Instytut Kulturoznawstwa

Instytut Kulturoznawstwa jest jednostką naukowo-dydaktyczną wchodzącą w skład Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Instytut prowadzi kursy w zakresie nauk o kulturze i zajmuje się badaniami naukowymi nad szeroko rozumianą kulturą dawną i współczesną. Wśród prac badawczych podejmowanych przez pracowników Instytutu Kulturoznawstwa istotne miejsce zajmują także badania związane z turystyką i rekreacją, podejmowanymi w różnych formach, również w zyskującą ostatnio coraz większe zainteresowanie turystyką w cyberprzestrzeni.

W poprzednich latach pracownicy Instytutu Kulturoznawstwa prowadzili szereg warsztatów przygotowujących młodzież szkół średnich do matury z przedmiotów takich, jak matematyka, historia, historia sztuki, geografia i inne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia warsztatowe z dziennikarstwa, w trakcie których młodzież miała okazję zagłębić się w tajniki pracy dziennikarza radiowego, telewizyjnego czy prasowego, a także w małych grupach wziąć udział w zajęciach praktycznych w studio radiowym i telewizyjnym.

Naukowcy zatrudnieni w instytucie, specjaliści w danych dziedzinach, są zaangażowani w projekty badawcze z takich obszarów, jak: dziedzictwo kulturowe Polski i Europy, antropologia kulturowa, dialog międzykulturowy, estetyka, filozofia kultury, kultura w cyberprzestrzeni, sztuki wizualne, turystyka kulturowa i inne. Pozwala to na pogodzenie dwóch tendencji: dostarczania Studentom szerokiej wiedzy humanistycznej  i pogłębiania jej poprzez szczegółowe ścieżki.

W ramach instytutu powołane zostały katedry:

• Antropologii Kulturowej;

• Dziedzictwa Kulturowego;

• Estetyki i Wiedzy o Sztuce;

• Filozofii Kultury i Religioznawstwa;

• Historii Kultury (z Zakładem Kultury Chrześcijańskiej).

Działalność dydaktyczna

Oferta Instytutu Kulturoznawstwa w zakresie dydaktyki jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb rynkowych. Obecnie prowadzone są studia stacjonarne  I. i II. stopnia w zakresie kulturoznawstwa oraz studia I. stopnia  w zakresie turystyki i rekreacji. 

Program studiów Kulturoznawstwo obejmuje moduły związane z badaniami w dziedzinie nauk humanistycznych. Celem studiów jest wykształcenie wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, przygotowujących absolwenta do prowadzenia badań naukowych i podjęcia pracy w rozmaitych sektorach kultury

W ramach studiów I-ego stopnia Studenci mogą kształcić się w ramach ścieżek:

• Cyberkultura i media;

• Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja; 

• Sztuki wizualne.

W ramach studiów II-ego stopnia Studenci wybierają jedną ze ścieżek:

• Sztuki wizualne i cyberkultura; 

• Turystyka międzynarodowa.

Na Absolwentów Kulturoznawstwa oczekuje wiele ciekawych propozycji pracy, m.in.

• w instytucjach zajmujących się organizacją i promocją kultury, twórczości artystycznej, ochroną i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego;

• w działalności związanej z animacją kultury i dokumentowaniem wiedzy o kulturze;

• w przemysłach kreatywnych;

• w mediach internetowych, w redakcjach wydawnictw podejmujących problematykę kulturową;

• w agencjach reklamowych, w działach promocji firm, w instytucjach świadczących działalność doradztwa medialnego;

• w firmach i instytucjach branży turystycznej.

W programie studiów Turystyka i rekreacja akcent położono na zdobycie kompetencji umożliwiających profesjonalną działalność turystyczną. Celem studiów jest wykształcenie wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, przygotowujących absolwenta do podjęcia pracy w branży turystycznej. Dyscypliną wiodącą dla kierunku są nauki o kulturze i religii, dlatego w trakcie trwania studiów absolwent zdobędzie także zaawansowane kompetencje związane z turystyką kulturową i religijną. 

Studenci kierunku Turystyka i rekreacja wybierają jedną z proponowanych ścieżek kształcenia:

• Turystyka biznesowa i kwalifikowana;

• Turystyka międzynarodowa i regionalna.

Absolwenci mogą podejmować pracę związaną ze swoim wykształceniem, m.in. 

• w instytucjach związanych z turystyką i rekreacją;

• w obsłudze ruchu turystycznego, zwłaszcza związanego z turystyką kulturową i religijną;

• w redakcjach czasopism branżowych;

• w hotelach i gospodarstwach agroturystycznych.

Akademia Ignatianum w Krakowie jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce prowadzi również studia III. stopnia (doktoranckie) w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w ww. dyscyplinie.