Stypendia

 

I. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA ROK AKAD. 2019/2020

 

1) Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogi:

od 14 października do 25 października w godzinach 9:00-13:00, w siedzibie Biura Stypendialnego (pokój 02, poziom -1, budynek Zofijówka)

 

WAŻNE: Biuro Stypendialne nie będzie przyjmować dokumentów w następujących dniach:

- 17 października (czwartek) oraz

- 23 października (środa).

 

Więcej informacji o stypendiach:

 

2) Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej:

30 wrzesień - 10 października 2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 -13:00 w Biurze Stypendialnym, przy czym:

-  2 października - Biuro Stypendialne jest nieczynne - dzień wewnętrzny,

- 4 października ze względu na inauguracje roku akademickiego przyjmowanie stron odbędzie się od godziny 8:00 do 11:00.

 

Więcej informacji:

a) Stypendium doktoranckie: https://www.ignatianum.edu.pl/stypendium-doktoranckie/123

b) Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej: https://www.ignatianum.edu.pl/zwiekszenie-stypendium-doktoranckiego-z-dotacji-projakosciowej/124

II. 6-LETNI OKRES POBIERANIA STYPENDIUM (WAŻNE!)

Zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium będą mogli otrzymywać wyłącznie studenci/doktoranci maksymalnie przez okres 6 lat.

6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta/doktoranta PO RAZ PIERWSZY (na pierwszym kierunku studiów). Do 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń należy wliczać także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ww. ustawy (tj. sprzed 1-10-2018). To oznacza, że jeżeli podjęli Państwo pierwsze studia ponad 6 lat temu, nie będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczeń. Wyjątek stanowi stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli niepełnosprawność nastąpiła po rozpoczęciu pierwszych studiów, termin 6-letniego okresu rozpoczyna się od daty wydania pierwszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 

 

III.WAŻNE INFORMACJĘ dot. STYPENDIUM SOCJALNEGO ROK AKAD. 2019/2020

  •  zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej w rodzinie wnioskodawcy,  jest OBOWIĄZKOWO wymagane w przypadku jeżeli miesięczny dochód netto nie przekracza:

 

a)       dla osoby w rodzinie – 528 zł,

b)      dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.

 

Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego na temat zaświadczeń z OPS: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/stypendium-socjalne-wazne-informacje-dotyczace-zaswiadczen-z-ops

 

[Art 88 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]:

"Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny".

 

- Osobom, których dochód nie przekracza ww. kwoty będą musiały dostarczyć ww. zaświadczenie. Nie dostarczeni zaświadczenia spowoduje odmowę przyznania świadczenia.

- osoby, które nie są pewne, czy ich dochód miesięczny na osobę w rodzinie będzie/nie będzie przekraczać 528 zł - proszonę są (dla pewności posiadania kompletności dokumentacji stypendialnej) o uzyskanie z ośrodka pomocy społecznej owego zaświadczenia/decyzji.

- ośrodki pomocy społecznej wydają takie zaświadczenie tylko wtedy, jeżeli rodzina studenta/doktoranta korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej. Jeżeli rodzina nie korzysta z takiej pomocy (a student lub doktorant chce uzyskać stypendium socjalne), powinna złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej o uzyskanie świadczenia z pomocy społecznej. Ośrodki pomocy społecznej mają 30 dni czasu od daty złożenia  na wystawienie ww. zaświadczenie lub decyzji od daty złożenia wniosku. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.

- Przedłożenie zaświadczenia z ośrodka pomocy społęcznej, które zamiast informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta/doktoranta i jego rodziny, będzie zawierało informację o tym że "rodzina nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej" będzie tożsame z nieprzedstawieniem zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej.\

- Cudzoziemcy uprawnieni do pobierania świadczeń stypendialnych, również będą musieli dostarczyć odpowiednik ww. zaświadczenia przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- zgodnie z art. 88 ust. 5 "Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny".

Jeżeli z przyczyn uzasadnionych nie będzie można dostarczyć zaświadczenia, student/doktorant będzie zobowiązany przedstawić wyczerpujące uzasadnienie, które będzie rozpatrywane indywidualnie przez Komisję Stypendialną.