Ochrona danych osobowych - inspektor ochrony danych osobowych

EDYCJA 2021/2022

Każdy obszar działalności biznesowej (choć nie tylko) wiąże się z informacją. Najczęściej jest to informacja o kliencie, pracowniku, podwykonawcy, kontrahencie etc. Podobnie jest w odniesieniu do działalności struktur kościelnych i prowadzonych przez nie żłobków, przedszkoli, szkół, domów dziecka, aptek, wydawnictw, portali internetowych itp. Te informacje to dane osobowe, które obowiązkowo należy chronić. W tym kontekście wiodące znaczenie ma rozwój nowoczesnych technologii z zakresu środowiska IT. Nie chodzi tu już tylko o to, że większość komunikacji pomiędzy jednostką a jej klientem prowadzona jest drogą elektroniczną, ale o fakt gromadzenia i przechowywania informacji w formie cyfrowej lub chmurowej.  Zapewnienie bezpieczeństwa tych informacji jest dziś jednym z kluczowych zadań ponieważ ich utrata może narazić nie tylko na zarzut złamania prawa, ale i przynieść bardzo wymierne straty finansowe.

Od 25 maja 2018 r. w praktyce stosujemy przepisy o ochronie danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem Ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679 tzw. RODO. Celem  przepisów jest wprowadzenie określonych uwarunkowań dla bezpiecznego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności biznesowej. Z tej perspektywy Rozporządzenie Ogólne dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także przedsiębiorców z całego świata, którzy prowadzą swoją aktywność biznesową w Unii Europejskiej.

Od tej daty przedsiębiorcy (choć nie tylko – zasadniczo nowe przepisy wpływają na działalność każdego podmiotu wykorzystującego dane osobowe np. stowarzyszenia czy fundacje) muszą prowadzić swoją działalność w sposób prawnie i technologicznie zgodny z zasadami ochrony danych osobowych.

Cel:

Celem studiów jest profesjonalne działanie w obszarze ochrony danych osobowych, bez względu na miejsce i rodzaj prowadzonej działalności. 

Podczas naszych studiów przekazujemy w sposób praktyczny wiedzę jak dbać o bezpieczeństwo informacji, danych osobowych, w jednostce. Wskazujemy dobre praktyki i rekomendowane metody ochrony danych.

Przygotowujemy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych – tj. eksperta ds. ochrony danych osobowych w firmie. Zawód ten łączący prawo i nowe technologie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Z tej perspektywy Inspektor Ochrony Danych odgrywa kluczową rolę we wsparciu każdej jednostki wykorzystującej dane osobowe. W ściśle określonych przypadkach jego powołanie jest obowiązkiem prawnym – np. przy podmiotach publicznych, firmach usługowych, szkołach, przedszkolach, szpitalach itp. Ciekawą perspektywą wykonywania tego zawodu jest możliwość pracy we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, a to dlatego, że Rozporządzenie Ogólne, które wprowadza ten zawód, obowiązuje w skali Unii Europejskiej. (Więcej: Po zakończeniu studiów słuchacze:

a)   Mają wiedzę z zakresu nowych rozwiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO);

b)   Potrafią interpretować przepisy o ochronie danych osobowych;

c)   Potrafią się posługiwać wybranymi narzędziami informatycznymi oraz metodami i wytycznymi wspierającymi zapewnienie bezpieczeństwa systemów informacyjnych;

d)   Potrafią analizować sytuację jednostki organizacyjnej w zakresie bezpieczeństwa informacji;

e)   Potrafią wybierać i rekomendować optymalne rozwiązania dla zapewnienia ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie).

 

Program i obsada: Ochrona danych osobowych - Inspektor ochrony danych

Rekrutacja w terminie 15.07.2021 - 30.09.2021

 

Kadra:

Zajęcia prowadzą wieloletni praktycy, zarówno prawnicy jak i informatycy oraz przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby te skupione są na co dzień w ośrodkach prowadzących swą aktywność zawodową w obszarze ochrony informacji i danych osobowych. Nasi wykładowcy z jednej strony prowadzą liczne szkolenia i warsztaty, pracują naukowo, a z drugiej są bardzo mocno zakorzenieni w działalności podmiotów wolnorynkowych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji czy stowarzyszeń itp., świadcząc na ich rzecz bieżące wsparcie merytoryczne w charakterze ekspertów ds. danych osobowych tj. Inspektorów Ochrony Danych.

Co nas wyróżnia:

Wyróżnia nas unikatowe połączenie zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego, a to ze względu na dwa aspekty:

A)    praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy, co wprost wynika z doświadczenia zawodowego naszych wykładowców,

B)    poprzez charakter naszej uczelni, znamy specyfikę zarówno środowisk biznesowych, jak i kościelnych. Dlatego też potrafimy celnie rozłożyć akcenty na to co ważne dla przedsiębiorcy z jednej strony, oraz dla stowarzyszenia kościelnego, z drugiej.

C)    praktyczne - przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony danych  (IOD) w uwzględnieniem psychologii biznesu.

Interdyscyplinarność studiów daje niepowtarzalną możliwość spojrzenia na omawiane kwestie z różnych punktów widzenia: prawniczego, informatycznego, społecznego, ale i psychologicznego.

Patronat nad studiami objął Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adresaci:

Nasze studia są adresowane do wszystkich osób, które chcą wzbogacić wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące ochrony danych osobowych a także zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu przyszłości tj. Inspektora Ochrony Danych, na terenie całej UE.

Dlatego zapraszamy:

·         małych i średnich przedsiębiorców;

·         pracowników odpowiedzialnych w swoich firmach za ochronę danych osobowych i/lub bezpieczeństwo teleinformatyczne;

·         pracowników działów: kadr, księgowości, marketingu, handlowego, prawnego;
osób zaangażowanych w realizację projektów IT lub wykorzystujących techniki informacyjne, zatrudnionych w różnych działach przedsiębiorstw;

·         przedstawicieli organów publicznych, urzędów, szkół, przedszkoli, szpitali itp.

Jednocześnie też zapraszamy te osoby, które chcą wykonywać nowokształtujący się zawód Inspektora Ochrony Danych:

·         absolwentów wszystkich uczelni, nie tylko po studiach prawniczych, informatycznych czy ekonomicznych, 

osoby nieposiadające kierunkowego wykształcenia i/lub doświadczenia w dziedzinie będącej przedmiotem ich studiów pierwszego wyboru.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata: 2000 zł za semestr