Strona główna Stypendia


Stypendia

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że obecnie trwa weryfikacja Państwa wniosków stypendialnych. Po wprowadzeniu wszystkich wniosków do Wirutalnej Uczelni, Biuro Stypendialne prześle do Państwa wiadomość mailową, w której zostaną Państwo poproszeni o sprawdzenie swoich kont na WU i upewnienie się, że wniosek widnieje w systemie. 

 

STYPENDIA 2020/2021

Ze względu na trwający stan pandemii wirusa SARS-CoV-2  nabór wniosków stypendialnych na rok akademicki 2020/2021, będzie przyjmowany tylko w jednej z wybranych przez studenta/doktoranta form:
a)      w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany tutaj), lub
b)      w formie koresponencji pocztą tradycyjną na adres "Biuro Stypendialne, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków".
 
Wnioski będzie można składać od 1 do 10 dnia każdego miesiąca (poza wnioskiem o stypendium rektora). Szczegółowa instrukcja składania wniosków.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, w tym z najczęstszymi pytaniami dotyczącymi procedury przyznawania stypendiów, tj. składania wniosków wraz z dokumentami, otrzymywania wypłat, zgłaszania zmian, a także z aktami prawnymi, na podstawie których przyznawane są świadczenia materialne.

W  bocznych zakładkach strony, są zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zagadnień związanych z rekrutacją. W przypadku przeglądania strony na telefonie komórkowym/tablecie - zakładki boczne mogą być niewidoczne. W takim wypadku prosimy skorzystać z poniższych odnośników do tych zakładek:

Zakładki dla użytkowników urządzeń mobilnych (np. telefonów komórkowych):

[STUDENCI]; [DOKTORANCI]; [AKTY PRAWNE]; [KOMUNIKATY]; [KONTAKT]

 

Informacje ogólne - stypendia na rok akademicki 2020/2021:

JAKIE SĄ RODZEJE ŚWIADCZEŃ I KTO MOŻE SIĘ O NIE UBIEGAĆ.

rodzaje przyznawanych świadczeń

1. Studenci mogą ubiegać się o przyznanie:

 • Stypendium socjalnego;
 • Stypendium rektora ;
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • Zapomogi.

 

2. Doktoranci (z wyłączeniem doktorantów ze Szkoły Doktorskiej) mogą ubiegać się o przyznanie:

 • Stypendium socjalnego;
 • Stypendium rektora ;
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • Zapomogi.
a także o:
 • stypendium doktoranckie (dla doktorantów którzy rozpoczęli studia doktoranckie nie wcześniej niż od roku akademickiego 2017/2018).
 • zwiekszenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

 

3. Doktoranci Szkoły Doktorskiej:

którzy nie posiadają tytułu doktora, otrzymują stypendium doktoranckie. Więcej informacji o tym stypendium znajduje się na stronie: Szkoła Doktorska.

 

Kto może ubiegać się o świadczenia?

Świadczenia, o których mowa wyżej (poza stypendium doktoranckim oraz jego zwiększeniu):
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz dla doktorantów studiów III stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (okres 6-letni liczy się od daty rozpoczecia się pierwszych studiów);
2)
nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3) nie przysługują doktorantowi studiów III stopnia, jeżeli uzyska stopień doktora.

 

Więcej informacji o tym kto jest uprawniony do danego świadczenia i na jakich zasadach, jest dostępnych w regulaminie stypendialnym.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2020/2021
Poza wnioskiem o przyznanie stypendium rektora oraz wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi (termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium rektora mija 18 października 2020 r., a wnioski o przyznanie zapomogi można składać w terminie do 3 miesięcy od daty zaistnienia przyczyny ubiegania się o zapomogę):
pozostałe wnioski stypendialne (o przyznanie stypendium socjalne, wniosek o ponowne przeliczenie dochodu z powodu uzyskania, utraty dochodu lub dołączenia nowych członków rodziny lub ich utraty, stypendium dla osób niepełnosprawnych) będzie można składać:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca*

 

*Od listopada 2020 do lipca 2021 r. Z wyłączeniem: wszystkich śród oraz dni wolnych od pracy tj. sobót, niedziel oraz świąt państwowych i kościelnych, a także dni rektorskich zgodnie z kalendarium pracy uczelni.

 

 • Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek w październiku otrzymują świadczenia przez 10 miesięcy (od października do lipca).
 • W przypadku złożenia wniosku po październiku, świadczenia te przyznaje się od miesiąca, w którym wniosek został złożony (bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące) i są wypłacane przez okres pozostały z dziesięciu miesięcy.
ZGŁASZANIE ZMIAN

1.  W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, utraty dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej, osoba uprawniona do świadczeń pomocy materialnej jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym BIURO STYPENDIALNE(w terminie do 7 dni od zaistniałej sytuacji wymagającej ponowne przeliczenie dochodu) zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu, w formie złożenia wniosku o ponowne przeliczenie dochodów.


2. W razie zmiany numeru rachunku bankowego po złożeniu wniosku o przyznanie stypendium konieczne jest złożenie w Biurze Stypendialnym oświadczenia do celów stypednialnych o zmianę rachunku bankowego w roku akademickim 2020/2021 (Wzór wniosku o zmianę rachunku bankowego).

WSZELKIE ZMIANY NALEŻY ZGŁASZAĆ W FORMIE WNIOSKU, NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI OD ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI.

WAŻNA INFORMACJA:

 
 „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”;
 
 oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 j.t. z późn. zm.).

 

 

 

6-LETNI OKRES POBIERANIA STYPENDIUM

 • Zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium będą mogli otrzymywać wyłącznie studenci/doktoranci maksymalnie przez okres 6 lat.
 • 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta/doktoranta PO RAZ PIERWSZY (na pierwszym kierunku studiów). Do 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń należy wliczać także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ww. ustawy (tj. sprzed 1-10-2018). To oznacza, że jeżeli podjęli Państwo pierwsze studia ponad 6 lat temu, nie będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczeń.
 • ·       W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się. 
 • Wyjątek stanowi stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli niepełnosprawność nastąpiła po rozpoczęciu pierwszych studiów, termin 6-letniego okresu rozpoczyna się od daty wydania pierwszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 
ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (DOCHÓD PONIŻEJ 528 ZŁ)

Zaświadczenie jest wymagane od wnioskodawcy OBOWIĄZKOWO w przypadku jeżeli miesięczny dochód netto nie przekracza:

dla osoby w rodzinie – 528 zł
dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł

 (zgodnie z § 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358)

 

 [Art 88 ust. 4 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]:

"Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny".

 

 • Student i członkowie jego rodziny mogą jednakże posiadać środki na utrzymanie pochodzące ze źródeł spoza katalogu określonego w przepisach (np. ze świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, kredytu studenckiego). Ponadto student może być utrzymywany przez inne osoby, niż wymienione w ustawie jako członkowie rodziny uwzględniani przy obliczaniu dochodu rodziny studenta (np. przez osobę pozostającą ze studentem w związku nieformalnym, dalszego krewnego).
 • Komisja Stypendialna może przyznać stypendium dla osoby, której dochód na jednego członka rodziny jest poniżej 528 zł miesięcznie i nie posiada zaświadczenia z OPS, jeżeli złoży do wniosku pisemne wyjaśnienie i obowiązkowo załączy do wyjaśnień dokumenty potwierdzające inne źródła dochodów nie wliczających się do dochodu rodziny.
 • Komisja Stypendialna oceni czy wskazana przez studenta przyczyna braku ww. zaświadczenia jest uzasadniona, a źródła utrzymania rodziny w sposób wystarczający i wiarygodny udokumentowane. (zgodnie z art. 88 ust. 5 ustawy).

 

[WYJASNIENIE PRZEPISÓW]:

 • Osoby, których dochód nie przekracza ww. kwoty będą musiały dostarczyć ww. zaświadczenie. Nie dostarczeni zaświadczenia powoduje wydanie decyzji odmawiającej przyznania stypendium socjalnego.
 • Osoby, które nie są pewne czy ich dochód miesięczny na osobę w rodzinie będzie/nie będzie przekraczać 528 zł - proszone są (dla pewności posiadania kompletności dokumentacji stypendialnej) o uzyskanie z Ośrodka Pomocy Społecznej pisemnej informacji o dokładnej sytuacji dochodowej.
 • OPS-y wydają takie zaświadczenia tylko wtedy, jeżeli rodzina studenta korzysta z ich pomocy. Jeżeli rodzina studenta nie korzysta z takiej pomocy (a student lub doktorant chce uzyskać stypendium socjalne), to taka rodzina powinna złożyć wniosek kierowany do właściwego pod względem miejsca zamieszkania OPS-u o uzyskanie świadczenia z pomocy społecznej (tzw. zasiłek okresowy). OPS ma 30 dni czasu od daty złożenia wniosku na wystawienie ww. zaświadczenie lub decyzji (przed wydaniem decyzji musi zostać przeprowadzony tzw. „wywiad środowiskowy” w miejscy zamieszkania rodziny studenta). Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego wydania.
 • Przedłożenie zaświadczenia z OPS, które zamiast informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, będzie zawierało informacje o tym że „rodzina nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej" będzie tożsame z nieprzedstawieniem zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej oraz z wydaniem decyzjio odmowie przyznania stypendium socjalnego.
 • Cudzoziemcy uprawnieni do pobierania świadczeń stypendialnych, również będą musieli dostarczyć odpowiednik ww. zaświadczenia przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (chyba, że w kraju pochodzenia studenta nie istnieje odpowiednik polskiego OPS – wtedy to zastosowanie ma przepis art. 88 ust. 5 ustawy).

 

TERMIN WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH

Świadczenia stypendialne są wypłacane:

między 20 a 30 dniem każdego miesiąca*

 

*od grudnia 2020 r. - kiedy to również wypłacane są świadczenia za miesiąc październik i listopad - do lipca 2021 r.

Nie wypłaca się świadczeń w sierpniu oraz wrześniu.

UTRATA PRAWA DO STYPENDIUM PO UZYSKANIU DECYZJI O JEGO PRZYZNANIU

Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student lub doktorant:

 • utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego,
 • został skreślony z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich,
 • utracił prawo do pobierania stypendiu ze względu na upływ 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń (okresu studiowania), albo
 • ukończył studia na kierunku lub dyscyplinie naukowej, na którym pobierał świadczenie.

 

Podstawa prawna:

 • Wygaśniecie decyzji następuje z mocy ustawy (art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w skrócie "ustawa PSWiN") i nie stosuje się trybu stwierdzenia wygaśnięca decyzji z art. 162 k.p.a.
 • Art. 94. 1. ustawy PSWiN: "Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, albo otrzymujący takie świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie art. 93 ust. 2 i 3".
 • Art. 94. 2. ustawy PSWiN: "Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 i ust. 4".
 • § 13 regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 84/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r.
 • Komentarz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [tutaj].