Strona główna Kierunek: Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej


Kierunek: Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

[OPIS KIERUNKU] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

  • studia są prowadzone w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Pedagogicznym.
  • studia są prowadzone w trybie stacjonarnym
  • limit przyjęć: 60 osób

2. Zakresy kształcenia (do wyboru):

Zarządzanie w administracji publicznej
 Infobrokering i zarządzanie informacją
 Zarządzanie w instytucjach kościelnych

 

3. Wybór zakresu kształcenia:

[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. ZAKRES KSZTAŁCENIA: ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
- w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem kierowniczych i koordynujących jednostek organizacyjnych;
- w agendach Unii Europejskiej oraz innych organizacji i instytucji międzynarodowych,
- w polskich i zagranicznych korporacjach, ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi, jakością czy marką,
- w przedsiębiorstwach inwestycyjnych oraz działających w obszarze zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego,
- w firmach konsultingowych,
- w w charakterze profesjonalnego pracownika partii politycznych i organizacji trzeciego sektora

2. ZAKRES KSZTAŁCENIA: INFOBROKERING I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
- w komórkach analitycznych i sztabach teleinformatycznych instytucji szeroko pojętego sektora publicznego,
- w pionach obsługi medialnej i działach IT przedsiębiorstw sektora komercyjnego,
- w firmach infobrokerskich oraz wyspecjalizowanych w obszarze marketingu politycznego i public relations,
- w startupach technologicznych,
- w mediach publicznych i niepublicznych, w komórkach ds. relacji z mediami i w zespołach eksperckich partii politycznych oraz organizacjach trzeciego sektora

3. ZAKRES KSZTAŁCENIA: ZARZĄDZANIE W INSTYTUTCJACH KOŚCIELNYCH

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w strukturach instytucji kościelnych na różnym szczeblu ich funkcjonowania.
Wiedza,umiejętności i kompetencje nabyte podczas studiów pozwolą na wszechstronne wpasowanie się w potrzeby tych instytucji gdzie istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania finansami, analizy otoczenia prawnego oraz komunikacji i strategii budowania wizerunku.

 

 

PROGRAM STUDIÓW