Strona główna Instytut Kulturoznawstwa


Instytut Kulturoznawstwa

Instytut Kulturoznawstwa działa w ramach Wydziału Filozoficznego. Został powołany do życia 14.03.2006 roku. W ramach instytutu działają katedry: Antropologii Kulturowej
i Turystyki; Dziedzictwa Kulturowego; Estetyki i Wiedzy o Sztuce; Filozofii Kultury i Religioznawstwa oraz
katedra Historii Kultury wraz z Zakładem Historii Kultury Chrześcijańskiej.
W Instytucie prowadzone są studia ogólnoakademickie I i II stopnia z Kulturoznawstwa oraz studia praktyczne I stopnia z Turystyki i Rekreacji.
Akademia Ignatianum w Krakowie jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce prowadzi studia III stopnia (doktoranckie) w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w tej dyscyplinie.


Pracownicy Instytutu prowadzą badania naukowe w dyscyplinie nauki o kulturze i religii oraz w dyscyplinach pokrewnych. Szczegółowa problematyka badań obejmuje: dziedzictwo kulturowe oraz tradycję i kulturę narodową, dialog międzykulturowy i międzyreligijny, kulturę i myśl chrześcijańską, estetykę, filozofię i teorię kultury, filozofię religii, kulturę artystyczną, kulturę współczesną, humanistykę cyfrową i cyberkulturę. W zakresie badań związanych z turystyką podejmowana jest problematyka turystyki kulturowej, turystyki biznesowej i kwalifikowanej, regionalnej oraz zyskującej w ostatnich latach coraz bardziej na popularności e-turystyki i turystyki w cyberprzestrzeni.
Studenci podejmujący naukę na kierunku Kulturoznawstwo zdobywają wiedzę o współczesnej kulturze, jej podstawach teoretycznych oraz uwarunkowaniach antropologicznych, artystycznych, komunikacyjnych, filozoficznych, socjologicznych i prawnych, a także zyskują wiedzę na temat historii kultury, literatury i sztuki oraz znaczenia dziedzictwa kulturowego animacji i organizacji kultury. Wychodząc naprzeciw dynamicznym zmianom współczesnego, technologicznego i zmediatyzowanego świata studenci poznają zasady funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnych mediów.


Wiedzę i umiejętności pozwalają dodatkowo poszerzyć ścieżki kształcenia. W ramach studiów I stopnia kulturoznawstwa studenci mają do wyboru jedną z następujących ścieżek: Cyberkulturę i media, Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocję oraz Sztuki wizualne, a w ramach studiów II stopnia: Sztuki wizualne i cyberkulturę lub Turystykę międzynarodową.
W programie studiów Turystyka i Rekreacja akcent położono na zdobycie umiejętności umożliwiających profesjonalną działalność turystyczną. Celem studiów jest wykształcenie wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, przygotowujących absolwenta do podjęcia pracy w branży turystycznej. Dyscypliną wiodącą dla kierunku są nauki o kulturze i religii, dlatego program studiów obejmuje również przedmioty związane z turystyką kulturową oraz turystyką religijną. W ramach studiów studenci wybierają jedną z proponowanych ścieżek kształcenia: Turystykę biznesową i kwalifikowaną lub Turystykę międzynarodową i regionalną.