Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego


30.11.2021

Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego


 

          Od 2019 roku na Akademii Ignatianum w Krakowie realizowany jest projekt pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego. Projekt finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wartość projektu 6 512 302,66 zł. W ramach projektu przewidziano wsparcie doktorantów, studentów, uruchomienie nowej specjalizacji na kierunku nauki o polityce oraz wsparcie techniczne i informatyczne Uczelni. W projekcie bierze udział niemal cała kadra administracyjna i naukowa naszej Uczelni – w różnych segmentach.

Dzięki projektowi uruchomiono specjalizację cyberbezpieczeństwo na kierunku nauki o polityce. Specjalizacja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, znacznie większym niż pierwotnie zostało założone. W świecie, który jest silnie uzależniony od sprawnie działających systemów teleinformatycznych, a cyberataki są przeprowadzane nie tylko w stosunku do pojedynczych komputerów czy jednostek, ale całych państw (co jako pierwsza odczuła w 2007 roku Estonia), cyberbezpieczeństwo będzie coraz ważniejszym elementem funkcjonowania gospodarki i polityki. Stąd też nie dziwi, że specjaliści z tej dziedziny są bardzo poszukiwani na rynku pracy, ostatnie szacunki mówią o ponad 17 tys. wakatów[1]. Dlatego uruchomienie tej specjalizacji w ramach nauk o polityce jest odpowiedzią nie tylko na potrzeby małopolskiego rynku pracy, ale w ogóle na braki kadrowe Polski.

Wsparcie doktorantów polegało na stworzeniu programu obejmującego pomoc w postaci stypendium, finansowania udziału w konferencjach naukowych oraz zakupów materiałów dydaktycznych. Ponadto w ramach zadania przewidziano zagraniczne staże na czołowych europejskich uniwersytetach zajmujących się daną dziedziną. W ramach przedmiotowego programu wzięło udział pięć osób. Niestety, z uwagi na sytuację w Europie spowodowaną sytuację pandemiczną znacznie utrudniona była organizacji staży. Pomimo tych problemów we wrześniu dwie uczestniczki projektu obroniły się i uzyskały stopień naukowy doktora.

Ważnym elementem wsparcia dla studentów związanych z wejściem na rynek pracy są staże zawodowe oferowane w ramach projektu. W tym miesiącu trwa kolejny nabór, stąd też warto wspomnieć, że dotychczas w stażach wzięło udział blisko 200 osób. W trakcie stażu studenci poznają praktyczne elementy związane z ich przyszłym zawodem i włączają się w pracę przedsiębiorstwa czy urzędu. Staże w ramach projektu nie polegają, więc na parzeniu kawy, co wciąż bywa podnoszone jako zarzut w stosunku do tej formy aktywizacji zawodowej. Staże trwają 120 godzin i trzeba je zrealizować najpóźniej w ciągu sześciu tygodni. Co ważne, za udział w stażu student otrzymuje stypendium stażowe. Jest to, więc swoiste preludium do pracy zawodowej, gdzie obok wynagrodzenia otrzymuje się wiedzę, a sam staż jest inwestycją w przyszłą karierę zawodową. Wśród dotychczasowych stażystów część kontynuuje współpracę z instytucjami przyjmującymi na staż, w tym kilka osób otrzymało propozycję pracy. Staże w ramach projektu są, więc bardzo dobrym pomysłem na start swojej kariery.

Bardzo ważnym zadaniem realizowanym w ramach przedmiotowego projektu jest Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią w celu doskonalenia jakości kształcenia. W jego ramach na AIK zostaną wdrożone systemy: Platforma Edukacyjna, System Obiegu Informacji, Portal Pracowniczy oraz system Helpdesk. W przypadku pierwszych trzech systemów w ich wdrożenie została włączona bardzo duża liczba pracowników zarówno administracyjnych, jak i dydaktycznych. Uwagi i wskazówki uzyskane w trakcie wdrożenia pozwolą jak najlepiej dostosować systemy do potrzeb naszej Uczelni. Jak ważne jest posiadanie narzędzi do prowadzenia nauki zdalnej udowodnił czas pandemii. Można też zakładać, że postępująca cyfryzacja społeczeństwa i gospodarki doprowadzi do zwiększenia udziału edukacji zdalnej również po zakończeniu pandemii. Stąd też ważnym jest posiadanie odpowiednich narzędzi pracy. System Obiegu Informacji natomiast usprawni i przyśpieszy działania administracji Uczelni. Obecnie trwają  ostanie prace wdrożeniowe. W grudniu natomiast zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu obsługi systemów. W przypadku systemu Helpdesk trwa obecnie postępowanie na wybór wykonawcy. Po zakończeniu prac wdrożeniowych, Dział IT będzie miał możliwość szybszej reakcji na powstałe problemy w działaniu systemu teleinformatycznego AIK.

            Projekt  Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego, oparty na czterech głównych elementach umożliwia lepiej dostosować ofertę edukacyjną AIK do potrzeb rynkowych, jak też i pozwala na rozpoczęcie kariery zawodowej przez studentów. Wsparcie związane z wdrożeniem systemów pozwoli natomiast dostosować samą uczelnię do szybko postępujących zmian.

 

Projekt Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego, nr POWR.03.05.00-00-ZR10/18, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierownik projektu ks. dr hab. Andrzej Sarnacki SJ, prof. AIK.

Więcej informacji na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/program-wzmocnienia-potencjalu-dydaktycznego-uczelni-na-rzecz-rozwoju-regionalnego



 

dr Grzegorz Kocot

Koordynator projektów