Nabór uzupełniający I

Studia II stopnia

 Termin rejestracji elektronicznej

19 lipca 2019 r. do 2 września 2019 r. 

Rejestracja kandydatów na studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji (SOR).

UWAGA! - opłata rekrutacyjna musi zostać dokonana do dnia 2 września 2019 r. Osoby  wpłacające opłatę rekrutacyjną  31 sierpnia, 1 lub 2 września proszone są o przesłanie skanu potwierdzenia dokonania opłaty za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacyjnego kandydata w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę/studia za granicą lub zdawali egzamin dojrzałości (tzw. "starą maturę" do 2005 r.) zobowiązani są do przesłania skanów wymaganych dokumentów za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi rekrutacji do dnia 2 września.

Za termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uznaje się datę wpłynięcia opłaty na rachunek bankowy Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

Termin ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłoszone zostaną na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji w dniu:

5 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 11:00

 

Termin i miejsce składania dokumentów przez osoby przyjęte na studia

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do złożenia wpisu na studia poprzez dostarczenie, w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentówBiurze Rekrutacji, w dniach:

6 września 2019 r.  10 września 2019 r.


NIEDOPEŁNIENIE POWYŻSZEGO ZOBOWIĄZANIA W WYZNACZONYM TERMINIE BĘDZIE RÓWNOZNACZNE  Z REZYGNACJĄ ZE STUDIÓW.

 

LISTY REZERWOWE

Ranking list rezerowowych: 12.09 godzina 15:00

Wpisy na studia z list rezerowowych: 13 września - 16 września (piątek-poniedziałek)

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kierunki na których trwa nabór uzupełniający:

 1. Kierunki I stopnia/jednolite studia magisterskie:

- filozofia,

- kulturoznawstwo,

- turystyka i rekreacja,

- administracja i polityka publiczna,

- filologia angielska,

- nauki o polityce,

- pedagogika,

- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

- praca socjalna,

- zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej.

 

2. Wszystkie kierunki  studiów II stopnia.

-  filozofia

-  kulturoznawstwo

-  dziennikarstwo i komunikacja społeczna

-  pedagogika

-  praca socjalna

-  filologia angielska

-  nauki o polityce

-  administracja i polityka publiczna

Szczegółowe informację odnośnie danego kierunku, znajdują się w ofercie edukacyjnej.