Strona główna Stypendia


Stypendia

JAKIE SĄ RODZEJE ŚWIADCZEŃ I KTO MOŻE SIĘ O NIE UBIEGAĆ?

Świadczenia, o których mowa poniżej (z wyjątkiem stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia):


1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach III stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

3) nie przysługują doktorantowi studiów III stopnia, jeżeli posiada stopień doktora.

 

Studenci mogą ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego;

 • stypendium rektora ;

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;

 • zapomogi.

Doktoranci (z wyłączeniem doktorantów ze Szkoły Doktorskiej) mogą ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego;

 • stypendium rektora;

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;

 • zapomogi,

 • stypendium doktoranckiego (tylko dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie nie wcześniej niż od roku akademickiego 2017/2018),

 • zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
 •    Termin naboru wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2021/2022,  ustala się dla wniosków o przyznanie stypendium:

                             

   I. socjalnego:

a)      rejestracja w systemie USOSweb - w terminie od 28 września 2021 roku do 8 października 2021 roku;

b)      składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 4 października do 11 października 2021 roku.

             

    II. rektora i dla niepełnosprawnych:

a)      rejestracja w systemie USOSweb – w terminie od 8 października do 18 października 2021 roku;

b)      składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 13 października do 21 października 2021 roku.

 

 • Wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o ponowne przeliczenie dochodu można składać, po terminie głównego naboru, tj. od listopada do czerwca, między 1 a 10 dniem każdego miesiąca. 
 • Wniosek o przyznanie zapomogi można składać w terminie do trzech miesięcy od daty zaistnienia przyczyny ubiegania się o zapomogę.
ZGŁASZANIE ZMIAN

1.  W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, utraty dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej, osoba uprawniona do świadczeń pomocy materialnej jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym Centrum Obsługi Studenta/stypendia (w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji) zgodnie z § 11 ust. 9 Regulaminu, w formie złożenia wniosku o ponowne przeliczenie dochodów.WAŻNA INFORMACJA:

 „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”; 

 oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 j.t. z późn. zm.).

 

6-LETNI OKRES POBIERANIA STYPENDIUM

 • Zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium będą mogli otrzymywać wyłącznie studenci/doktoranci maksymalnie przez okres 6 lat.

 • 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta/doktoranta PO RAZ PIERWSZY (na pierwszym kierunku studiów). Do 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń należy wliczać także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ww. ustawy (tj. sprzed 1-10-2018). To oznacza, że jeżeli podjęli Państwo pierwsze studia ponad 6 lat temu, nie będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczeń.

 • W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się

 • Wyjątek stanowi stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli niepełnosprawność nastąpiła po rozpoczęciu pierwszych studiów, termin 6-letniego okresu rozpoczyna się od daty wydania pierwszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 
ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ SWOJEJ I RODZINY (DOCHÓD PONIŻEJ 528 ZŁ)

Zaświadczenie jest wymagane od wnioskodawcy w przypadku jeżeli miesięczny dochód netto nie przekracza:

dla osoby w rodzinie – 528 zł
dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł

 (zgodnie z § 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358)

 

 [Art 88 ust. 4 i 5 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]:

4. "Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny".
5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
Nie dostarczenie zaświadczenia powoduje wydanie decyzji o nieprzyznaniu stypendium socjalnego.
TERMIN WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH

 

Świadczenia, z wyjątkiem zapomogi, będą wypłacane co miesiąc przez okres do dziewięciu miesięcy, na koniec każdego miesiąca, nie wcześniej niż 20 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem świadczeń za miesiące październik i listopad, które to zostaną wypłacone do końca grudnia danego roku akademickiego w którym składany jest wniosek.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych po terminie naboru głównego, świadczenie przyznaje się od miesiąca, w którym wniosek został złożony (bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące) i będzie wypłacane przez okres pozostały z dziewięciu miesięcy.

UTRATA PRAWA DO STYPENDIUM PO UZYSKANIU DECYZJI O JEGO PRZYZNANIU

Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student lub doktorant:

 • utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego,

 • został skreślony z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich,

 • utracił prawo do pobierania stypendium ze względu na upływ 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń, albo

 • ukończył studia na kierunku lub dyscyplinie naukowej, na którym pobierał świadczenie, albo

 • utracił prawo do świadczeń na podstawie § 11 ust. 9 Regulaminu.
STAWKI STYPENDIALNE 2020/2021

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

1. Stypendium rektora

Próg punktowy

Wysokość stypendium rektora

14 - 39 pkt

250 zł

40 – 60 pkt

350 zł

61 – 89 pkt

450 zł

90 – 117 pkt

700 zł

 

9% najlepszych studentów na kierunku studiów z liczby studentów zapisanych na studia na dzień 31 października 2020 r.

 

Studia I stopnia, licencjackie oraz jednolite

Kierunek studiów

Punktacja uprawniające do otrzymania stypendium rektora

Uprawnieni (ilość osób) do otrzymania stypendium rektora (9%)

Pedagogika

61 - 104

27

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

83 - 108

27

Praca socjalna

65 - 98

10

Filologia angielska

75 - 106

22

Nauki o polityce

19 - 79

8

Administracja i polityka publiczna

56 - 102

26

Zarządzanie i nowe technologie

54 - 99

14

Filozofia

14 – 94

8

Kulturoznawstwo

43 - 99

10

Dziennikarstwo

64 - 87

14

Turystyka i rekreacja

53 -101

12

Psychologia

71 - 110

55

 

Studia II stopnia, magisterskie

Kierunek studiów

Punktacja uprawniająca do otrzymania stypendium rektora

Uprawnieni (ilość osób) do otrzymania stypendium rektora (9%)

Pedagogika

83 - 117

34

Praca socjalna

92

1

Filologia angielska

64 - 110

5

Administracja i polityka publiczna

65 - 102

9

Filozofia

Brak wniosków

1

Kulturoznawstwo

105 - 106

2

Dziennikarstwo

90 - 99

3

 

2. Stypendium socjalne

Maksymalny miesięczny dochód netto na jednego (1) członka rodziny nie może przekroczyć 1050 zł

Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny

Wysokość stypendium socjalnego

0,00 zł – 400,00 zł

600 zł

400,01 zł – 700,00 zł

500 zł

700,01 zł – 1050,00 zł

400 zł

Zwiększenie stypendium socjalnego

150 zł

 

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych

Lekki

350 zł

Umiarkowany

450 zł

Znaczny

850 zł

 

4. Zapomoga – maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi 2000 zł.

 

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

1. Stypendium rektora

10% najlepszych doktorantów na dyscyplinie studiów/na roku studiów z liczby doktorantów zapisanych na studia na dzień 31 października 2020 r.

Próg punktowy

Wysokość stypendium rektora

83 - 108 pkt

900 zł

124 - 135 pkt

1000 zł

138 - 141 pkt

1100 zł

147 pkt

1200 zł

 

2. Stypendium socjalne

Maksymalny miesięczny dochód netto na jednego (1) członka rodziny nie może przekroczyć 1050 zł

Dochód miesięczny netto na jednego (1) członka rodziny

Wysokość stypendium socjalnego

0,00 zł – 400,00 zł

1200 zł

400,01 zł – 700,00 zł

1000 zł

700,01 zł – 1050,00 zł

800 zł

Zwiększenie stypendium socjalnego

150 zł

 

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych

Lekki

600 zł

Umiarkowany

800 zł

Znaczny

1000 zł

 

4. Zapomoga – maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi 2000 zł.