Strona główna Rekrutacja Wymagane dokumenty


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Twój adres e-mail:
Treść wiadomości:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków ("My"), dostępna pod danymi kontaktowymi (e-mail: rektorat@ignatianum.edu.pl, tel.: 123 999 502). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@ignatianum.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Tobą, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom państwowym. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami.

Wymagane dokumenty

[Powrót do Strony Głównej Rekrutacji]

Niektóre dokumenty należy przesłać jeszcze na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego (rejestracji na studia w systemie IRK). Brak ich przesłania w trakcie tego etapu może skutkować brakiem wyliczenia wyniku rekrutacyjnego i nie uwzględnieniem kandydata w etapie rozpatrywania podań na studia przez Komisję Rekrutacyjną. Więcej informacji w poniższych zakładkach.
 • Pozostałe dokumenty wymienione w poniższym katalogu, składa się w siedzibie Biura Rekrutacji AIK przez przyjętych na studia kandydatów w nieprzekraczalnym terminie podanym w terminarzu rekrutacji.
 • Nie będą przyjmowane dokumenty wysyłane pocztą.
 • Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów.
 • Jeśli kandydat nie jest w stanie przyjechać osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który w imieniu kandydata dokona wszelkich formalności. Wzór pełnomocnictwa znajduje się w zakładce:

[WZORY DOKUMENTÓW]

ZOSTAŁEM PRZYJĘTY NA STUDIA. CO DALEJ?

1. Jeżeli chcesz rozpocząć studia na Akademii Ignatianum w Krakowie, musisz dokonać osobiście w siedzibie Biura Rekrutacji AIK tzw. "WPISU NA STUDIA".

Poprzez wpis na studia, rozumie się złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie do tego przeznaczonym. Termin składania wpisu jest podany w zakładce [TERMINARZ REKRUTACJI]:
 • W przypadku braków w dokumentacji, wpis na studia nie będzie możliwy.
 • Biuro Rekrutacji przyjmuje zawsze kserokopię świadectw maturalnych, dyplomów, tłumaczeń przysięgłych i innych zaświadczeń, ale obowiązkowo trzeba przedłożyć do wglądu podczas składania wpisu na studia, oryginały tych dokumentów. Brak posiadania oryginałów dokumentów będzie skutkowało niemożnością dokonania wpisu na studia.
 • Tak samo jak powyżej, jest w przypadku braków kserokopii, ponieważ Biuro Rekrutacji nie wykonuje kserokopii dokumentów.

 

2. Co jeśli przyjęty na studia kandydat nie będzie mógł osobiście dokonać wpisu na studia?

W sytuacji gdy kandydat na studia nie może złożyć dokumentów osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dokona wszelkich formalności związanych z wpisem na studia.  Obowiązkiem kandydata jest przekazanie swojemu pełnomocnikowi wszystkich wymaganych dokumentów. Pełnomocnik musi mieć ze sobą poniższy zestaw dokumentów
 • Podpisane przez kandydata Pełnomocnictwo.
 • Komplet dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu na studia.
 • Dokument tożsamości pełnomocnika.
 • Oryginał dokumentu tożsamości kandydata lub kopia dokumentu tożsamości kandydata potwierdzona notarialnie.

Wszystkie te dokumenty należy okazać pracownikowi Biura Rekrutacji. Brak jakiegokolwiek dokumentu będzie skutkować niedokonaniem wpisu na studia.

 

WAŻNE!
Sugerujemy aby kandydat przed dokonaniem rejestracji na studia, w sposób dokładny zapoznał się z terminarzem rekrutacji i wymaganymi dokumentami potrzebnymi do dokonania wpisu na studia. W przypadku kiedy termin na dokonanie wpisu na studia będzie się pokrywać z nieobecnością kandydata, ważne jest aby taki kandydat odpowiednio wcześniej przygotował dla pełnomocnika wyżej wymieniony komplet dokumentów.
Kandydat powinien pouczyć swojego pełnomocnika aby zabrał ze sobą również swój dokument tożsamości.