Strona główna Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji wydania 50-tego numeru czasopisma naukowego "Horyzonty Polityki" - Homo politicus et res publica


Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji wydania 50-tego numeru czasopisma naukowego "Horyzonty Polityki" - Homo politicus et res publica

    

                                                    

Uniwersytet Ignatianum
w Krakowie

Wydział Pedagogiczny

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

                Redakcja czasopisma naukowego

              „Horyzonty Polityki”

                     Ignacjańskie Forum Społeczne

 

 

 

 

 

mają zaszczyt i przywilej zaprosić na

 

 

JUBILEUSZOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Z OKZJI WYDANIA 50-TEGO NUMERU CZASOPISMA NAUKOWEGO „HORYZONTY POLITYKI”

 Homo politicus et res publica

Kraków, 20 maja 2024 

 

Celem konferencji jest refleksja nad tradycyjnie fundamentalnymi zagadnieniami filozofii polityki: nad polityczną naturą człowieka (homo politicus, zoon politikon, animal politicum) oraz nad państwem rozumianym jako res publica, odróżnionym tym samym od wszelkich rerum privatorum. Fundamenty pod obydwie te idee zostały erygowane w starożytności, w ideach filozoficzno-politycznych starożytnej Grecji, Rzymu oraz w refleksji chrześcijańskiej. W ujęciu klasycznym idee homo politicus i res publica związane są w sposób nierozerwalny z pojęciami dobra wspólnego (to koine sympheron, bonum commune) oraz sprawiedliwości. Organizatorzy konferencji chcą poddać analizie kwestię aktualności owych tradycyjnych kategorii zarówno w filozofii (teorii) polityki, jak i w jej aspekcie praktycznym. W celu poddania idei homo politicus i res publica, uwzględniających zagadnienia dobra wspólnego oraz sprawiedliwości, szczegółowej analizie proponujemy następujące obszary tematyczne: 

 

 • Prawda, autorytet, polityka – moderator: Piotr Świercz
 • Prawo i polityka – moderatorzy: Anna Krzynówek-Arndt, Mateusz Pękala
 • Przemiany porządku światowego – moderator: Krzysztof Matuszek
 • Kryzys myśli politycznej? – moderator: Rafał Lis
 • Media społecznościowe – moderator: Mirosław Lakomy, Tomasz Grabowski
 • Teksty zapowiedzi dotyczących poszczególnych obszarów tematycznych znajdują się na końcu zaproszenia

 

Należy podkreślić, że wskazane powyżej obszary tematyczne nie mają być traktowane jako izolowane pola badawcze, odnoszące się do głównego celu projektu w sposób jedynie zdawkowy i epizodyczny. Wprost przeciwnie, wspomniane obszary tematyczne należy rozumieć jako jedynie metodologicznie wyróżnione sposoby badania różnorodnych aspektów tego samego problemu badawczego, a zasadniczy cel projektu – idee homo politicus i res publica – ma stanowić główny przedmiot refleksji w każdym z tych obszarów.   

 

Abstrakt proponowanego referatu nie powinien przekraczać 1000 znaków.

Referat w sesji tematycznej – 10 minut

 

 

Kalendarz konferencyjny

 

Kalendarz konferencyjny

31 marca 2024

 Zgłoszenia konferencyjne wraz z abstraktami referatów  

30 kwietnia 2024

 Akceptacja zgłoszeń konferencyjnych

15 maja 2024

 Wniesienie opłaty konferencyjnej

20 maja 2024

 K O N F E R E N C J A

Do 30 września 2024

 Nadsyłanie ostatecznych tekstów artykułów do publikacji

Numery „Horyzontów Polityki”, marzec, czerwiec,…2025

 Publikacja

 

 

Opłaty konferencyjne

Opłaty konferencyjne*

500 zł

 Opłata konferencyjna wraz z jedną publikacją

250 zł

 Udział bierny w konferencji

 

 

 

٭ W przypadku negatywnych recenzji zgłoszonego artykułu (odrzucenie publikacji), zwrot opłaty za publikację w wysokości 250 zł

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • certyfikat uczestnictwa
 • publikację artykułu (w wypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji)
 • biesiadę w Kampusie Ignatianum (ogrody jezuickie)

Opłaty konferencyjne prosimy dokonywać na konto bankowe:
Alior Bank SA 94 2490 0005 0000 4600 9871 1366

z tytułem przelewu: Konferencja HP 2024 + imię i nazwisko uczestnika.

Kontakt ws. faktur: Monika Grodecka, tel. 669 001 285, monika.grodecka@ignatianum.edu.pl

Możliwości publikacyjne

Artykuły przyjmowane są w języku polskim oraz angielskim (natomiast prezentacje konferencyjne odbywają się w języku polskim). Artykuły po dwóch pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w czasopiśmie „Horyzonty Polityki” (obecnie 100 punktów) w czterech kolejnych numerach od marca do grudnia 2025 r. (w zależności od tematu i ilości zgłoszeń). Pozostałe artykuły, które nie przejdą pozytywnie procesu recenzji, zostaną przyjęte tylko do wygłoszenia bez możliwości ich opublikowania. Przygotowując referaty prosimy o przestrzeganie zasad edytorskich i systemu referencyjnego. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie czasopisma.

Wstępny program konferencji

 

 

Wstępny program konferencji

 

10:00

 Otwarcie recepcji

11:00 – 11:15

 Otwarcie konferencji

11:15 – 12:00

 Referaty w sesji plenarnej

12:00 – 13:30

 Debata z udziałem redaktorów naczelnych czasopism

13:30 – 14.00

 Przerwa

14:00 – 16:00

 Sesje tematyczne - panele

16:15

 Nieoficjalna część konferencji – BIESIADA

 

Organizacja w sesjach zależna będzie od ilości uczestników.

 

 

Gospodarze konferencji

ks. dr Wit Pasierbek SJ, redaktor naczelny „Horyzontów Polityki”, Dyrektor „Ignacjańskiego Forum Społecznego”, członek Redakcji „Myśl Polityczna”, Katedra Myśli Politycznej

 

Dr hab. Piotr Świercz, prof. UIK, zastępca redaktora naczelnego „Horyzontów Polityki”, Katedra Myśli Politycznej

 

Mgr Monika Grodecka, sekretarz redakcji „Horyzontów Polityki”, Katedra Myśli Politycznej

 

Dr Wojciech Arndt, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”, Katedra Teorii i Filozofii Polityki

 

Dr Anna Budzanowska, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”

 

Dr Łukasz Burkiewicz, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”, Dyrektor czasopism naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, Katedra Polityki Publicznej i Administracji

Dr Tomasz Wojciech Grabowski, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”, Katedra Komunikowania Politycznego

 

 

Dr Anna Krzynówek-Arndt, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”, sekretarz Redakcji „Myśl Polityczna”, Katedra Teorii i Filozofii Polityki 

 

Dr hab. Rafał Lis, prof. UIK, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”, Katedra Myśli Politycznej

 

Dr hab. Krzysztof Matuszek, prof. UIK, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”, kierownik Katedry Myśli Politycznej

 

Dr Mateusz Pękala, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”, Katedra Współczesnych Systemów Politycznych

 

Mgr Jan Rokita, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”, Katedra Myśli Politycznej

Rejestracja

 

REJESTRACJA ODBYWA SIĘ TYLKO ONLINE POD ADRESEM:   

 

FORMULARZ ZAPISU: https://tiny.pl/cz1qs 

 

Kontakt mailowy: 

horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl

 

Kontakt telefoniczny:

 • (+48) 12 39 99 652
 • (+48) 669 001 285
 • (+48) 669 001 279
ZAPOWIEDZI/WPROWADZENIE DO PANELI
 • Prawda, autorytet, polityka – moderator: Piotr Świercz

 

W koncepcjach filozoficznych Grecji antycznej dominującym ujęciem zagadnień ustrojowych oraz politycznych było to, które bazowało na perspektywie prawdy absolutnej (aletheia). W konsekwencji filozofia starożytnej Grecji kładła nacisk na szczególną rolę autorytetu epistemicznego w kształtowaniu zarówno dyskursu dotyczącego spraw politycznych, jak i w politycznej praktyce. Przekonanie o kluczowej roli prawdy oraz mędrców w sprawach publicznych zdaje się cechować również refleksję rzymską i chrześcijańską. Jednak w myśleniu nowożytnym dokonuje się powoli proces zakwestionowania tej idei i przejścia na stanowisko relatywistyczno-kontraktowe. Współczesna filozofia polityki, a w jeszcze większej mierze polityczna praktyka porzuciły dążenie do prawdy i budowania życia wspólnotowego na prawdzie. Świat współczesny całkowicie zrezygnował z prawdziwościowego dyskursu jako fundamentalnego instrumentu kształtowania życia społeczno-politycznego, przepełnionego emocjami (z reguły negatywnymi), manipulacją faktami i fake news’ami. Zarazem jednak, każda niemal grupa zdaje się traktować swoje „plemienne przekonania” jako prawdę, a różnego ornamentu celebryci urastają do rangi autorytetów. Jak zatem w świecie współczesnym, w życiu publicznym przedstawia się perspektywa prawdy i autorytetu? Czy rzeczywiście porzucenie tych idei jest słuszne i nieodwracalne? Czy życie publiczne może całkowicie i w sposób jawny obyć się bez nich, czy też w dobie post-prawdy skazani jesteśmy na hegemonię różnorodnych „prawd plemiennych”? 

 

 • Prawo i polityka – moderatorzy: Anna Krzynówek-Arndt, Mateusz Pękala

 

Charakterystyczny dla nowożytności politycznej moment napięcia między sferą rządzenia i prawa bywa pojmowany jako wynik zaniku transcendentnych odniesień dla władzy i prawa, sekularyzacji ładu prawnego i politycznego, odejścia od jurysprudencji prawnonaturtalnej i narodzin suwerennego bytu państwowego. Konflikt między prawem (iurisdictio) i prerogatywą (gubernatio), prawami jednostkowymi a rozrastającą się sferą dyskrecjonalnych uprawnień egzekutywy wykorzystywanych czy to dla celów społecznego i gospodarczego dobrobytu, czy też w stanach nadzwyczajnych dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, stał się jednym z najczęściej podnoszonych zagadnień w dwudziestowiecznej refleksji nad państwem i prawem. Czy napięcie to może być przezwyciężone w ramach współczesnych opcji neorepublikańskich? Jak dziś stawiać pytania o autorytet prawodawczy? Co dziś oznaczać mogą roztropność polityczna i prawodawcza, obie ukierunkowane na dobro wspólne? Jaki obraz człowieka zakłada współczesny porządek prawny?

 

 • Przemiany porządku światowego – moderator: Krzysztof Matuszek

 

Rosyjska inwazja na Ukrainę rzuciła wyzwanie obecnemu porządkowi światowemu. Rządy autorytarne w Moskwie oraz Pekinie dążą do ustanowienie ładu międzynarodowego uznającego regionalnych hegemonów i ich strefy wpływów. Wojna w Europie przypomniała o znaczeniu siły militarnej w stosunkach międzynarodowych, ale dzisiejsze globalne konflikty to także spory ideowo-polityczne: demokracja vs. autorytaryzm, uniwersalne prawa człowieka vs. wielość cywilizacji i różnorodność tradycji. W jakim kierunku zmierzają aktualne przemiany porządku światowego?

 

 • Kryzys myśli politycznej? – moderator: Rafał Lis

 

Nie byłoby przesadą stwierdzenie, że najważniejsze wyzwania myśli politycznej na przestrzeni ubiegłych stuleci, począwszy od czasów Arystotelesa i Cycerona, poprzez epokę Hobbesa, Locke’a czy Rousseau, a skończywszy na bliższych nam czasach Habermasa i neomarksizmu, Rawlsa, teorii neorepublikańskich i komunitarianizmu, skupiały się na poszukiwaniu właściwego związku między potencjalnymi czy rozpoznanymi możliwościami natury ludzkiej a mającym je zapewniać ładem instytucjonalnym. W tym kategoriach mieściły się bodaj wszystkie najdonioślejsze spory o właściwy ustrój, zakres powinności moralnych i powiązań czy zobowiązań wspólnotowych, wreszcie pytanie o zakres praw i wolności jednostkowych oraz o pytania o granice między tym, co publiczne, a tym, co prywatne. Jakkolwiek kategorie te należy umieszczać zawsze w kontekście horyzontów pojęciowych i uwarunkowań społecznych każdej epoki, zdają się one wskazywać na pewne kontinuum historii intelektualnej czy – być może – aktualność historycznych dylematów. Czy istotnie wskazane wyzwania myśli politycznej, zwłaszcza rysujący się konflikt między prądami postulującymi poszerzenie indywidualnych czy tożsamościowych autonomii, a tymi, które mocniej akcentują sens wspólnotowo-publicznych, wspartych tradycją zakotwiczeń, wyjaśniają dziś najlepiej najważniejsze napięcia debaty politycznej?

 

 • Media społecznościowe – moderator: Mirosław Lakomy, Tomasz Grabowski

 

Współczesna komunikacja społeczna została zdominowana przez postęp technologiczny i nowe media. Należy zastanowić się jak technologizacja komunikacji zmienia debatę publiczną. Można zauważyć, że następuje utrata komunikatywności polegająca na braku umiejętności jasnego i precyzyjnego wyrażania się, zdolności słuchania innych oraz rozumienia ich wypowiedzi. Dziennikarstwo staje przed problemem automatyzacji i algorytmizacji publikowanych treści. Nowe media są miejscem, gdzie kreowane i podsycane są podziały społeczne (neotrybalizm). Pojawiają się tzw. głęboko zakamuflowani dysponenci, którzy ingerują w proces demokratyczny (jak np. Cambridge Analytica, Team Jorge). Wolność słowa musi stawić czoła problemowi banningu. Niepokoić również mogą przyszłe konsekwencje wywołane wdrożeniem najnowszych technologii, np. sztucznej inteligencji, w dziedzinie komunikacji.  Wszystko to skłania do namysłu i dyskusji. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów na temat wyzwań i zagrożeń, jakie stoją przed współczesną komunikacją społeczną.