Strona główna Stypendia


Stypendia

 

ZMIANY W SYSTEMIE ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH OD SEMESTRU LETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
- pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
- drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Więcej informacji znajduje się w komunikacie z dnia 13.01.2022 r.
JAKIE SĄ RODZEJE ŚWIADCZEŃ I KTO MOŻE SIĘ O NIE UBIEGAĆ?

Świadczenia, o których mowa poniżej (z wyjątkiem stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia):


1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach III stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

3) nie przysługują doktorantowi studiów III stopnia, jeżeli posiada stopień doktora.

 

Studenci mogą ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego;

 • stypendium rektora ;

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;

 • zapomogi.

Doktoranci (z wyłączeniem doktorantów ze Szkoły Doktorskiej) mogą ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego;

 • stypendium rektora;

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;

 • zapomogi,

 • stypendium doktoranckiego (tylko dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie nie wcześniej niż od roku akademickiego 2017/2018),

 • zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
Terminy na rok akademicki 2022/2023:

   I. socjalnego:

a)      rejestracja w systemie USOSweb - w terminie od 28 września do 8 października 2022 roku;

b)      składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 3 października do 13 października 2022 roku.

             

    II. rektora i dla niepełnosprawnych:

a)      rejestracja w systemie USOSweb – w terminie od 8 października do 21 października 2022 roku;

b)      składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 12 października do 21 października 2022 roku.

 

 • Wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o ponowne przeliczenie dochodu można składać, po terminie głównego naboru, tj. od listopada do czerwca, między 1 a 10 dniem każdego miesiąca. 
 • Wniosek o przyznanie zapomogi można składać w terminie do trzech miesięcy od daty zaistnienia przyczyny ubiegania się o zapomogę, między 1, a 10 dniem miesiąca.
 • W listopadzie 2022, wnioski stypendialne (zapomoga, stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych) będzie można rejestrować od 1 do 10 listopada, wersje papierową można składać w biurze COS/stypendia i rekrutacja w terminach 2 -10 listopada.
ZGŁASZANIE ZMIAN
Wszelkie zmiany należy zgłaszać mailowo niezwłocznie po ich nastąpieniu na adres stypendia@ignatianum.edu.pl. W tytule maila prosimy dopisać - Ponowne przeliczenie dochodu. Po zgłoszeniu zmian i aktualizacji oświadczenia, należy wypełnić nowy wniosek o stypendium socjalne. Wydrukowany wniosek i oświadczenie należy następnie złożyć w pokoju 103, wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę dochodu (między 1 a 10 dniem miesiąca).WAŻNA INFORMACJA:

 „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”; 

 oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478, 619, 1630, 2141).

 

 

Instrukcja składania wniosku o ponowne przeliczenie dochodu - utrata dochodu
Instrukcja składania wniosku o ponowne przeliczenie dochodu - uzyskanie dochodu
12-SEMESTRALNY OKRES PRZYSŁUGIWANIA STYPENDIUM

Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.):
 Świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
- pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
- drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 • Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 • W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprrawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. 
 • Decyzja o przyznaniu świadczenia stypendialnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu: uzyskania tytułu zawodowego, skreślenia z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie oraz upłynięcia okresu przysługiwania świadczenia.
 • Znowelizowane przepisy mają zastosowanie do przyznawania świadczeń dla studentów począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.
ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ SWOJEJ I RODZINY (DOCHÓD PONIŻEJ 600 ZŁ)

 

Dotyczy tylko wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Zaświadczenie jest wymagane od wnioskodawcy w przypadku jeżeli miesięczny dochód netto nie przekracza:

dla osoby w rodzinie – 600 zł
dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł

 (zgodnie z § 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)

 

 [Art 88 ust. 4 i 5 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]:

4. "Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny".
5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
Nie dostarczenie zaświadczenia powoduje wydanie decyzji o nieprzyznaniu stypendium socjalnego.
OKRES I TERMIN WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH

Zgodnie z § 12 Regulaminu:

 • Świadczenia są wypłacane przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez studenta w USOS.
 • Świadczenia, z wyjątkiem zapomogi, będą wypłacane co miesiąc przez okres do dziewięciu miesięcy, na koniec każdego miesiąca, nie wcześniej niż 20 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem świadczeń za miesiące październik i listopad, które to zostaną wypłacone do końca grudnia danego roku akademickiego w którym składany jest wniosek.
 • Świadczenia, za wyjątkiem zapomogi, będą przyznawane maksymalnie do końca czerwca.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych po terminie naboru głównego, świadczenie przyznaje się od miesiąca, w którym wniosek został złożony (bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące) i będzie wypłacane przez okres pozostały z dziewięciu miesięcy.
UTRATA PRAWA DO STYPENDIUM PO UZYSKANIU DECYZJI O JEGO PRZYZNANIU

Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student lub doktorant:

 • utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego,

 • został skreślony z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich,

 • utracił prawo do pobierania stypendium ze względu na upływ okresu przysługiwania świadczeń, albo

 • ukończył studia na kierunku lub dyscyplinie naukowej, na którym pobierał świadczenie, albo

 • utracił prawo do świadczeń na podstawie § 11 ust. 9 Regulaminu.
STAWKI STYPENDIALNE 2022/2023

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

1. Stypendium rektora
Wysokość stypendium rektora dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie – 900 zł.
9% najlepszych studentów na kierunku studiów z liczby studentów zapisanych na studia na dzień 20 października 2022 r.
 
Studia I stopnia, licencjackie oraz jednolite
Kierunek studiów
Punktacja uprawniające do otrzymania stypendium rektora
Uprawnieni (ilość osób) do otrzymania stypendium rektora (9%)
Pedagogika
od 73
20
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaod 
od 88
37
Praca socjalna
od 80
1
Filologia angielska
od 73
21
Nauki o polityce
od 45
5
Administracja i polityka publiczna
od 63
19
Zarządzanie i nowe technologie
od 77
15
Filozofia
od 43
6
Kulturoznawstwo
od 34
11
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
od 81
14
Turystyka i rekreacja
od 54
9
Psychologia
od 72
54
 
Studia II stopnia, magisterskie
Kierunek studiów
Punktacja uprawniająca do otrzymania stypendium rektora
Uprawnieni (ilość osób) do otrzymania stypendium rektora (9%)
Pedagogika
od 90
29
Filologia angielska
od 96
6
Administracja i polityka publiczna
od 54
7
Filozofia
od 116
1
Kulturoznawstwo
od 101
4
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
od 91
3
Arteterapia
od 98
3
 
2. Stypendium socjalne
Maksymalny miesięczny dochód netto na jednego (1) członka rodziny nie może przekroczyć 1051.70 zł
Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny
Wysokość stypendium socjalnego
0,00 zł – 400,00 zł
1300 zł
400,01 zł – 700,00 zł
1100 zł
700,01 zł – 1050,00 zł
900 zł
Zwiększenie stypendium socjalnego
200 zł
 
3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności
Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych
Lekki
800 zł
Umiarkowany
900 zł
Znaczny
1200 zł
 
4. Zapomoga – maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi 3500 zł.
 

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

1. Stypendium rektora
Wysokość stypendium rektora dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie – 2000 zł.
 
2. Stypendium socjalne
Maksymalny miesięczny dochód netto na jednego (1) członka rodziny nie może przekroczyć 1051,70 zł
Dochód miesięczny netto na jednego (1) członka rodziny
Wysokość stypendium socjalnego
0 zł – 1051,70 zł
1200 zł
 
3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności
Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych
Lekki
800 zł
Umiarkowany
900 zł
Znaczny
1200 zł
 
4. Zapomoga – maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi 3500 zł.