Strona główna Kierunek: Filologia angielska


Kierunek: Filologia angielska

[OPIS KIERUNKU] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

  • Studia są prowadzone w Instytucie Neofilologii na Wydziale Pedagogicznym.
  • studia są prowadzone w trybie stacjonarnym
  • limit przyjęć: 80 osób

 

2. Zakresy kształcenia (wyboru):

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
Redakcja tekstów anglojęzycznych
Komunikacja międzykulturowa w biznesie

 

3. Wybór zakresu kształcenia:

[Pobierz] [Otwórz] Wybór zakresu kształcenia na Wydziale Pedagogicznym

[OPIS KIERUNKU] STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

  • Studia są prowadzone w Instytucie Neofilologii na Wydziale Pedagogicznym.
  • studia są prowadzone w trybie stacjonarnym
  • limit przyjęć: 40 osób

2. Zakresy kształcenia (do wyboru):

Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych*
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim*
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim*

 

3. Warunki rekrutacji:

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska.

 

4. Wybór zakresu kształcenia:

* zakres kształcenia (wybór w pierwszym semestrze studiów):

- „Nauczanie języka angielskego w szkołach ponadpodstawowych” jest rekomendowany dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, uzyskane na studiach I stopnia.
- „Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim - wyboru zakresu mogą dokonać osoby, które posiadają udokumentowaną znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2.
- „Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim - wyboru zakresu mogą dokonać osoby, które posiadają udokumentowaną znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2.

 

[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. ZAKRES KSZTAŁCENIA: NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

• Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- wiedza, umiejętności i kompetencje składające się na warsztat pracy nauczyciela przedszkola oraz szkoły podstawowej,
- znajomość nowoczesnych metod nauczania języka obcego,
- znajomość podstaw programowych i umiejętność ich interpretacji,
- umiejętność budowania scenariusza zajęć zgodnego z potrzebami i możliwościami grupy docelowej,
- znajomość najnowszych tendencji w metodyce nauczania języka obcego oraz umiejętność ich  stosowania je w przyszłej pracy zawodowej

• Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

 

2. ZAKRES KSZTAŁCENIA: REDAKCJA TEKSTÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

• Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- wiedza, umiejętności i kompetencje składające się na warsztat pracy redaktora: redakcji technicznej tekstu, redakcji językowej tekstów anglojęzycznych, korekty, adiustacji tekstu oraz redakcji tekstów specjalistycznych,
- wiedzę o budowie, rozwoju, specyfice i uwarunkowaniach funkcjonowania rynku wydawniczo-księgarskiego w Polsce i w Europie,
- umiejętności redagowania  tekstu specjalistycznego  na potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców,
- znajomość metod pracy w wydawnictwach i redakcjach czasopism

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
- jako redaktor,korektor w wydawnictwach, redakcjach czasopism anglojęzycznych,
- w środkach masowego przekazu oraz instytucjach kultury i nauki, a także na pokrewnych stanowiskach w instytucjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych.
- w turystyce oraz sektorze usług wymagającym dobrej znajomości języka angielskiego

 

3. ZAKRES KSZTAŁCENIA: KOMUNIKACJA MIĘDZYNARODOWA W BIZNESIE

• Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- wiedza, umiejętności oraz kompetencje składające się na warsztat pracy lingwisty w organizacjach i korporacjach międzynarodowych,
- umiejętność porozumiewania się w sytuacjach biznesowych, tj. nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi kontrahentami, prowadzenie spotkań biznesowych, negocjacji oraz rozmów telefonicznych na tematy biznesowe,
- umiejętność pisania i redagowania tekstów użytkowych w języku angielskim,
- umiejętność zarządzania projektami i pracy zgodnie z zasadami metody projektowej w zespole międzynarodowym

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
- jako specjalista ds. komunikacji, pracownik ds. promocji  w organizacji międzynarodowej,
- w językowej obsłudze spotkań biznesowych, konferencji, a także redakcji i tłumaczeń tekstów specjalistycznych,
- w środowisku międzynarodowym, w sektorze usług wymagającym bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
- w firmach krajowych, korporacjach międzynarodowych, a także w biurach tłumaczeń

 

 

[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. ZAKRES KSZTAŁCENIA: NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

• Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych,
- znajomość nowoczesnych metod nauczania języka obcego,
- znajomość podstaw programowych i umiejętność ich interpretacji,
- umiejętność budowania scenariusza zajęć zgodnego z potrzebami i możliwościami grupy docelowej,
- znajomość najnowszych tendencji w metodyce nauczania języka obcego oraz umiejętność ich  stosowania je w przyszłej pracy zawodowej

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę jako nauczyciel języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych.

2. ZAKRES KSZTAŁCENIA: KOMUNIKACJA W BIZNESIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I NIEMIECKIM

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- wiedza na temat komunikacji międzykulturowej, psychologii biznesu, podstaw ekonomii oraz praktycznych aspektów pracy w sektorze biznesowym,
- wiedza, umiejętności oraz kompetencje składające się na warsztat pracy lingwisty w organizacjach i korporacjach międzynarodowych, w których język angielski jest głównym narzędziem komunikacji,
- umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach biznesowych tj. nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi kontrahentami, prowadzenie spotkań biznesowych, negocjacji oraz rozmów telefonicznych na tematy biznesowe,
- umiejętność pisania tłumaczenia i redagowania tekstów użytkowych w obrębie języka polskiego, angielskiego i niemieckiego

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
- jako specjalista ds. komunikacji w organizacji międzynarodowej,
- pracownik ds. promocji, asystent językowy, pracownik biura tłumaczeń,
- pracownik obsługi spotkań biznesowych oraz konferencji w języku angielskim oraz niemieckim, a także tłumacz pisemny w ramach ww. języków z zakresu zagadnień biznesowych,
- praca w firmach krajowych i korporacjach międzynarodowych

3. ZAKRES KSZTAŁCENIA: KOMUNIKACJA W BIZNESIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I HISZPAŃSKIM

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- wiedza, umiejętności oraz kompetencje składające się na warsztat pracy lingwisty w organizacjach i korporacjach międzynarodowych, w których język angielski jest głównym narzędziem komunikacji,
- wiedza na temat komunikacji międzykulturowej, psychologii biznesu, podstaw ekonomii oraz praktycznych aspektów pracy w sektorze biznesowym,
- umiejętność biegłego posługiwania się językiem hiszpańskim w sytuacjach biznesowych tj. nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi kontrahentami, prowadzenie spotkań biznesowych, negocjacji oraz rozmów telefonicznych na tematy biznesowe,
- umiejętność pisania tłumaczenia i redagowania tekstów użytkowych w obrębie języka polskiego, angielskiego i hiszpańskiego

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
- jako specjalista ds. komunikacji w organizacji międzynarodowej,
- pracownik ds. promocji, asystent językowy, pracownik biura tłumaczeń,
- pracownik obsługi spotkań biznesowych oraz konferencji w języku angielskim oraz hiszpańskim, a także tłumacz pisemny w ramach ww. języków z zakresu zagadnień biznesowych,
- praca w firmach krajowych i korporacjach międzynarodowych

4. ZAKRES KSZTAŁCENIA:WOLONTARIAT MISYJNY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- znajomość nowatorskich form wyrazu artystycznego i popularyzuje wiedzę o wytworach kultury,
- umiejętność współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu religii,
- umiejętność pracy samodzielnej i pracy w większym zespole

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę jako koordynator wolontariatu w instytucjach prowadzących i koordynujących działalność wolontariatów, jako prowadzący warsztaty edukacyjne i działania promujące projekty misyjne i organizacje pomocy humanitarnej