Strona główna Kierunek: Pedagogika


Kierunek: Pedagogika

[OPIS KIERUNKU] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

  • studia są prowadzone w Instytucie Nauk o Wychowaniu na Wydziale Pedagogicznym,
  • studia są prowadzone w trybie: stacjonarnym i niestacjonarnym,
  • limit przyjęć w trybie stacjonarnym: 60 osób,
  • limit przyjęć w trybie niestacjonarnym: 50 osób.

2. Zakresy kształcenia (do wyboru):

Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
Logopedia (tylko na studiach stacjonarnych)
Resocjalizacja kreująca

 

3. Wybór zakresu kształcenia:

[Pobierz] [Otwórz] Wybór zakresu kształcenia na Wydziale Pedagogicznym

 

4. Różnice pomiędzy kierunkiem "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" (studia jednolite magisterskie) a kierunkiem "Pedagogika" (studia pierwszego i drugiego stopnia):

Od roku akademickiego 2019/2020, kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III  mogą uzyskać jedynie studenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie).
Nie ma możliwości uzyskania takich kwalifikacji na kierunku pedagogika (studia dwustopniowe).
Ścieżka edukacyjna „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na kierunku pedagogika studia niestacjonarne II stopnia jest dedykowany tylko dla osób, które chcą dopełnić osiągnięte już kwalifikacje zdobyte na studiach I stopnia z kierunku/zakresu kształcenia „edukacja przedszkolnej i wczesnoszkolnej” oraz zakresu, na którym uzyskał kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III. Nie są to studia nadające kwalifikację dla osób które ich nie osiągnęły na ww. kierunkach/zakresach studiów I stopnia.

 

[OPIS KIERUNKU] STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

  • studia są prowadzone w Instytucie Nauk o Wychowaniu na Wydziale Pedagogicznym,
  • studia są prowadzone w trybie: stacjonarnym i niestacjonarnym,
  • limit przyjęć w trybie stacjonarnym: 80,
  • limit przyjęć w trybie niestacjonarnym: 100.

2. Zakresy kształcenia (do wyboru):

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
Logopedia z komunikacją społeczną (tylko studia stacjonarne)*
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (tylko studia niestacjonarne)*

 

3. Wybór zakresu kształcenia:

 

 

*zakres kształcenia (wybór w pierwszym semestrze studiów):

  • Wyboru zakresu kształcenia: „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły kierunek lub/i zakres „edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz po zakresie, na którym kandydat uzyskał  kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III;
  • Wyboru zakresu kształcenia: „Logopedia z komunikacją społeczną” mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły kierunek lub/i zakres „logopedia”;

 

4. Warunki rekrutacji:

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą:
 
·         których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych lub
·         na kierunkach z przygotowaniem pedagogicznym lub na kierunkach z programem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela i posiadają dokument uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, tj:

1. dyplom ukończenia ww. studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny), albo

2.  inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Różnice pomiędzy kierunkiem "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" (studia jednolite magisterskie) a kierunkiem "Pedagogika" (studia pierwszego i drugiego stopnia):

Od roku akademickiego 2019/2020, kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III  mogą uzyskać jedynie studenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie).
Nie ma możliwości uzyskania takich kwalifikacji na kierunku pedagogika (studia dwustopniowe).
Ścieżka edukacyjna „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na kierunku pedagogika studia niestacjonarne II stopnia, jest dedykowana tylko dla osób, które chcą dopełnić osiągnięte już kwalifikacje zdobyte na studiach I stopnia z kierunku/zakresu kształcenia „edukacja przedszkolnej i wczesnoszkolnej” oraz zakresu, na którym uzyskali kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III. Zakres ten ma na celu zdobycie przez takie osoby tytułu magistra i możliwość konkurowania na rynku pracy na równi z przyszłymi absolwentami studiów jednolitych magisterskich. Nie są to studia nadające kwalifikacje dla osób które ich nie osiągnęły na ww. kierunkach/zakresach studiów I stopnia.
[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. ZAKRES KSZTAŁCENIA: LOGOPEDIA

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- wiedza z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej zaburzeń w czytaniu i pisaniu,
- wiedza z zakresu praktyki logopedycznej – etapy postępowania w diagnozie i terapii logopedycznej,
- wiedza psychologiczno-pedagogiczna z zakresu sfer rozwoju osoby, wychowania i kształcenia oraz o specyfice i procesach w różnych środowiskach wychowawczych,
- umiejętność przygotowania i realizacji programu efektywnej terapii dziecka z zaburzeniem mowy, przeprowadzania badania specjalistycznego oraz analizy wyniki badań wykonanych przez innych specjalistów,
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, znajomość zasad fonetyki i fonologii

    • Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę jako nauczyciel-logopeda w przedszkolach, szkołach i in. placówkach oświatowych lub jako prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


2. ZAKRES KSZTAŁCENIA: RESOCJALIZACJA KREUJĄCA

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- wiedza nt. zasad przeprowadzania diagnozy pedagogicznej w środowisku instytucjach wychowawczych i resocjalizacyjnych,
- znajomość zasad i metod wychowania resocjalizującego w środowisku i instytucjach wychowawczych i resocjalizacyjnych,
- wiedza z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej i zaprojektowania działań wspierających, pomocowych i resocjalizacyjnych,
- umiejętność twórczych działań resocjalizacyjnych w oparciu o znane zasady i metody wychowania resocjalizującego w środowisku i  instytucjach wychowawczych i  resocjalizacyjnych,


Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę jako pedagog w instytucjach, których celem jest opieka, wychowanie i resocjalizacja, w szczególności:

        - Policyjna Izba Dziecka,
        - Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
        - Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy,
        - poradnie rodzinne

oraz jako wychowawca w instytucjach zajmujących się wychowaniem i resocjalizacją, w szczególności:

        - młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze,
        - świetlice socjoterapeutyczne,
        - placówki interwencyjne,
        - zakłady karne, areszty śledcze, służby więzienne


3. ZAKRES KSZTAŁCENIA: PEDAGOGIKA SZKOLNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ


Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- wiedza nt. zasad przeprowadzania diagnozy indywidualnej i środowiskowej,
- znajomość zasad, metod i środków pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi i dzieckiem zdolnym,
- wiedza o problemowych, niebezpiecznych i antyspołecznych zachowaniach dzieci i młodzieży oraz możliwościach systemowego rozwoju i zachowaniach normatywnych,
- umiejętność identyfikowania, diagnozowania i różnicowania zachowań normatywnych i ryzykownych dzieci i młodzieży,
- umiejętność sporządzania planu pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą


Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę jako:

- pedagog szkolny w szkołach wszystkich stopni i rodzajów,
- wychowawca internatów, burs, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
- pedagog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
- wychowawca w placówkach wsparcia dziennego (np.świetlice środowiskowe),
  i in. placówkach edukacyjnych, w których ustawowo realizowane są programy profilaktyczne,
- własna działalność profilaktyczna w organizacjach pozarządowych 

 


 

[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA DRUGIEGO STOPNIA