Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu NCN OPUS 21 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego


16.08.2022

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu NCN OPUS 21 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego


Ogłoszenie konkursowe

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w Inkubatorze Doskonałości Naukowej
w ramach programu NCN OPUS 21 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko doktoranta stypendysty
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Stanowisko: doktorant stypendysta
Rodzaj stanowiska: badawcze
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań:  zdrowie psychiczne, psychologia
Liczba etatów: 1
Termin składania dokumentów:  02.09.2022
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  wrzesień 2022
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 październik 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany okres zatrudnienia: max. 48 miesięcy

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:
(zobacz opis szczegółowy poniżej*)

1. wyższe wykształcenie z podstawowym zrozumieniem lub doświadczeniem w syntezie dowodów
2. gotowość zdobycia wiedzy na temat przeglądów systematycznych i metaanaliz
3. dobra znajomość języka angielskiego.
4. Status doktoranta w dniu rozpoczęcia współpracy (dodatkowo istnieje możliwość ufundowania miejsca w Szkole Doktorskiej)

Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu OPUS 21 NCN (patrz opis szczegółowy)

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1.  życiorys,
2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc.
3. kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego magistra,
4. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,
5. deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin,
6. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych.,
7. informację o konieczności dołączenia do przedstawianej dokumentacji dwóch najważniejszych publikacji w przypadku ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym lub wyjaśnienia ich braku, a także możliwości zażądania przez Przewodniczącego Komisji przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów; 
8. Podanie o przyjęcie do pracy skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.


W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: bartosz.helfer@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: " doktorant stypendysta OPUS 21 - WNHiP"

*Opis szczegółowy:

1 stanowisko Post-doc w grancie NCN na Uniwersytecie Wrocławskim (dyscyplina: psychologia)

Stanowisko jest częścią granta OPUS NCN, którego kierownikiem jest dr Bartosz Helfer https://tinyurl.com/4d2284e9 z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Centrum Meta-Badań na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. Dr Helfer prowadzi badania na światowym poziomie (zobacz ostatnie publikacje w najlepszych czasopismach medycznych) w zakresie syntezy i oceny dowodów naukowych w wielu dyscyplinach.

Stanowisko doktoranckie jest częścią finansowanego przez NCN projektu z dziedziny nauk psychologicznych, badającego przejrzystość, integralność i niezależność badań klinicznych w zakresie psychologii i zdrowia psychicznego, w tym innowacyjnych metody leczenia ADHD (terapia światłem), skuteczności psychoterapii i farmakoterapii w leczeniu depresji czy schizofrenii czy psychoterapii asystowanej substancjami psychodelicznymi.

Idealny kandydat posiada wiedzę na temat przeglądów systematycznych i metaanaliz (nie jest to jednak wymagane) oraz jest gotowy do poznawania najnowszych metod w tej dziedzinie (np. oceny ryzyka stronniczości, konfliktu interesów, wyzwań specyficznych dla badań klinicznych w zaniedbanych dziedzinach) oraz do pomocy w rozwoju nowych narzędzi (np. wykrywanie nierzetelności naukowej).

Spodziewamy się wysokiego poziomu zaangażowania i wkładu w realizowane projekty, jednocześnie współtworząc nowe pomysły. Zatrudnieni naukowcy będą również wspierani w opracowaniu własnego programu badań i ubieganiu się o dodatkowe fundusze badawcze.

Codzienne kluczowe zadania badawcze dla tych stanowisk odpowiadają etapom procesu syntezy dowodów naukowych i obejmują: przeszukiwanie literatury naukowej, selekcję badań, ekstrakcję danych, ocenę danych i jakości badań, analizę danych i pisanie rękopisów badawczych do publikacji. Jest to stanowisko badawcze, bez dodatkowych obowiązków dydaktycznych.

Przyjmujemy zgłoszenia od osób posiadających status doktoranta lub magistrów chcących rozpocząć studia doktoranckie w roku akademickim 2022/2023. Zatrudnienie przewiduje wypłatę stypendium dodatkowego lub opłacenie miejsca w Szkole Doktorskiej.

Jeśli nie posiadasz statusu doktoranta, a chcesz wziąć udział w rekrutacji na to stanowisko konieczne jest zapisanie się w internetowym systemie rekrutacji do 2.09.2022 ( Psychologia - IRK (uni.wroc.pl) ) oraz wysłanie aplikacji na bartosz.helfer@uwr.edu.pl

Link do harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej:
Nr 171_2022 z dnia 15.07.2022 r. - zmiana 110-2022 (uni.wroc.pl)

Dodatkowo oferujemy doskonałe możliwości rozwoju naukowego, w tym mentoring, w pełni refundowany udział w konferencjach naukowych, kursach specjalistycznych oraz udział w dużej międzynarodowej sieci współpracowników z czołowych instytucji naukowych na całym świecie (Cochrane, Imperial College London, TUM Monachium, University of Colorado, King’s College London i inne).

W przypadku pytań dotyczących oferty zatrudnienia prosimy o kontakt z dr Helferem pod adresem bartosz.helfer [at] uwr.edu.pl. Data rozpoczęcia pracy naukowej jest oczekiwana jak najszybciej po wygaśnięciu tego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje:

  1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
  2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
  3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
  4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
  5. Uniwersytet Wrocławski informuje możliwości zażądania przez Przewodniczącego Komisji przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów;