Strona główna Kierunek: Psychologia


Kierunek: Psychologia

[OPIS KIERUNKU] JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE)

1. Informacje o kierunku:

Zadaniem studiów na kierunku Psychologia, prowadzonych w AIK, jest przekazanie Absolwentom wiedzy, umiejętności i kompetencji, dzięki którym będą mogli służyć integralnemu rozwojowi człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. Absolwent zna zarówno ogólny jak i pogłębiony stan wiedzy na temat teorii psychologicznej, metodologii badań psychologicznych oraz etyki zawodowej psychologa. Rozumie specjalistyczny język psychologiczny. Potrafi jednocześnie komunikować się z osobami, które nie są ekspertami w tej dyscyplinie. Jest gotowy do udziału w debatach, potrafi bronić swojego stanowiska a także zmienić zdanie w obliczu trafnych kontrargumentów. Jest przygotowany pod względem wiedzy i umiejętności oraz wykazuje gotowość zarówno do prowadzenia badań z zakresu psychologii jak i ich krytycznej oceny.

 

 • studia są prowadzone w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym
 • studia są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (piątki oraz soboty)
 • limit miejsc: studia stacjonarne 80 osób.
 • limit miejsc: studia niestacjonarne 50 osób.

 

2. ZAKRESY KSZTAŁCENIA (DO WYBORU):

Wspomaganie rozwoju
Psychokryminologia
Psychologia kliniczna
Psychologia zarządzania
 

3. WYBÓR ZAKRESU KSZTAŁCENIA:

[Pobierz] [Otwórz] Wybór zakresu kształcenia na Wydziale Filozoficznym

Realizując zakres:
- wspomaganie rozwoju absolwent zdobywa wiedzę z obszaru psychologii rozwoju człowieka i jej możliwych zastosowaniach w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi.
- psychokryminologia absolwent zapoznaje się ze specjalistycznymi zagadnieniami znajdującymi zastosowanie w sądownictwie, organach ścigania i zakładach karnych.
- psychologia kliniczna absolwent zdobywa wiedzę z obszaru psychopatologii, diagnozy zaburzeń psychicznych oraz funkcjonowania chorych somatycznie, co stanowi podstawę do dalszego kształcenia się w kierunku wykonywania zawodu psychologa klinicznego oraz psychoterapeuty.
- psychologia zarządzania absolwent poznaje mechanizmy psychologiczne wykorzystywane w reklamie i zarządzaniu organizacjami, dzięki czemu może podjąć pracę w środowisku biznesowym.
Ścieżkę edukacyjną studenci wybierają najpóźniej w 5 semestrze.
 

SYLWETKA ABSOLWENTA

1. ZAKRES KSZTAŁCENIA: WSPOMAGANIE ROZWOJU

 Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:
 •  wiedza z zakresu rozwoju i funkcjonowania emocjonalno-społecznego, poznawczego, rozwoju osobowości oraz wiedza o rozwoju poszczególnych umiejętności, w tym umiejętności komunikacyjnych i językowych
 • wiedza o specyficznych zmianach rozwojowych w różnych okresach życia od niemowlęctwa, poprzez adolescencję aż po starość
 • znajomość metod diagnozy i formy wsparcia psychologicznego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • umiejętność diagnozy rozwoju i stosowania odpowiednich metody terapii, rehabilitacji, rewalidacji i stymulacji rozwoju
 
 Możliwa kariera zawodowa:
Absolwent tego zakresu może podjąć pracę: w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, poradniach  psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach specjalizujących w pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom, poradniach specjalizujących się w pomocy dzieciom i młodzieży z różnymi deficytami rozwojowymi, ośrodkach diagnozujących i leczących osoby starsze.
 

2. ZAKRES KSZTAŁCENIA: PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:
 • Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiowania wiedza o trudnościach i zaburzeniach w funkcjonowaniu psychospołecznym jednostki w okresie dzieciństwa, dojrzewania i dorosłości,
 • znajomość form pomocy psychologicznej, takich jak: interwencja psychologiczna, poradnictwo, formy pracy profilaktycznej i terapeutycznej z rodziną, oraz formy psychoterapii,
 • umiejętność identyfikowania sytuacji trudnych osób zdrowych i z zaburzeniami psychicznymi, planowania i przeprowadzania procesu diagnostyczne,
 • umiejętność związane z poradnictwem psychologicznym i interewencją kryzysową oraz umiejętności w kontakcie klinicznym z pacjentem/klientem,
 • znajomość metod diagnozyzaburzeń psychicznych o podłożu organicznym,
 • umiejętność doboru formy pomocy psychologicznej, w tym psychoterapeutycznej,
 • wiedza w zakresie podstaw psychiatrii.

 Możliwa kariera zawodowa:
Absolwent tego zakresu może podjąć pracę: w ośrodkach zdrowia oraz w placówkach, których celem jest wsparcie i pomoc psychologiczna:
 • poradniach psychologicznych i psychologiczno-pedagogicznych,
 • szpitalach (w szczególności oddziały psychiatryczne),
 • różnego typu ośrodkach pomocy społecznej,
 • ośrodkach wychowawczych,
 • w działach personalnych firm komercyjnych,
 • w organizacjach pozarządowych, ośrodkach szkoleniowych i jako doradca zawodowy.
 

3. ZAKRES KSZTAŁCENIA: PSYCHOKRYMINOLOGIA

 Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:
 • wiedza z zakresu zastosowania psychologii w naukach sądowych oraz z zakresu kryminologii i prawa karnego,
 • wiedza dotycząca zadań i specyfiki roli psychologa w kontekście współpracy z wymiarem sprawiedliwości, a także opiniowania w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych,
 • miejętność w zakresie negocjacji w sytuacjach kryzysowych, interwencji kryzysowej oraz z zakresu poradnictwa psychologicznego,
 • znajomość czynników wpływających na jakość zeznań świadków i proces przesłuchania oraz metod stosowanych w śledztwie, w tym profilowa
Możliwa kariera zawodowa:
Absolwent tego zakresu może podjąć pracę w:
 • służbie więziennej,
 • policj,
 • zwłaszcza wydziałach kryminalnych, agencjach detektywistycznych,
 • instytucjach pomocowych w szczególności zajmujących się pomocą psychologiczną dla ofiar przemocy, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej.
 

4. ZAKRES KSZTAŁCENIA: PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:
 •  wiedza na temat psychologicznych uwarunkowań zarządzania pracownikami i funkcjonowania organizacji,
 • wiedza i umiejętności związane z komunikacją interpersonalną, grupową i publiczną do wywierania wpływu na pracowników i motywowania ich do efektywnego wykonywanych o rozwoju ich kariery zawodowej,
 • umiejętność wdrażania  indywidualnych programów rozwoju pracowników,
 • znajomość zasad współpracy z mediami i umiejętność wykorzystania wiedzy z obszaru public relations do budowania odpowiednich relacji ze środowiskiem zewnętrznym dla organizacji,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji z pracownikami i klientami zewnętrznymi oraz mediacji,
 • umiejętność zarządzania sytuacjami kryzysowymi w organizacji.
Możliwa kariera zawodowa:
Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
 • na stanowisku doradcy personalnego i w dziale kadr,
 • jako członek sztabu kryzysowego,
 • jako negocjator i mediator,
 • w dziale public relations firmy.
 
 
 
 
 
 
PROGRAMY STUDIÓW