Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Centrum Obsługi Studenta


Centrum Obsługi Studenta

Centrum Obsługi Studenta (COS) jest punktem informacyjnym oraz miejscem do załatwiania wszelkich spraw dla wszystkich:
  • studentów;
  • doktorantów;
  • uczestników studiów podyplomowych;
  • kandydatów na studia;
  • absolwentów AIK.

 

W jakich sprawach można skontaktować się z COS?

W COS będziesz mógł:

 

>>NEWSLETTER DLA STUDENTÓW POŚWIĘCONY CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA<<

Podania/wnioski składane do COS (międzywydziałowe jednostki)

Ubezpieczenie:

Student do 26 roku życia (pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu rodzica. To na rodzicu spoczywa obowiązek dopisania dziecka do własnego ubezpieczenia w miejscu pracy, w Urzędzie Pracy bądź ZUS-ie (w przypadku pobierania renty bądź emerytury). Jeśli student jest zatrudniony na umowę o pracę podlega ubezpieczeniu z tego tytułu.
 
Student po ukończeniu 26 roku życia (pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), podlega ubezpieczeniu w pierwszej kolejności z umowy o pracę, umowy zlecenia, bądź ubezpieczenia współmałżonka. Jeśli nie posiada żadnego z wymienionych tytułów to obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Uczelni w której studiuje (dotyczy to równiez studentów studiów doktoranckich).
 

Student zgłasza się do Centrum Obsługi Studenta i Doktoranta w godzinach dyżurów, z ważną legitymacją studencką, dowodem osobistym oraz wypełnionym wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem załączonym poniżej. Utrata statutu studenta powoduje wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego. Student ma również obowiązek poinformować na piśmie o każdej zmianie powodującej uzyskanie nowego tytułu do ubezpieczenia lub utraty statusu studenta w terminie do 7 dni. Dokumenty, o których mowa powyżej student składa w Centrum Obsługi Studenta i Doktoranta.

 

Podania do Międzywydziałowego Studium Językó Obcych

 
Do podania należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu za dodatkowy lektorat. Uiszczenie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem i zaakceptowaniem podania.
 

 

 

Proces dyplomowania
strona w trakcie budowy
Pomoc materialna
strona w trakcie budowy
Absolwenci
strona w trakcie budowy