Strona główna Stypendia Komunikaty Jednorazowa zapomoga dla studentów z trudną sytuacją życiową z powodu COVID-19 [AKTUALIZACJA]


20.04.2020

Jednorazowa zapomoga dla studentów z trudną sytuacją życiową z powodu COVID-19 [AKTUALIZACJA]


 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego #PakietDlaStudenta Biuro Stypendialne Akademii Ignatianum w Krakowie umożliwia:

 

Składanie wniosków o przyznanie jednorazowej zapomogi osobom, które  w związku z ogłoszeniem stanu epidemii znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej

m.in. ze względu na utratę źródła dochodu/lub jego części przez wnioskodawcę i/lub członka jego gospodarstwa domowego z powodu ograniczenia funkcjonowania zakładów pracy.

 

 • Wnioski należy składać na adres stypendia@ignatianum.edu.pl, z tytułem wiadomości: „Wniosek o przyznanie zapomogi” w formie dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem zaufanym (więcej informacji w Komunikacie z dnia 20 marca 2020 r.).
 • [AKTUALIZACJA] Wniosek można składać w terminie do 3 miesięcy od dnia wystapienia zdarzenia z którego powodu jest składany wniosek (§ 18 ust. 4 regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 84/2018/2019 z dnia 30 września 2019 roku).
 • Oprócz wniosku, ktory stanowi załącznik nr 5 do regulaminu stypendialnego (wzór do wypełnienia elektornicznego znajduję się poniżej tego komunikaty) należy rownież dosłać poniższy zestaw dokumentów (zestawy dokumentów jak i sam wniosek muszą być również podpisane podpisem zaufanym wnioskodawcy). W przypadku wątpliwości co do udokumentowania wniosku, można kosultować się mailowo:

 

Dla studentów* pobierających stypendium socjalne na AIK dokumenty takie jak:

 Skan lub dobrej jakości zdjęcie zaświadczenia o zatrudnieniu/umowy zlecenie/umowy o pracę/umowy o dzieło/ ewentualna wiadomość mailowa pracodawcy o zatrudnieniu/ plik z CEIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej LUB inne dokumenty poświadczające o utracie zatrudnienia lub części dochodu.
Dokumenty te są dowodem poświadczającym przyczynę ubiegania się o przyznanie tego świadczenia.
Oświadczenie studenta (wypełnione elektronicznie w dokumencie tekstowym o formacie .doc/.docx/ . pdf), które będzie zawierało szczegółowo opisaną informację nt. przyczyny ubiegania się o zapomogę (z uwzględnieniem opisu przejściowo trudnej sytuacji życiowej, w której znalazł się wnioskodawca i/lub jego członkowie rodziny który go utrzymywał).
Oświadczenie powinno zawierać na samej górze następującą klauzulę:
„Uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone art. 286 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 t.j. z późn. zmin.) „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”, oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 j.t. z późn. zm.), oświadczam, że niżej opisana przyczyna ubiegania się o jednorazową zapomogę jest zgodna ze stanem faktycznym.”
[AKTUALIZACJA]
 • Jeżeli wynagrodzenie było uzyskiwane w formie przelewu to należy przedstawić np. dowód w postaci wyciągu z bankowości mobilnej o wynagrodzeniu uzyskanym przed nastaniem stanu epidemii COVID-19 ORAZ o wynagrodzeniu po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19 np. za marzec lub kwiecień o ile wynagrodzenie takie zostało jeszcze wypłacone.
 • Jeżeli wynagrodzenie było uzyskiwane w innej postać niż w formię przelewu np. "do ręki", to można przesłać zaświadczenie od pracodawcy (może być w postaci wiadomości e-mail od pracodawcy) o wysokości wynagrodzenia przed stanem epidemii COVID-19 oraz z innymi informacjami nt. zatrudniena na czas trwania stanu epidemii - o ile wysokość wynagrodzenia nie jest podana na umowie. 
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodów (wzór poniżej tego komunikatu) do stypendium socjalnego z tytułu utraty dochodu.

 

Dla studentów* nie pobierających stypendium socjalnego na AIK, dokumenty takie jak:

Skan lub dobrej jakości zdjęcie zaświadczenia o zatrudnieniu/umowy zlecenie/umowy o pracę/umowy o dzieło/ ewentualna wiadomość mailowa pracodawcy o zatrudnieniu/ plik z CEIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej LUB inne dokumenty poświadczające o utracie zatrudnienia lub części dochodu.
Dokumenty te są dowodem poświadczającym przyczynę ubiegania się o przyznanie tego świadczenia.
Oświadczenie studenta (wypełnione w dokumencie elektronicznym o formacie .doc/.docx/ . pdf). Oświadczenie powinno zawierać:
 • na samej górze poniższą klauzulę:
„Uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone art. 286 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 t.j. z późn. zmin.) „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”, oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 j.t. z późn. zm.), oświadczam, że niżej opisana przyczyna ubiegania się o jednorazową zapomogę jest zgodna ze stanem faktycznym.”.
 • wypisany skład liczbowy rodziny wnioskodawcy (która wchodzi w skład wspólnego gospodarstwa domowego - z ew. uwzglednieniem osób które utrzymują studenta) z wyszczególnieniem osób, które uzyskują dochody.
 • szczegółowo opisana przyczyna ubiegania się o zapomogę (z uwzględnieniem opisu przejściowo trudnej sytuacji życiowej, w której znalazł się wnioskodawca i/lub jego członkowie rodziny wchodzący we wspólne gospodarstwo domowe).
[AKTUALIZACJA]
 • Udokumentowane wynagrodzenie wszystkich członków rodziny wchodzacych we wspólne gospodarstwo domowe wnioskodawcy lub utrzymujących studenta (o ile takie zatrudnienie mieli)  za ostatni miesiąc przed nastaniem stanu epidemii COVID-19 np. w postaci wyciągów z bankowosci mobilnej jeżeli wynagrodzenie było przyznawane w formie przelewu ORAZ o wynagrodzeniu po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19 np. za marzec lub kwiecień o ile wynagrodzenie takie zostało jeszcze wypłacone
 • Jeżeli wynagrodzenie było uzyskiwane w innej postać niż w formię przelewu np. "do ręki", to można przesłać zaświadczenie od pracodawcy (może być w postaci wiadomości e-mail od pracodawcy) o wysokości wynagrodzenia przed stanem zagrożenia epidemicznego oraz z innymi informacjami nt. zatrudniena na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego - o ile wysokość wynagrodzenia nie jest podana na umowie.
*Student lub Doktorant studiów III stopnia nieposiadający stopnia doktora.
 • Jeżeli student został w inny sposób pokrzywdzony z powodu trwania stanu epidemii COVID-19 i wiążacymi się z tego tytułu ograniczeniami niż tylko utrata dochodu, to również może złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi.
 • [AKTUALIZACJA] Pracownicy Biura Stypendialnego, mając na względzie ograniczenia związane z panującym stanem epidemii COVID-19, mogą wskazywać co student  powinien jeszcze dosłać do dokumentacji wniosku, w przypadku jeżeli nastanie konieczność dokładnego wyjaśnienia złożonego przez studenta oświadczenie o którym mowa powyżej.
 • [AKTUALIZACJA] W przypadku zakończenia stanu epidemii oraz zakończenia obowiązywania ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii Ignatianum, studenci którzy otrzymali świadczenie, będą zobowiązani niezwłocznie okazać do wglądy w siedzibie Biura Stypendialnego oryginały dokumentów, których skany lub zdjęcia przesłali wraz z wnioskiem droga elektorniczną.
 • W razie wątpliwości odnośnie udokumentowania przyczyny ubiegania się o zapomogę, prosimy o kontakt na adres: stypendia@ignatianum.edu.pl

 

WAŻNA INFORMACJA!

Na wiadomości e-mail, które nie będą opatrzone na końcu imieniem, nazwiskiem oraz numerem albumu wnioskodawcy, Biuro Stypendialne NIE ODPISUJE.

PAMIĘTAJ!

1. Na czas trwania stanu epidemii, zniesiono regułę dotyczącą stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie z którą świadczenia te przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat. Oznacza to możliwość finansowego wsparcia tych studentów, którym upłynął okres 6 lat od momentu rozpoczęcia studiów i w związku z tym nie mogliby ubiegać się o przyznanie ww. świadczeń. Więcej informacji jest dostępnych na stronie MNiSW.
2. W czasie epidemii nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim.
3. Zapomoga nie przysługuję:
 •  studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 • doktorantowi posiadającemu stopień doktora.