Akty prawne

1.Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2.Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
3.Ustawa o świadczeniach rodzinnych
4.Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Szczegółowe zasady ustalania dochodu i sposób dokumentowania sytuacji materialnej rodziny studenta AIK
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów
Załącznik nr 3 do Regulaminu - Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Wzór zaświadczenia o udziale w projekcie badawczym

Wzór zaświadczenia  o odbyciu praktyk

Wzór zaświadczenia do celów stypendialnych

Zarządzenie nr 84/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia maksymalnej wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2022/2023.
Zarządzenie nr 85/202/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia terminarza składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2022/2023.
5.Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Kryteria oceny wniosków
Załącznik nr 2 Regulaminu - Wniosek
6.Zarządzenie nr 13/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2022/2023.

7.Zarządzenie nr 14/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie określenia liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023.

8. Zarządzenie nr 15/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia liczby doktorantów uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023.