Centrum Kultury i Dialogu

Centrum Kultury i Dialogu (CKiD) jest instytucją akademicką promującą dialog między reprezentantami różnych kultur, religii, światopoglądów i grup społecznych, czerpiącą inspirację z ducha chrześcijańskiego uniwersalizmu wyrażonego w posoborowym nauczaniu Kościoła katolickiego. CKiD powstało w 1998 roku, z inspiracji krakowskiego jezuity, o. Stanisława Musiała, jednego z pionierów dialogu międzyreligijnego w Polsce.

Z Centrum związany jest zespół ekspertów z różnych dziedzin. Członkowie zespołu CKiD tworzą ogólnopolskie środowisko stawiające sobie za cel wspieranie pogłębionej refleksji i rzeczowej debaty nad przemianami kulturowymi, religijnymi i społecznymi zachodzącymi w naszym kraju.

Celem CKiD jest tworzenie duchowej i fizycznej przestrzeni dla wszelkich działań zmierzających do wzajemnego zbliżenia kultur. Centrum dąży do kreowania prawdziwego dialogu, który, w oparciu o wszechstronną akceptację, prowadziłby do wzajemnego wzbogacania się jego uczestników. 

CKiD realizuje swoją misje poprzez organizowanie publicznych debat, seminariów i konferencji naukowych, działalność publicystyczna i wydawniczą. Centrum prowadzi działalność naukową w ramach Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

Koordynator CKiD:

dr Anna Ostrowska

e-mail: ckid@ignatianum.edu.pl