nazwą Warsztaty Herbertowskie i wydaje serię Biblioteka Pana Cogito (ponad 50 tomów do roku 2020). Jest autorem książek: Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta (2004); Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Z. Herberta (2014); Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki (2016); Mane, tekel, fares. Obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza (2019); Zapasy ze światem Zbigniewa Herberta. Esej o życiu pisarzy w czasach pierwszych sekretarzy (2020); wydał album Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta (2006). W latach 2016–2019 był kierownikiem grantu NPRH „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX wieku”. Od 2016 roku jest adiunktem w Akademii Ignatianum w Krakowie. Wydał książkę Czerwone Pająki. Dziennik żołnierza LWP (2017).

 

 

mgr Paweł Sołtysik

dyżur: środa 12:30 - 13:15 (po wczesniejszym kontakcie telefonicznym)
pokój: kontakt poprzez MC Teams (po wcześniejszym umówieniu mailowym)
e-mail: pawel.soltysik@ignatianum.edu.pl,

tel. +48790524995 

 

Paweł Sołtysik - Z Radiem Kraków związany od roku 1999, ale prace w radiu rozpoczął kilka lat wcześniej. Sznyt zawodowy zdobywał w redakcji muzycznej, najpierw jako dziennikarz, prowadzący, realizator, wreszcie jako szef. Obecnie prowadzi pasmo przedpołudniowe "Przed hejnałem", niedzielny "Magazyn familijny". Jest gospodarzem programów: "Muzyczna zmiana" i "Technoprzewodnik". W przeszłości prowadził także "V bieg", "4 łapy", "Dzieciaki", "Grającą Szafę", "Czas relaksu" i wiele innych. Przez trzy lata współprowadził program telewizyjny poświęcony bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Pracował w innych rozgłośniach. W 2018 roku nominowany do prestiżowej Nagrody Dziennikarzy Małopolski. Od 2013 roku pracuje także jako wykładowca akademicki.