Strona główna Kierunek: Administracja i polityka publiczna


Kierunek: Administracja i polityka publiczna

[OPIS KIERUNKU] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

  • studia są prowadzone w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Pedagogicznym
  • studia są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
  • limit przyjęć w trybie stacjonarnym: 70 osób
  • limit przyjęć w trybie niestacjonarnym: 40 osób

 

2. Zakresy kształcenia (do wyboru):

Administracja samorządowa i fundusze europejskie
Administracja publiczna i służby Państwowe
Administration and Public Policy in the European Union
(tylko studia stacjonarne)

 

3. Wybór zakresu kształcenia:

[Pobierz] [Otwórz] Wybór zakresu kształcenia na Wydziale Pedagogicznym

[OPIS KIERUNKU] STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

  • Studia są prowadzone w Instytucie Nauk o Polityce i Administracjina Wydziale Pedagogicznym.
  • studia są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
  • limit przyjęć w trybie stacjonarnym: 40 osób
  • limit przyjęć w trybie niestacjonarnym: 40 osób

 

2. Zakresy kształcenia (do wyboru):

Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
Administracja samorządowa i rozwój lokalny
Zarządzanie kapitałem ludzkim

 

3. Warunki rekrutacji:

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą, których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych i posiadają dokument uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, tj:

  •  dyplom ukończenia ww. studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny), albo
  • inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Wybór zakresu kształcenia:

Wyboru zakresu dokonuje się na 1 semestrze studiów (na pisemny wniosek studenta). Przedmioty w ramach specjalności zaczynają się od 2 semestru.

[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. ZAKRES KSZTAŁCENIA: ADMINISTRACJA POLITYKA PUBLICZNA i SŁUŻBY PAŃSTWOWE

Możliwa kariera zawodowa:
Absolwent tego zakresu może podjąć pracę w:
- instytucjach i urzędach administracji publicznej,
- służbach państwowych, służbie cywilnej,
- firmach bezpośrednio zaangażowanych w relacje z instytucjami administracji publicznej

 

2. ZAKRES KSZTALCENIA: ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Możliwa kariera zawodowa:
Absolwent tego zakresu może podjąć pracę w:
- instytucjach i urzędach administracji samorządowej,
- oddziałach i komórkach administracji samorządowej zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich,
- organizacjach III sketora tj. fundacjach i in.organizacjach pozarządowych

 

3. ZAKRES KSZTAŁCENIA: ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION

Możliwa kariera zawodowa:
Absolwent tego zakresu może podjąć pracę w:
- instytucjach i urzędach administracji państwowej i samorządowej utrzymujących permanentne kontakty międzynarodowe,
- organizacjach międzynarodowych,
- instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, instytucjach administracji państwowej krajów członkowskich


[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA II STOPNIA

1. ZAKRES KSZTAŁCENIA: ADMINISTRACJA RZĄDOWA I TWORZENIE POLITYK PUBLICZNYCH

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- wiedza na temat struktury administracji rządowej i realizowanych przez nią zadań państwa
- wiedza o sposobach planowania i realizowania polityk publicznych i znaczeniu występujących pomiędzy nimi powiązań dla funkcjonowania państwa,
- umiejętność analizowania i proponowania rozwiązań dla problemów z zakresu funkcjonowania administracji rządowej oraz świadomość istoty wyzwań pojawiających się w obszarze jej funkcjonowania.

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
 -w instytucjach i urzędach administracji państwowej,
- instytucjach analitycznych i politycznych ciałach doradczych (think tankach) zajmujących się badaniem i analizowaniem procesu tworzenia i wdrażania polityk publicznych

2. ZAKRES KSZTAŁCENIA: ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ LOKALNY

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- pogłębiona wiedza na temat zasad funkcjonowania i ustroju administracji samorządowej,
- zaawansowana znajomość problematyki realizacji polityki lokalnej i regionalnej przez administrację samorządową,
- umiejętności analizowania i proponowania rozwiązań dla problemów z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej i świadomośĆ istoty wyzwań pojawiających się w obszarze jej funkcjonowania.

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
 -w instytucjach i urzędach administracji samorządowej na różnym poziomie (gminnym, powiatowymi wojewódzkim),
- w działających na poziomie lokalnym instytucjach doradczych i wspomagających organy samorządowe

3. ZAKRES KSZTAŁCENIA: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- pogłębiona wiedza na temat zasad organizacji i zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach,
- wieloaspektowa, zaawansowana znajomość problematyki realizacji polityki personalnej w zakresie zawodów opartych na wykorzystaniu potencjału pracowników - zasobów ludzkich,
- umiejętność analizowania współczesnego otoczenia, rynku pracy i zmian zachodzących w samych organizacjach w kontekście poszukiwania i wdrażania skutecznych rozwiązań z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim,
- wiedza z zakresu różnych obszarów zarządzania kapitałem ludzkim (m.in. wielokulturowości, przywództwa, zarządzania wiedzą i projektami HR)

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
- w instytucjach i urzędach administracji samorządowej - działy personalne
- w instytucjach doradczych oraz wspierających organy samorządowe-szczególnie w działach personalnych, konsultingu personalnym,
- w instytucjach pośrednictwa pracy,
- w działach organizacji/zarządzania w urzędach oraz instytucjach