Misja

Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią kościelną,   prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, posiadającą prawa państwowe. Stan prawny „Ignatianum” określa  Umowa  między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w  sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez  Kościół Katolicki z dnia 1 VII 1999 (Dziennik Ustaw RP, 1999, nr 63, poz. 727) oraz Konstytucja apostolska Sapientia christiana i Statuty Uczelni, zatwierdzone przez watykańską Kongregację Edukacji Katolickiej.

 

Jako uczelnia kościelna:

 • czerpiemy inspirację z chrześcijańskiej wizji życia
 • służymy rodzinie ludzkiej w duchu Ewangelii
 • angażujemy się na rzecz służby wierze i promocji sprawiedliwości
 • staramy się być uprzywilejowanym miejscem dialogu między Ewangelią a kulturą.

Jako uczelnia jezuicka:

 • dzielimy się wielowiekowym, światowym doświadczeniem edukacyjnym Towarzystwa Jezusowego, którego częścią jesteśmy
 • kierujemy się zasadą: „ad maiorem Dei gloriam” (na większą chwałę Bożą), wyrażającą ducha i styl działania Jezuitów.

 

Zapewnienie studentom kształcenia na wysokim poziomie umożliwiającym im, poprzez uzyskaną wiedzę i umiejętności, rozwój zawodowy oraz samorealizację, a także dzięki pedagogii ignacjańskiej, rozwój duchowy, moralny i społeczny.

 

Naszą Misję realizujemy w wymiarze edukacyjnym, naukowo-badawczym i wychowawczym

Na płaszczyźnie edukacyjnej przez:

 • kształcenie intelektualistów dla naszego kraju, a także dla krajów Europy, w zakresie wychowania, kultury i jej dziedzictwa, życia społeczno-politycznego, filozofii i etyki, zagadnień światopoglądowych oraz problematyki socjalnej. Kształcenie w zakresie nauk medycznych nauk o zdrowiu (pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia, zdrowie publiczne) oraz nauk społecznych wnoszących istotny wkład w rozwój nauki, szeroko pojętej profilaktyki i prewencji oraz edukacji i kultury.

Na płaszczyźnie naukowo-badawczej przez:

 • rozwój nauk humanistycznych i społecznych uprawianych w Akademii Ignatianum
 • badania relacji kulturowo-religijnych między Wschodem a Zachodem
 • badanie procesów społeczno-kulturowych w Europie
 • badania w zakresie nauk medycznych (ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii i gerontologii), nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Na płaszczyźnie wychowawczej przez:

 • kształtowanie człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo i duchowo, otwartego na wyzwania naszych czasów, odpowiedzialnie i kreatywnie realizującego swoje zaangażowanie zawodowe i społeczne w poszanowaniu godności własnej oraz drugiego człowieka, a także zdolnego do kierowania się w życiu zasadą „na większą chwałę Bożą”.

 

Nasz styl działania

 • Stawiamy na integralny rozwój człowieka w duchu pedagogiki ignacjańskiej, zakorzenionej w wielowiekowym chrześcijańskim doświadczeniu i rozumieniu ludzkiej egzystencji. Pedagogika ignacjańska, jest to wypracowana przez Jezuitów, wieloaspektowa i aksjologicznie oraz światopoglądowo zdefiniowana, koncepcja wychowania, proponująca właściwy jej proces rozwoju człowieka w duchu chrześcijańskiego ideału osoby ludzkiej, a także dostarczająca kryteriów i środków adekwatnych do jego realizacji.
 • W kontekście uczelni wyższej rozumiemy ją jako wielowątkowy proces współpracy pomiędzy wykładowcami i studentami, wspierający ich osobiste i wspólne studiowanie, działanie i refleksję, a także promujący ich, trwające całe życie, uczenie się i angażowanie w służbie na rzecz innych. W ten sposób definiowana pedagogika ignacjańska stanowi jezuicką propozycję „drogi ku pełni człowieczeństwa”, na której wykładowcy towarzyszą studentom w ich poszukiwaniu prawdy oraz intelektualnym i duchowym rozwoju.
 • Ostatecznym celem tego rodzaju pedagogiki jest wychowanie ludzi otwartychi solidarnych, kompetentnych i twórczych, odpowiedzialnych i zaangażowanych.