Strona główna Kierunek: Kulturoznawstwo


Kierunek: Kulturoznawstwo

[OPIS KIERUNKU] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu ogólnoakademickim ukierunkowane humanistycznie. Program studiów obejmuje moduły związane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych. Celem studiów jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent kulturoznawstwa będzie przygotowany zarówno do pogłębiania wiedzy na studiach drugiego stopnia oraz do prowadzenia badań naukowych w zakresie kulturoznawstwa, jak i do podjęcia pracy w rozmaitych sektorach kultury.
 • studia są prowadzone w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozoficznym,
 • studia są prowadzone tylko w trybie stacjonarnym,
 • limit przyjęć: 60 osób.
 2. Zakresy kształcenia (do wyboru):
Cyberkultura i media
Sztuki wizualne
Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja

 

3. Wybór zakresu kształcenia:

[Pobierz] [Otwórz] Wybór zakresu kształcenia na Wydziale Filozoficznym

[OPIS KIERUNKU] STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

1. Informacje o kierunku:

Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia o profilu ogólnoakademickim ukierunkowane humanistycznie. Program studiów obejmuje moduły związane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych. Celem studiów jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent kulturoznawstwa będzie przygotowany zarówno do prowadzenia badań naukowych w zakresie kulturoznawstwa, jak i do podjęcia pracy w rozmaitych sektorach kultury. 

 • studia są prowadzone w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozoficznym,
 • studia są prowadzone tylko w trybie stacjonarnym,
 • limity przyjęć: 30 osób.


2. Zakresy kształcenia (do wyboru):

Turystyka międzynarodowa
Sztuki wizualne i cyberkultura

 

3. Warunki rekrutacji:

Prawo  do  ubiegania  się  o  przyjęcie  na  kierunek,  mają  osoby,  które  ukończyły  studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą.

 

4. Wybór zakresu kształcenia:

[Pobierz] [Otwórz] Wybór zakresu kształcenia na Wydziale Filozoficznym

[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Zakres kształcenia: CYBERKULTURA I MEDIA

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • wiedza na temat tworzenia cyfrowych obiektów multimedialnych i wizualizacji, w tym na potrzeby przemysłów kreatywnych (np. reklama, gry komputerowe, media internetowe),
 • orientacja w przestrzeni nowoczesnych mediów komunikacyjnych opartych na najnowszych technologiach;
 • umiejętność badania, analizy i oceny wytworów kultury cyfrowej, ze szczególnym nastawieniem na nowomedialne fenomeny kultury popularnej.

 

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę w  przemysłach kreatywnych, instytucjach kultury i jednostkach mających swoją reprezentację w cyfrowym świecie np.:
 • w mediach internetowych: wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, dziale promocji firm,
 • jako konsultant przy tworzeniu scenariuszy gier cyfrowych i projektowaniu aplikacji,
 • w zespołach prowadzących internetowe badania, w projektach związanych z badaniem Internetu, sieci społecznościowych itp.
 

2. Zakres kształcenia: DZIEDZICTWO KULTUROWE: ZARZĄDZANIE I PROMOCJA

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • wiedza z zakresu marketingu, ekonomiki i finansowania kultury oraz mediów,
 • umiejętność modelowania procesów zarządzania, w tym m.in. realizowania projektów,
 • umiejętności sprawnego i efektywnego zarządzania rozumianego w różnych aspektach.

 

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę w:
 • instytucjach kultury i medialnych: teatrach, muzeach, stacjach radiowych i telewizyjnych,
 • agencjach reklamy i PR, przedsiębiorstwach IT oraz szeroko rozumianym sektorze przemysłów kreatywnych,
 • instytucjach związanych z dziedzictwem kulturowym i jego promocją.

 

3. Zakres kształcenia: SZTUKI WIZUALNE

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • wiedza z zakresu estetyki, historii sztuki, na temat współczesnego rynku sztuki, o dawnych i współczesnych teoriach sztuki, krytyce artystycznej – w dużej mierze oparta na bezpośrednim kontakcie ze sztuką podczas zajęć plenerowych i warsztatowych,
 • wiedza pozwalająca na swobodną animację kultury, szczególnie w zakresie sztuk wizualnych, na ich promocję, działalność wystawienniczą, na identyfikację i wartościowanie dzieł sztuki, krytykę artystyczną.

 

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę jako specjalista z zakresu sztuk plastycznych, animator widowisk artystycznych, animator teatralny, animator plastyczny, kreator działań plastycznych i teatralnych w takich instytucjach jak:
 • ośrodki teatralne, muzea i galerie sztuki,
 • domy i ośrodki kultury,
 • firmy i placówki zajmujące się animacją artystyczną i wystawiennictwem (np. autorskie i amatorskie teatry, działy promocji i wydarzeń artystycznych w firmach i instytucjach).
[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. Zakres kształcenia: TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • znajomość kultury, zwyczajów i uwarunkowań historycznych różnych krajów i narodów,
 • wiedza i umiejętności w zakresie nowoczesnych strategii działania i funkcjonowania firm i instytucji branży turystycznej;
 • znajomość rynku turystycznego i umiejętności formułowania propozycji oferty turystycznej

 

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę wszędzie tam, gdzie dochodzi do współpracy między przedstawicielami różnych krajów i narodów (na drodze dyplomacji, kontaktów samorządów terytorialnych, prywatnego biznesu itp), czy w przedsiębiorstwach współpracujących z innymi instytucjami i przedsiębiorstwami na całym świecie.

 

2. Zakres kształcenia: SZTUKI WIZUALNE I CYBERKULTURA

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • znajomość współczesnej kultury wizualnej w stopniu pozwalającym na jej recenzję, ocenę, krytykę, w tym w takich jej dziedzinach jak: projektowanie komunikacji wizualnej czy sztuki performatywne,
 • wiedza o dziejach sztuki, w tym na przykład o rozwoju ikonografii czy historii designu,
 • wiedza i umiejętności związane z zarządzaniem zasobami kultury w Internecie przy użyciu nowoczesnych, zaawansowanych technologii informatycznych,
 • wiedza i umiejętności pozwalające na swobodną animację kultury, promocji kultury i działalności wystawienniczej.

 

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę jako specjalista z zakresu sztuk plastycznych, animator widowisk artystycznych, animator teatralny, animator plastyczny, kreator działań plastycznych i teatralnych w takich instytucjach jak:
 • ośrodki teatralne, muzea i galerie sztuki,
 • domy i ośrodki kultury,
 • firmy i placówki zajmujące się animacją artystyczną i wystawiennictwem (np. autorskie teatry, teatry amatorskie),
 • działy promocji i wydarzeń artystycznych w firmach i instytucjach.

 

 

PROGRAMY STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

program studiów kulturoznawstwo I st.

 

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

program studiów kulturoznawstwo II st.