Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Asystent/adiunkt - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie


04.02.2021

Asystent/adiunkt - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie


Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie

 

 

Oferowane stanowisko:  asystent / adiunkt

Miejsce pracy:                Kraków, ul. Ułanów 21B

Rodzaj oferty:                 praca

Ilość stanowisk:              1

Osoba kontaktowa:         Robert Kurnicki

Telefon:                          694-629-107

Firmowy adres e-mail:   itepkrak@itp.edu.pl

Branża:                            badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1 PKD, m.in.: trwałe użytki zielone na terenach górskich, użytkowanie ziemi, jakość gleb, rolnictwo górskie, Karpaty polskie

 

 

Wymagania niezbędne

 

·      ukończone studia magisterskie lub w trakcie ostatniego roku studiów w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo) lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku) lub w dziedzinach i dyscyplinach pokrewnych

·      biegła obsługa komputera

·      znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

Wymagania dodatkowe

 

·      znajomość metodyki analiz chemicznych wody i gleby potwierdzona gotowością do podjęcia pracy w laboratorium chemicznym

·      ogólne zainteresowanie pracą naukowo-badawczą

·      predyspozycje do wyjazdów terenowych celem pobierania próbek

·      czynne prawo jazdy kategorii B

·      brak przeciwwskazań do zaliczenia testów psychotechnicznych związanych ze służbowym kierowaniem samochodami kat. B

·      umiejętność syntetyzowania danych

·      umiejętność analitycznego myślenia i kreatywność

·      znajomość oprogramowania MS Office

·      mocnym atutem będzie znajomość oprogramowania statystycznego oraz GIS

 

Opis zadań

 

·      Rozwijanie twórczości naukowej, pogłębianie swojej wiedzy i doskonalenie umiejętności

·      Rozpowszechnianie wyników badań naukowych i rozwojowych przez ich publikowanie

·      Podejmowanie starań o pozyskiwanie projektów badawczych i rozwojowych w zakresie swojej specjalności

·      Uczestniczenie w prowadzeniu prac rozwojowych realizowanych przez Instytut

·      Realizacja celów i zadań Instytutu, a w szczególności prowadzenie działalności naukowej i rozwojowej, zapewniającej stały rozwój nauki i techniki

·      Wykonywanie zadań związanych z obsługą prac wynikających z działalności Instytutu

·      Uczestniczenie w pracach terenowych na obiektach badawczych

·      Uczestniczenie w seminariach i konferencjach dotyczących zagadnień realizowanych w Instytucie

·      Sporządzanie odpowiednich sprawozdań rocznych i okresowych z realizowanych prac w zadaniach badawczych

·      Udział w komisjach merytorycznych Instytutu

·      Uczestniczenie w pracach organizacyjnych

·      Reprezentowanie Instytutu w kwestiach merytorycznych dotyczących swojej specjalności

·      Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości i terminowości wykonywania przydzielonych zadań

·      Podejmowanie starań o uzyskiwanie wyższych stopni i tytułów naukowych

 

Warunki zatrudnienia / Firma oferuje

 

·      możliwość rozwoju i realizowania swoich pasji naukowych

·      stabilne zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę (poprzedzone okresem próbnym)

·      miejsca parkingowe dla pracowników

 

Forma składania aplikacji

 

Zgłoszenie winno zawierać:

·      list motywacyjny skierowany do dyrektora Instytutu

·      życiorys (CV)

·      kopię dyplomu uczelni

·      kopię dyplomu uzyskania stopnia lub tytułu naukowego

·      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za wykroczenia zawodowe i karne

·      oświadczenie o znajomości języków obcych

·      inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne

·      oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 (tekst jednolity, Dz. U. z 2019, poz. 1781)

 

Termin i miejsce składania aplikacji

 

Dokumenty należy przesłać na adres poczty elektronicznej itepkrak@itp.edu.pl do dnia 17.02.2021.

 

Dodatkowe informacje

 

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone tylko z kandydatami wstępnie wybranymi na podstawie złożonych dokumentów. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.