Strona główna Uczelnia


Uczelnia

Uczelnia

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią katolicką z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Działalność uczelni możliwa jest na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe (Dz. U.  1999 nr 63 poz. 727).

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowania w sześciu dyscyplinach, zawierających się w trzech dziedzinach nauk: w naukach humanistycznych, w naukach społecznych i w naukach o rodzinie. W dziedzinie nauk humanistycznych są to następujące dyscypliny: filozofia (kategoria „A”) oraz nauki o kulturze i religii (kategoria „A”). W dziedzinie nauk społecznych dyscypliny te, to: pedagogika (kategoria „A”), nauki o polityce i administracji (kategoria „B+”), i psychologia (kategoria „B+”). Natomiast w dziedzinie nauk o rodzinie jest to dyscyplina: nauki o rodzinie.

Początki krakowskiego ośrodka dydaktyczno-naukowego prowadzonego przez jezuitów sięgają końca XIX wieku. Poprzez uznanie przez władze państwowe tej jednostki w 1989 roku, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, mógł zainaugurować kształcenie laikatu. Przez kolejne dziesięć lat ośrodek rozwijał się i otwierał kolejne kierunki studiów, przez co przekształcił się w 1999 roku w Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie. Od 1 października 2011 roku, uczelnia zaczęła posługiwać się nazwą Akademia Ignatianum w Krakowie.

Zgodnie z Dekretem Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego, Wielkiego Kanclerza Akademii Ignatianum w Krakowie Arturo Sosy SJ, w sprawie zmiany nazwy Uczelni, od 1 października 2023 r. Akademia Ignatianum w Krakowie zmienia nazwę na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie. Zmiana ta była możliwa dzięki uzyskaniu przez Akademię uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w sześciu dyscyplinach naukowych i w trzech dziedzinach nauk.

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie (UIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Oba Wydziały Uniwersytetu posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Na obu Wydziałach w Krakowie są prowadzone także studia III stopnia (doktoranckie). Nazwa uczelni „Ignatianum” została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów: św. Ignacego z Loyoli.

 

 

UNIWERSYTET IGNATIANUM W KRAKOWIE NALEŻY DO NASTĘPUJĄCYCH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH:

 

           European Federation of Catholic Universities (FUCE)

 

            International Federation of Catholic Universities (IFCU)

 

  International Association of Jesuit Universities (IAJU)

 

       Kircher Network

 

              European Jesuit Network (SCRIBANI)

 

           Higher Education for Social Transformation (HEST)

 

 

      European Consortium for Arts Therapies in Education (ECArTE)