Strona główna Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE)

1. Informacje o kierunku:

 • studia są prowadzone w Instytucie Nauk o Wychowaniu na Wydziale Pedagogicznym,
 • studia są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
 • studia niestacjonarne są prowadzone w piątki i soboty,
 • limit przyjęć w trybie stacjonarnym: 60 osób,
 • limit przyjęć w trybie niestacjonarnym: 40 osób.

2. Różnice pomiędzy kierunkiem "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" (studia jednolite magisterskie) a kierunkiem "Pedagogika" (studia pierwszego i drugiego stopnia):

Od roku akademickiego 2019/2020, kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III  mogą uzyskać jedynie studenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie).

Nie ma możliwości uzyskania takich kwalifikacji na kierunku pedagogika (studia dwustopniowe).

Ścieżka edukacyjna „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na kierunku pedagogika studia niestacjonarne II stopnia jest dedykowany tylko dla osób, które chcą dopełnić osiągnięte już kwalifikacje zdobyte na studiach I stopnia z kierunku/zakresu kształcenia „edukacja przedszkolnej i wczesnoszkolnej” oraz zakresu, na którym uzyskał kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III. Nie są to studia nadające kwalifikację dla osób które ich nie osiągnęły na ww. kierunkach/zakresach studiów I stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • pedagogiczna, psychologiczna, filozoficzna i aksjologiczna wiedza o procesach rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się, dającą podstawę do działań dydaktyczno-wychowawczych,
 • wiedza z zakresu dydaktyki nauczania zintegrowanego, zapewniającą samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci (uczniów),
 • umiejętność personalizowania procesu kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci (uczniów),
 • umiejętności współpracy i współdziałania ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w prowadzoną działalność edukacyjną, w tym z innymi nauczycielami i specjalistami.

 

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę jako:
 • Nauczyciel w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej oraz,
 • wychowawca w świetlicach szkolnych.