Opis seminarium dyplomowego

SEMESTR LETNI 2020/2021

ks. dr hab. Paweł Maciaszek - seminarium I stopień

Tematy pisanych na seminarium prac określić można dwoma tytułami: WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE W PRZEKAZIE MEDIALNYM oraz MEDIA W RELIGIJNEJ PRZESTRZNI ŻYCIA CZŁOWIEKA.

Jeśli prawdą jest, że człowiek kształtuje swoje życie według przyjmowanych wartości, to wciąż istnieje konieczność określania porządku aksjologicznego w środkach społecznego przekazu. Wyraźnie dostrzegalna jest pilna potrzeba przynaglania zarówno twórców, jak i odbiorców przekazu do podejmowania trudu przestrzegania w mediach chrześcijańskich wartości. Wszelka działalność w obszarze międzyludzkiej komunikacji ma bowiem służyć rozwojowi człowieka i jego dobru; osoba i wspólnota ludzka stanowią cel i kryterium posługiwania się środkami społecznego przekazu.

Obszary tematyczne podejmowane w pracach obejmują podawane w środkach społecznego przekazu treści, które analizowane są w świetle nauczania Kościoła katolickiego na temat mediów. Należą do nich również zagadnienia dotyczące działalności kościelnych instytucji medialnych. Celem zajęć jest przygotowanie Studenta do napisania pracy dyplomowej (licencjackiej czy magisterskiej) poprawnej zarówno po pod względem metodologicznym, jak i merytorycznym.

Na zajęciach Student poznaje: zasady poprawnego formułowania problemu i celu badawczego, etapy szukania źródeł i sposoby właściwego ich wykorzystania, zasady doboru metod i technik badawczych, prawidła budowy struktury pracy, konstrukcje tworzenia wstępu i zakończenia pracy, zasady budowania przypisów i wykazu bibliografii.

 

Lektura:

- Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.

- Seweryniak H., Sitkowska K., Robak M., Kultura - media - teologia. Metodyka pisania prac dyplomowych, Płock 2013.

dr Dariusz Grzonka - seminarium I stopień

Seminarium dyplomowe dotyczy problematyki społeczno-kulturowej oraz kultury popularnej w różnorodnych formach medialnego zapośredniczenia. W toku seminarium student zaznajamia się z metodologią badań medioznawczych uwzględniających wiodące  obszary badań nad wizualnością, obrazowaniem, analizą sieci społecznościowych, analizą dyskursów medialnych oraz multimedialnych reprezentacji.

 

dr Ewa Chłap-Nowak - seminarium I stopień
dr Bożena Prochwicz-Studnicka - seminarium I stopień
dr Andrzej Wadas - seminarium I stopień

Celem zajęć jest przygotowanie pod kierownictwem promotora pracy licencjackiej zgodnie z wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi przez standardy naukowe oraz wytyczne Akademii Ignatianum. Promotor zapoznaje studenta z zasadami pisania pracy licencjackiej, w tym z kwerendą biblioteczną i archiwalną, z metodami gromadzenia materiału źródłowego i bibliograficznego oraz z techniką tworzenia przypisów.  Promotor nadzoruje pracę studenta nad poszczególnymi etapami powstawania pracy licencjackiej. W pierwszym semestrze nacisk zostanie położony na opanowanie podstaw pisania pracy licencjackiej, w tym na określenie tematu pracy licencjackiej oraz zebranie podstawowej bibliografii. Warunkiem zaliczenia semestru będzie ostateczne ustalenie tytułu pracy (w języku polskim i angielskim), zebranie podstawowej bibliografii (około 30 pozycji) oraz omówienie na seminarium poszczególnych rozdziałów licencjatu. Promotor może poprowadzić pracę licencjacką w oparciu o literaturę obcojęzyczną, w szczególności o język angielski, rosyjski, włoski, francuski, łaciński, starogrecki i koreański. Tematyka prac będzie do indywidualnego uzgodnienia z promotorem, przy czym może ona dotyczyć bardzo zróżnicowanej problematyki, obejmującej zarówno zagadnienia związane z początkami i historycznym rozwojem dziennikarstwa i komunikacji społecznej, jak również współczesne uwarunkowania i zagrożenia.

Chętne poprowadzę prace licencjackie studentów zainteresowanych dawnym i współczesnym dziennikarstwem anglosaskim, rosyjskim oraz azjatyckim.

ks. dr hab. Andrzej Sarnacki SJ - seminarium II stopień

Seminarium dyplomowe realizowane jest w celu przygotowania i obrony pracy magisterskiej. Jego nieodzowną częścią są zagadnienia formułowania problematyki badawczej i koncepcyjnej (temat pracy) oraz zaznajomienia się z metodami badawczymi i pisarskimi.

Seminarium ukierunkowane jest na zagadnienia rozumienia współczesnej cywilizacji i kultury Zachodniej oraz zmian spowodowanych procesami globalizacji. Bardzo ważną częścią tematyki jest poznanie genezy, metod i form marksizmu kulturowego. Z kolei europejska przeszłość, która ulega selekcji i transformacji w wyniku ukierunkowanych działań tzw. „polityki pamięci”, odgrywa coraz bardziej dwuznaczną rolę w samookreśleniu i kształtowaniu się tożsamości. Polska tożsamość narodowa powstaje w wyniku wielu decyzji samoidentyfikacji, podejmowanych nie zawsze w pełni świadomie w odniesieniu do tradycji i współczesności. W kolejnym semestrze tematyka seminarium odnosić się będzie również do zagadnień związanych z Ameryką Łacińską i problemem przemocy.

Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych szerokim wachlarzem poznawania zjawisk społeczno-kulturowych, posługujących się językiem angielskim przynajmniej na średniozaawansowanym poziomie. 

dr Paweł Nowakowski - seminarium II stopień

Opis seminarium magisterskiego – specjalność: dziennikarstwo telewizyjne

Paweł F. Nowakowski – adiunkt. Prowadzący seminarium z wykształcenia jest historykiem i teologiem, prowadził programy w Radio Plus, TVP Kraków i TVP Historia.

Na seminarium preferowane będą zagadnienia związane z dziennikarstwem telewizyjnym, publicystyką, ujęciem i popularyzacją historii w mediach, zagadnieniami religijnymi w przekazie medialnym.

Istotne informacje na temat przebiegu seminarium:

·       w I semestrze przygotowanie do opanowania umiejętności warsztatowych (cytowanie literatury, budowa i funkcja przypisów)

·       indywidualne prowadzenie pracy studenta oparte na autorskim projekcie harmonogramu pracy magisterskiej

·       wsparcie wyboru tematu i przeszkolenie z nowoczesnych metod kwerendy źródłowej i bibliograficznej na bazie własnej metody promotora

·       zaliczenie pierwszego semestru na podstawie wybranego tematu, uzgodnionego i zweryfikowanego planu pracy oraz stworzenia podstawowej bibliografii

dr Paulina Winiarska - seminarium II stopień

Kluczowym celem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej poprawnej pod względem metodologicznym jak i merytorycznym. W pierwszym semestrze szczególną uwagę poświęcimy doprecyzowaniu tematu pracy jak i zagadnieniom metodologicznym, które obejmują naukowe metody pisania prac magisterskich. Po zakończeniu pierwszego semestru student otrzymuje zaliczenie po zatwierdzeniu tematu pracy magisterskiej. Warunkiem zaliczenia drugiego semestru seminarium jest przedstawienie projektu pracy magisterskiej zawierającej obszar, temat i przypuszczalny schemat pracy magisterskiej poddany dyskusji na forum grupy. Na tym etapie student przedstawia także w miarę kompletną bibliografię swojej pracy. W semestrze trzecim zajmujemy się pisaniem dwóch pierwszych rozdziałów pracy magisterskiej, a także dyskusją nad wybranymi zagadnieniami z przygotowanego zakresu. W czwartym, ostatnim semestrze studiów wszystkie prace konsultowane są indywidualnie. Studenci zobowiązani są ukończyć ostatni rozdział pracy magisterskiej (wstęp, zakończenie, spisy tabeli, przygotować się do obrony).

W ramach seminarium będą podejmowane tematy z zakresu: komunikowania społecznego, komunikowania międzykulturowego, jakościowego i ilościowego badania mediów, teorii wpływu społecznego, krytycznej analizy dyskursu i jej kontekstu kulturowo - historycznego, dyskursu medialnego, filozofii komunikacji (teorii działania komunikacyjnego), filozofii kultury, relacji, które buduje podmiot w środowisku społeczno- medialnym oraz analizy współczesnych zjawisk kulturowych i politycznych w mediach.