AVEPRO

                                               

 

Proces akredytacji jakości przez Agencję AVEPRO w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie

Misją Agencji ds. Ewaluacji i Promocji Jakości na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO), utworzonej 19 września 2007 r., jest promowanie i rozwijanie kultury jakości w instytucjach akademickich zależnych bezpośrednio od Stolicy Apostolskiej oraz zapewnienie, że posiadają one międzynarodowe kryteria jakości, zgodnie z ustaleniami Procesu Bolońskiego.

Działalność AVEPRO jest regulowana przez konstytucję apostolską Veritatis Gaudium (8 grudnia 2017 r.) i jest zgodna z europejskimi standardami i wytycznymi (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area - the “ESG”), a także innymi umowami międzynarodowymi dotyczącymi zasad i procedur oceny jakości w szkolnictwie wyższym.

Agencja współpracuje z instytucjami akademickimi w zakresie definiowania wewnętrznych procedur oceny jakości nauczania, badań i usług itp., co odbywa się poprzez rozwój i wykorzystanie odpowiednich narzędzi operacyjnych (baz danych, sieci informacyjnych itp.). AVEPRO organizuje również zewnętrzne procedury oceny dla poszczególnych instytucji akademickich i organizuje wizyty ekspertów.

Zgodnie z niezależnym charakterem Agencji, współpracuje ona ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi życiem i rozwojem kościelnych uniwersytetów i wydziałów: samymi instytucjami, Dykasterią ds. Kultury i Edukacji, Konferencjami Episkopatów, wszystkimi władzami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi oraz wszystkimi, którzy pracują kościelnych instytucjach akademickich.

Więcej informacji o AVEPRO -  Agencja AVEPRO

Wytyczne dotyczące ewaluacji i promocji jakości przez AVEPRO obowiązujące dla wszystkich procesów oceny rozpoczętych od 1 stycznia 2019r. - dokumenty.  

Ankiety wykorzystywane w procesie ewaluacji AVEPRO -  ankiety.

Komitet Koordynujący ds. Przygotowania Akredytacji Agencji AVEPRO

Zarządzeniem nr 1/2023/2024 Dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 10.10.2023 roku powołany został Komitet Koordynujący ds. Przygotowania Akredytacji Agencji AVEPRO w składzie:

- dr Jacek Poznański SJ – Przewodniczący
- dr hab. Jarosław Kucharski – Wiceprzewodniczący ds. Strategii
- prof. dr hab. Piotr Mazur – Członek
- dr Ewa Odoj – Członek
- dr Jarosław Mikuczewski SJ – Członek
- Wojciech Żak – Reprezentant Studentów
- Anna Misiniec – Sekretarz Komitetu, Pracownik Administracji

Na prawach członka w posiedzeniach Komitetu może wziąć udział Rektor Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

Zadania Komitetu Koordynującego ds. Przygotowania Akredytacji Agencji AVEPRO

Zadaniem Komitetu jest realizacja procesu przygotowania do uzyskania akredytacji Agencji AVEPRO poprzez:

1) przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji jakości w Instytucie;

2) przeprowadzenie analizy SWOT;

3) przygotowanie Raportu Własnego;

4) przygotowanie wizyty zewnętrznej komisji ustanowionej przez AVEPRO;

5) ustosunkowanie się do raportu komisji zewnętrznej;

6) przygotowanie planu poprawy jakości na bazie raportu komisji zewnętrznej;

7) opracowanie strategicznego planu rozwoju jakości w Instytucie w oparciu o wskazówki AVEPRO.