Strona główna Rekrutacja Studia Podyplomowe


Studia Podyplomowe

1. Oferta studiów podyplomowych 2020/2021
Rekrutacja na wybrane kierunki podyplomowe na rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się w okresie wakacyjnym (dokładny termin zostanie podany później).
INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI:
1. Administracja publiczna
2. Bezpieczeństwo publiczne
3. Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
4. Cyberbezpieczeństwo
5. Ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych

Harmonogram studiów znajduje się tutaj

6. Technologie internetowe w polityce
7. Organizacja i zarządzanie w oświacie

Harmonogram studiów znajduje się tutaj

INSTYTUT NAUK O WYCHOWANIU
1. Logopedia

 Harmonogram studiów znajduje się tutaj

2. Katecheza przedszkolna
3. Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

Harmonogram studiów znajduje się  tutaj

4. Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA
1. Arteterapia w animacji kultury

Harmonogram studiów znajduje się tutaj 

 
 
2. Terminarz rekrutacji
od 10 lipca 2020 r. od godz. 12:00 do 30 września 2020 r. do godz. 14:00 *
Rejestracja kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK.
od 28 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. do godz. 14:00 ** w godzinach urzędowania biura.
składanie wymaganych dokumentów w siedzibie Biura Rekrutacji
do 1 października 2020 r.
decyzja dziekana w przedmiocie uruchomienia studiów
 * Dziekan może podjąć decyzję o przedłużeniu naboru do 15 października 2020 r., na kierunki co do których podjął decyzje o uruchomieniu.
** Przed złożeniem wymaganych dokumentów, kandydat jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem składania dokumentów na terenie Akademii Ignatianum w Krakowie.  Regulamin zostanie podany kandydatowi za pośrednictwem IRK oraz na stronie internetowej: https://ignatianum.edu.pl/studia-podyplomowe nie później niż do 21 sierpnia 2020 r.
3. Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzone w Akademii Ignatianum w Krakowie obejmuje:

 • rejestrację kandydata,
 • złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w siedzibie Biura Rekrutacji oraz
 • rozstrzygnięcie w sprawie przyjęcia na studia (maksymalnie do 30 września).

 

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

 • Ukończenie i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 • Spełnienie ustalonych wymogów formalnych o których mowa w pkt. 2;
 • Zarejestrowanie w systemie rekrutacyjnym IRK;
 • Złożenie dokumentów w formie papierowej do Biura Rekrutacji;

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Cudzoziemców obowiązują te same zasady co ogół kandydatów oraz wymagania stawiane w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce.
Rozstrzygnięcie w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Dziekan danego Wydziału Akademii Ignatianum w Krakowie, w ramach którego prowadzone są studia podyplomowe.
 

2. Warunki przyjęcia 

Instytut Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego
Kierunek
Warunki przyjęcia
Logopedia
 • ukończenie minimum studiów I stopnia,
 • posiadanie przygotowanie pedagogiczne,
 • posiadanie opinii logopedy o możliwości podjęcia studiów (wyklucza to posiadanie przez kandydata zaburzeń mowy oraz innych przeciwskazań do wykonywania zawodu logopedy).
Katecheza przedszkolna
Studia przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
Ukończenie minimum studiów I stopnia.
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
 • ukończenie minimum studiów I stopnia,
 • posiadanie przygotowanie pedagogiczne.
 
 Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Pedagogicznego
Kierunek
Warunki przyjęcia
Administracja publiczna;

 

Bezpieczeństwo publiczne;

 

Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna;

 

Cyberbezpieczeństwo;

 

Ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych;

 

Technologie internetowe w polityce;

 

Organizacja i zarządzanie w oświacie.
Ukończenie minimum studiów I stopnia.
 
 Instytut Kulturoznawstwa Wydziału Filozoficznego
Kierunek
Warunki przyjęcia
Arteterapia w animacji kultury
Ukończenie minimum studiów I stopnia.

 

4. Tryb rekrutacji i wymagane dokumenty
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany do zapoznania się z regulaminem opłat, zarządzeniami Rektora, regulaminem studiów podyplomowych oraz z warunkami, trybem oraz szczegółowym terminarzem rekrutacji na wybrane studia podyplomowe prowadzone przez Akademię Ignatianum w Krakowie.
 • Kandydat musi w pierwszej kolejności wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny w celu założenia indywidualnego konta rekrutacyjnego w elektronicznym systemie rekrutacji.
 • Po wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego (dane osobowe, dane kontaktowe, deklaracja kierunku), na indywidualnym koncie rekrutacyjnym zostanie wyświetlona informacja potwierdzająca rejestrację kandydata w systemie.
 • Za błędy we wprowadzonych danych w formularzu rejestracyjnym odpowiedzialność ponosi kandydat.
 • Aby potwierdzić elektroniczne zgłoszenie, kandydat zobowiązany jest do dokonania wpisu na studia i dostarczenia osobiście do Biura Rekrutacji w terminie podanym w terminarzu rekrutacji, kompletu wymaganych dokumentów (można wyznaczyć pelnomocnika, który dokona tych czynności za kandydata, więcej informacji tutaj):
wydrukowany i podpisany na każdej stronie podanie na studia (wygenerowane z systemu rekrutacyjnego);
kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się złożenie kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim (oryginały do wglądu);
dokument tożsamości okazany do wglądu w celu weryfikacji tożsamości;
kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego (oryginał do wglądu) w przypadku rekrutacji na kierunek „Logopedia” lub Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi”;
W przypadku kierunku „Logopedia”, kserokopia  opinii logopedy o możliwości podjęcia studiów (oryginał do wglądu);
W przypadku kierunku „Katecheza przedszkolna”, kserokopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie jako nauczyciel wychowania przedszkolnego (oryginał do wglądu).
 • Przy wpisie na studia przyjmowany będzie tylko komplet wymaganych dokumentów.
 • Nie będą przyjmowane dokumenty wysłane pocztą.
 •  Przed złożeniem wymaganych dokumentów, kandydat jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem składania dokumentów na terenie Akademii Ignatianum w Krakowie.  Regulamin zostanie podany kandydatowi za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego IRK oraz na stronie internetowej: www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja w zakładce [AKTUALNOŚCI] nie później niż do 21 sierpnia 2020 r.
 • Decyzję o uruchomieniu danej edycji studiów podyplomowych podejmuje Dziekan danego Wydziału Akademii Ignatianum w Krakowie, w ramach którego działają dane studia podyplomowe, po uzbieraniu wystarczającej liczby chętnych. Uznanie, że liczba chętnych jest wystarczająca pozostaje wyłącznie w gestii Dziekana.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych jest wniesienie opłaty zgodnie z obowiązującym regulaminem opłat Akademii Ignatianum w Krakowie.