Strona główna Kierunek: Nauki o polityce


Kierunek: Nauki o polityce

[OPIS KIERUNKU] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

  • studia są prowadzone w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Pedagogicznym
  • studia są prowadzone w trybie stacjonarnym
  • limit przyjęć: 50 osób

2. Zakresy kształcenia (do wyboru):

Bezpieczeństwo publiczne
Public relations i marketing polityczny
Cyberbezpieczeństwo

 

3. Wybór zakresu kształcenia:

[Pobierz] [Otwórz] Wybór zakresu kształcenia na Wydziale Pedagogicznym

[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. ZAKRES KSZTAŁCENIA: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
- w urzędach związanych z bezpieczeństwem państwowym,
- w siłach zbrojnych, Policji, służbach specjalnych i in. służbach mundurowych,
- w instytucjach zajmujących ię analizowaniem stanu bezpieczeństwa oraz zagrożeń terrorystycznych,
- w administracji rządowej i samorządowej,w organizacjach samorządowych,
- prywatnych firmach zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa w sferze publicznej i przedsiębiorstwach sektora ochrony osób i mienia

2. ZAKRES KSZTAŁCENIA: PUBLIC RELATIONA I MARKETING POLITYCZNY

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
- w firmach konsultingowych, agencjach PR, agencjach reklamowych,
- w wydziałach instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za kontakty z mediami i obywatelami,
- jako profesjonalny personel na usługach partii politycznych,organizacji pozarządowych oraz w szeroko pojętych mediach (prasa, radio, TV)

3. ZAKRES KSZTAŁCENIA: CYBERBEZPIECZEŃSTWO

• Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- wiedza z zakresu ochrony informacji w cyberprzestrzeni,
- umiejętność rozpoznawania i analizowania cyberzagrożenia zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i międzynarodowej,
- umiejętność aktywnego i skutecznego budowania strategii bezpieczeństwa organizacji i instytucji publicznych,
- znajomość metod i narzędzi zapobiegania cyberprzestępczości,
- umiejętność wykorzystywania potencjału służb specjalnych w celu przeciwdziałania cyberterroryzmowi oraz skutecznie zarządza bezpieczeństwem teleinformacyjnym,
- wiedza na temat metody kryptografii (szyfrowania i kodowania danych),
- umiejętność rozpoznawania i reagowania zgodniez zasadami opisanymi w przepisach normatywnych na incydenty w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem ataków i aktywnościo charakterze zagrożeń przede wszystkim natury terrorystycznej

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę na szeroko rozumianym rynku ochrony danych:
- w administracji rządowej i samorządowej,
- w służbach mundurowych, służbach specjalnych, Narodowym Centrum Kryptologii,
- firmach,w których systemy komputerowe wymagają szczególnych zabezpieczeń

PROGRAM STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

program studiów nauki o polityce I st. stacj.