Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Instytucje Wydziału Instytucje naukowo-dydaktyczne Instytut Filozofii Dr Jarosław Kucharski pełnomocnikiem ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni


Dr Jarosław Kucharski pełnomocnikiem ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

W lutym 2021 JM Rektor AIK ustanowił dra Jarosława Kucharskiego, z-c dyrektora Instytutu Filozofii, pełnomocnikiem do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU) w Akademii Ignatianum w Krakowie. Do głównych działań w ramach SOU należą: identyfikacja interesariuszy AIK, poznanie ich oczekiwań względem Uczelni, kształtowanie, monitorowanie i ewaluacja działań na rzecz interesariuszy oraz przygotowanie i prezentacja raportu dotyczącego działań SOU w AIK.

Społeczna Odpowiedzialność Uczelni dotyczy strategicznego podejścia do dialogu z interesariuszami w celu zapewnienia lepszego spełniania funkcji społecznych uczelni. Do głównych obszarów SOU należą: działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna, społeczna, polegająca na wspieraniu inicjatyw społecznych, promowaniu wiedzy oraz działań zgodnych z etyką i dobrymi obyczajami w otoczeniu społecznym i ekonomicznym, działaniach na rzecz środowiska i klimatu. Aktualnie trwa monitoring potrzeb interesariuszy oraz praktyk SOU już istniejących na AIK. Uczelnia ma w planach podpisanie Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni oraz dalsze rozwijanie działań z zakresu SOU.