Cyberbezpieczeństwo

SPECJALNOŚĆ CYBERBEZPIECZEŃSTWO
OPIS ZADANIA:
Dostosowanie programu kształcenia w Akademii Ignatianum w Krakowie do potrzeb regionu poprzez utworzenie Specjalności „Cyberbezpieczeństwo” na Kierunku Nauki o polityce jest zadaniem nr 1 w ramach realizacji projektu  „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” nr POWR.03.05.00-00-ZR10/18.

W ramach specjalności Cyberbezpieczeństo zostało opracowanych i wprowadzonych do programu na kierunku Nauki o polityce 13 nowych przedmiotów:
1. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
2. Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa;
3. Cyberprzestępczość i metody jej zwalczania;
4. Szpiegostwo i inwigilacja w cyberprzestrzeni;
5. Patologie społeczne w cyberprzestrzeni;
6. Aktywizm, haktywizm, haking;
7. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni;
8. Zagrożenia informacyjne w cyberprzestrzeni (dezinformacja, trolling, manipulacja informacją);
9. Bezpieczeństwo korzystania z serwisów społecznościowych;
10. Metody ochrony przez zagrożeniami teleinformatycznymi;
11. Demokracja 2.0 i bezpieczeństwo wspólnoty politycznej w epoce informacji;
12. Internet Rzeczy szanse i zagrożenia w dziedzinie bezpieczeństwa;
13. Cyberataki analiza przypadków.

Merytoryczny zakres specjalności Cyberbezpieczeństwo obejmuje tematykę związaną m.in. ze społecznym kontekstem zagrożeń, politycznym aspektem rozwoju społeczeństwa informacyjnego i nowymi formami partycypacji społecznej. Program uwzględnia problematykę wiarygodności informacji rozpowszechnianej w cyberprzestrzeni, kompetencje informacyjne użytkowników Sieci oraz nowe trendy w dziedzinie technologii informacyjnych.

W ramach realizacji zadania utworzone zostaną sylabusy do wszystkich przedmiotów, przeprowadzone zajęcia na Uczelni i wizyty studyjne w ośrodkach publicznych lub prywatnych wyspecjalizowanych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach zadania /pobierz/

Harmonogran Udzielana Wsparcia - semestr zimowy 2020/2021 /pobierz/

Harmonogram Udzielania Wsparcia IV Semestr /pobierz/

Harmonogram_Udzielania_Wsparcia V_Semestr /pobierz/

Harmonogram_Udzielania_Wsparcia VI_Semestr /pobierz/