Debata: Apokaliptyka jako refleksja nad kryzysem kultury zachodniej

 

Zapraszamy na organizowaną przez nasz Instytutu debatę filozoficzną pt. Apokaliptyka jako refleksja nad kryzysem kultury zachodniej. Wokół antropologii René Girarda wokół monografii Andrzeja Gielarowskiego, O możliwym końcu kultury. Apokaliptyka René Girarda 

Apokaliptyczna wizja kultury wieszcząca jej nieuchronny koniec zawsze była ważnym toposem w refleksji nad ludzkim światem i jego historią. Znaczenie retoryki apokaliptycznej wzmacniają wydarzenia o charakterze katastroficznym (wojny, ludobójstwa, epidemie, klęski żywiołowe), dlatego wobec myślenia apokaliptycznego należy się zatrzymać i pytać o jego zasadność także w naszych czasach. Należy także poddać dyskusji metodologiczne aspekty apokaliptycznych prognoz. Czy możliwy jest koniec kultury zachodniej i co może on oznaczać dla ludzkości? Czy można uniknąć końca kultury, a jeśli tak, to w jaki sposób? Jak mówić o tym, co tylko możliwe (koniec kultury), ale ostatecznie nieuniknione? Czy apokaliptyka jest właściwym sposobem refleksji nad zachodnią kulturą? Tego typu pytania, inspirowane apokaliptycznym ujęciem kultury przedstawionym w myśli światowej sławy antropologa René Girarda, podejmą Prelegenci uczestniczący w debacie nad książką dr hab. Andrzeja Gielarowskiego prof. AIK, pt. O możliwym końcu kultury. Apokaliptyka René Girarda (Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2021). Dyskusja chce być przyczynkiem do badań prowadzonych przez filozofów, antropologów kultury i kulturoznawców, teologów i innych badaczy kultury zachodniej, którzy dostrzegają nie tylko jej kryzys, ale też możliwy koniec. Zaproszeni do debaty Goście z pięciu ośrodków akademickich włączą się swymi wystąpieniami w tę trwającą i ciągle aktualną kontrowersję oraz związanymi z nią kwestiami.   

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w debacie poprzez zadawanie Prelegentom pytań na czacie i umieszczanie swych komentarzy. 

Debata odbędzie się w czwartek, 13 stycznia, o godz. 17.30 i będzie transmitowana na kanale YouTube Akademii Ignatianum w Krakowie 

Uczestnicy debaty i tematy wystąpień: 

Dr hab. Maria Korusiewicz, prof. ATH: Pomiędzy możliwym a nieuniknionym: apokaliptyka Girardiańska i „wezwanie do działania”. 

Dr hab. Monika Murawska (ASP Warszawa, IFiS PAN):  René Girard i Michel Henry. Dwa oblicza kryzysu kultury. 

Ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski (Uniwersytet w Insbrucku): Nawrócenie albo katastrofa! Tertium non datur? Refleksje teologa po lekturze doskonałej książki Andrzeja Gielarowskiego. 

Dr Robert Grzywacz SJ (AIK): Apokaliptyka i metoda - ku jakiej hermeneutyce? 

Debatę poprowadzi dr Magdalena Kozak (AIK) 

Organizatorzy: Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie