Strategia

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie, wydział Uczelni prowadzący kształcenie i badania w różnych dyscyplinach obszaru nauk społecznych, realizuje strategiczne cele Ignatianum w następujący sposób:

CEL 1. Nowoczesne kształcenie i innowacyjna oferta dydaktyczna.

Cel 1.1. Doskonalenie procesu kształcenia w ramach posiadanej oferty dydaktycznej.

1. Przegląd i rewizja programów kształcenia na istniejących kierunkach w celu ich dostosowania do zmieniających się potrzeb rynku pracy i szerszego wykorzystania nowych technik i metod nauczania.

2. Otwarcie nowych specjalności na wszystkich istniejących kierunkach.

3. Przygotowanie ścieżek zintegrowanego kształcenia studentów różnych kierunków.

4. Wsparcie dla doskonalenia pracy dydaktycznej pracowników Wydziału poprzez organizację regularnych szkoleń i seminariów.

5. Poszerzanie oferty praktyk studenckich. Poszukiwanie atrakcyjnych miejsc praktyk oraz stażów dla studentów.

Cel 1.2. Stworzenie nowych kierunków kształcenia.

1. Uruchomienie nowego kierunku kształcenia Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej 
w Instytucie Politologii.

2. Przygotowanie nowego innowacyjnego kierunku łączącego elementy politologii, polityk publicznych, administracji, zarządzania i informatyki.

3. Przygotowanie wraz z partnerem zagranicznym kierunku studiów w zakresie cyberbezpieczeństwa w oparciu o schemat double degree.

Cel 1.3. Otwieranie nowych wydziałów, instytutów, uruchomienie nowych poziomów kształcenia dla kierunków studiów.

1. Uruchomienie studiów magisterskich na kierunkach Praca socjalna i Filologia angielska.

2. Utworzenie Instytutu Filologii Angielskiej.

Cel 1.4. Rozwój studiów doktoranckich i tworzenie programów lub części programów studiów

w języku angielskim.

1. Uruchomienie studiów doktoranckich po uzyskaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora 
w zakresie nauk o polityce.

2. Przygotowanie studiów doktoranckich w języku angielskim skierowanych przede wszystkim do studentów obcokrajowców.

3. Przygotowanie wniosku o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w zakresie polityk publicznych.

4. Przygotowanie wniosku o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk 
o rodzinie.

5. Rozwój specjalności prowadzonych w języku angielskim w Instytucie Politologii.

Cel 1.5. Rozwój kształcenia ustawicznego, lifelong learning oraz studiów podyplomowych, kursów 
i szkół letnich.

1. Zorganizowanie szkół letnich we współpracy z wiodącymi uczelniami zagranicznymi, ze szczególnym naciskiem na współpracę ze szkołami jezuickimi.

2. Poszerzanie, uatrakcyjnianie i dostosowywanie do potrzeb rynku pracy oferty studiów podyplomowych.

CEL 2. Prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie.

Cel 2.1. Profilowanie prowadzonych badań wokół zagadnień edukacyjnych, filozoficzno-etycznych, komunikacji społecznej i mediów, psychologii, spraw publicznych, literatury i kultury oraz turystyki kulturowej.

1. Profilowanie prowadzonych na Wydziale badań wokół zagadnień: wczesnej edukacji dziecka, rodziny, resocjalizacji, gerontologii, dziedzictwa edukacji jezuickiej, myśli pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskich koncepcji edukacji, społecznych i kulturowych uwarunkowań edukacji w Polsce, literatury dla dzieci i młodzieży (Filologia angielska) (Instytut Nauk o Wychowaniu); polityki lokalnej, zarządzania publicznego, cyberpolityki 
i cyberbezpieczeństwa, chrześcijańskiej myśli politycznej i społecznej, historii PRL (Instytut Politologii).

Cel 2.2. Wsparcie udziału pracowników Uczelni w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Wsparcie młodej kadry w zdobywaniu tytułów naukowych.

1. Wdrożenie nowego systemu finansowania badań własnych powiązanego z oceną osiągnięć pracowników.

2. Upowszechnienie instytucji promotora pomocniczego w przewodach doktorskich na Wydziale.

3. Tworzenie zespołów badawczych prowadzonych przez doświadczonych naukowców dających szansę na rozwój i udział w procesie badawczym młodym naukowcom.

Cel 2.3. Tworzenie na Uczelni ogólnopolskich i międzynarodowych centrów badawczych nawiązujących współpracę z wybitnymi naukowcami z poszczególnych dziedzin wiedzy.

1. Tworzenie centrów badawczych związanych z profilem prowadzonych na Wydziale badań.

Cel 2.4. Wspieranie działalności studenckich kół naukowych.

1. Ożywienie pracy badawczej studentów poprzez wsparcie kół naukowych i programu studenckich asystentów badawczych.

2.5. Rozwój Wydawnictwa Naukowego Ignatianum.

1. Podniesienie oceny redagowanych na Wydziale czasopism w systemie oceny Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

CEL 3. Podnoszenie infrastruktury informatycznej Ignatianum.

Cel 3.1. Rozbudowa infrastruktury naukowo-dydaktycznej Uczelni, zwłaszcza elementów związanych z wykorzystaniem technik informatycznych.

1. Stworzenie pracowni komputerowej uwzględniającej potrzeby kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej oraz specjalności cyberbezpieczeństwo, a dla kierunków Pedagogika i Praca socjalna związanych z umiejętnościami wykorzystywania nowych mediów w pracy zawodowej.

2. Stworzenie infrastruktury umożliwiającej poszerzenie oferty dydaktycznej o elementy kształcenia na odległość.

CEL 4. Wpływ na otoczenie i zwiększenie obecności uczelni w środowisku.

Cel 4.1. Zacieśnienie współpracy z innymi uczelniami, zwłaszcza uczelniami jezuickimi, a także 
z innymi ośrodkami badawczymi.

1. Nawiązanie współpracy z uczelniami jezuickimi prowadzącymi kształcenie na kierunkach zbliżonych do prowadzonych na Wydziale.

2. Nawiązanie współpracy z uczelniami europejskimi prowadzącymi kształcenie na kierunkach zbliżonych do prowadzonych na Wydziale.

3. Opracowanie koncepcji zwiększenia widoczności medialnej uczelni/wydziału/instytutów.

4. Tworzenie cyklicznych wydarzeń związanych z profilem działalności Wydziału mających na celu budowę marki Ignatianum i prowadzonych na Wydziale badań oraz kierunków studiów.

5. Rozwijanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami w celu udoskonalanie oferty dydaktycznej, włączenia pracodawców w proces dydaktyczny i realizacji wspólnych projektów aplikacyjnych.

Cel 4.2. Uruchomienie programów współpracy między Uczelnią a szkołami, zwłaszcza średnimi.

1. Nawiązanie stałej współpracy specjalizacji bezpieczeństwo narodowe oraz cyberbezpieczeństwo ze szkołami średnimi prowadzącymi klasy mundurowe (programy patronackie).

2. Rozszerzenie współpracy ze średnimi szkołami katolickimi.

CEL 5. Rozbudowa bazy i jednostek organizacyjnych.

Cel 5.1. Modernizacja posiadanej bazy lokalowej oraz wykonanie remontów w piwnicach Ignatianum.

1. Stworzenie laboratorium językowego uwzględniającego potrzeby kierunku Filologia angielska.

2. Stworzenie pracowni dydaktycznych na potrzeby kierunku Pedagogika, zwłaszcza edukacji wczesnoszkolnej.