Cudzoziemcy

1. Cudzoziemcy - wstęp

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.1.   Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwani „cudzoziemcami”, mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

________________________________________________________________________________________________________

1)      umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2)      umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

3)      decyzji ministra;

4)      decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

5)      decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

6)      decyzji administracyjnej Rektora.

 

2.           Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

________________________________________________________________________________________________________

1)      ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

2)      posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3)      uzyskają potwierdzenie Akademii Ignatianum w Krakowie, że ich oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim, lub

4)      posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

5)      ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Cudzoziemcy którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego muszą przystąpić do egzaminu znajomości języka polskiego przeprowadzanego przez Akademię Ignatianum.

 

3.      Kandydaci cudzoziemcy:

________________________________________________________________________________________________________

podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co kandydaci z obywatelstwem polskim.

 

4.   Rekrutacja cudzoziemca  na studia obejmuje:

________________________________________________________________________________________________________

rejestrację kandydata w systemie e-rekrutacji, postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez Komisję, wydanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia oraz wpis na listę studentów. Decyzję o przyjęciu cudzoziemca na studia podejmuje Rektor. 

 

                               Szczegółowych informacji na temat kształcenia cudzoziemców w Polsce udziela:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

                                                                                                         ul. Polna 40

                                                                                                   00-635 Warszawa

                                                                                              Telefon +48 22 390 35 00

                                                                                             e-mail: biuro@nawa.gov.pl

 

Uwaga! Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku (Dz. U z 2018 r., poz. 2094 z późń. zmian.):

 Art. 25. 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany:

1) uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu;

2) posiadać oraz okazać na żądanie: 
a) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku – w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej,
 b) środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.

2. Znajomość języka polskiego

1. CUDZOZIEMCY MOGĄ BYĆ PRZYJMOWANI NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM, JEŻELI

1)      ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra  właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

 2)      posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

 3)      uzyskają potwierdzenie Akademii Ignatianum w Krakowie, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim (w formie egzaminu przeprowadzonego zgodnie z terminarzem rekrutacji) lub

 4)      posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

 5)      ukończyli szkołę ponadpodstawową, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

 

2. POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO

Cudzoziemcy, którzy chcą studiować w języku polskim powinni przedłożyć potwierdzenie znajomości języka polskiego. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są:

1)   zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w jednej ze szkół wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

2)      certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

3)      inny dokument potwierdzający, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim na poziomie minimum B1,

4)    świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej bądź dyplomy ukończenia studiów z polskim językiem wykładowym.

 

UWAGA! kandydaci, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomości języka polskiego na poziomie B1 muszą przystąpić (po wcześniejszym zgłoszeniu) do egzaminu z języka polskiego przeprowadzonego przez Akademię Ignatianum w Krakowie. Termin egzaminu to 24.08.2020r. Forma i zasady przystąpienia do egzaminu zostaną podane w późniejszym terminie.

 3. Zagraniczne świadectwa i dyplomy

1. LEGALIZACJA ZAGRANICZNYCH ŚWIADECTW I DYPLOMÓW:

Każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Nie ma konieczności legalizowania jedynie dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate).

 

2. UZNANIE ZAGRANICZNYCH ŚWIADECTW:

Świadectwa wydane za granicą muszą uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju ich wydania oraz być uznane za rónoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

Dokument potwierdzający wykształcenie wydany za granicą może zostać uznany w Polsce:

  1. z mocy prawa,
  2. w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty. W przypadku Akademii Ignatianum takim kuratorium jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Jeżeli kandydat uzyskał zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa przed 31 marca 2015 roku należy dołączyć je do dokumentów składanych w Uczelni.

 

3. UZNANIE ZAGRANICZNYCH DYPLOMÓW:

Jeżeli dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia studiów na tym poziomie w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych lub w szkołach doktorskich) lub otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce.

Zagraniczny dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce także na podstawie umowy międzynarodowej.

Uwaga! Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych za granicą nie uprawniają do kontynuacji kształcenia oraz otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce jeżeli:

  1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
    a) nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
    b) nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
  2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

 

4. TŁUMACZENIE ZAGRANICZNYCH ŚWIADECTW I DYPLOMÓW:

Każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula.  

 

5. ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW ZE ŚWIADECTW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ ZA PUNKTY RANKINGOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE:

Szczegółowe Zasady przeliczania wyników ze świadectw uzyskanych za granicą na punkty rankingowe w Akademii Ignatianum w Krakowie, dostępne są tutaj.

4. Wymagane dokumenty

1.      Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów cudzoziemców na studia wyższe:

1)      wydrukowany  i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety osobowej wraz z oświadczeniami z zakresie przetwarzania danych osobowych,

2)        na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości;

3)      na studia II stopnia – kopia (oryginał do wglądu) dyplomu z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim oraz średnią ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni wraz z suplementem określającym wykaz ocen i modułów zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia lub na studiach wyższego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuowania kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W przypadku dyplomów nie dających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z art. 327 ust. 5, ustawy. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille, o ile jest ono wymagane dla danego kraju;

4)        dokument stanowiący podstawę do zwolnienia z opłat o których mowa w art.324. ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245);

5)         numer dokumentu tożsamości;

6)        dokument potwierdzający znajomość języka, w którym prowadzone będą studia;

7)      aktualną kolorową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego (opisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem).

 

2. Dokładna lista wymaganych dokumentów, które nalezy załączyć w formie skanu w systemie rekrutacyjnym IRK przed ogłoszeniem wyników i lista dokumentów potrzebnych do załączenia w formie papierowej w Biurze Rekrutacji znajduje się w zakładce: "wymagane dokumenty".

 

5. Cudzoziemcy zwolnieni z opłat za studia stacjonarne

Zgodnie z art. 324, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2019 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z póź. zmian.), opłat nie pobiera się od:

1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych ust. 1 lub art. 151b zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b dopuszczalność mobilności krótkoterminowej naukowca ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

 

Cudzoziemiec niewymieniony pkt 2 ppkt 2–8 nie może ubiegać się o stypendium socjalne oraz o kredyt studencki.

 

6. Opłaty dla cudzoziemców

Opłaty dla cudzoziemców wymienione są w zakładce: "Opłaty".