Kadra

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI ORAZ DZIEDZINY ICH ZAINTERESOWAŃ 

prof. dr hab. Józef Bremer SJ - kognitywistyka, w szczególności interdyscyplinarna problematyka tożsamości i jedności Ja oraz kwestia wolności woli, logika, filozofia Ludwika Wittgensteina

prof. dr hab. Adam Jonkisz - filozofia nauki, metaetyka, logika, metodologia nauk

dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK - historia filozofii (bardziej dydaktycznie), metodologia nauk humanistycznych, metafilozofia, teoria poznania, etyka i aksjologia (zwłaszcza fenomenologiczna), filozofia polska XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem filozofii chrześcijańskiej oraz róznych trendów w metodologii i filozofii nauki)

dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK - antropologia filozoficzna, egzystencjalizm, filozofia kultury, filozofia polityczna i społeczna, filozofia wartości, filozofia wychowania

dr hab. Bogdan Lisiak SJ, prof. AIK - filozofia przyrody, filozofia procesu

dr hab. Piotr Mazur, prof. AIK - filozofia człowieka, filozofia bytu, filozofia kultury, filozofia wychowania, filozofia etyki i polityki

dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK - filozofia religii, dialog międzyreligijny

dr hab. Jacek Surzyn, prof. nadzw - filozofia średniowieczna, filozofia żydowska, ontologiczny i epistemologiczny status istnienia, problematyka dowodzenia istnienia Boga, problem języka wiary, ontologia i fundamentalna i zagadnienie Bycia w filozofii Martina Heideggera

dr hab. Anna Zhyrkova, prof. AIK - neoplatonizm, logika neoplatońska, neoplatonizm chrześcijański, filozofia chrześcijańska, filozofia bizantyjska

dr Robert Grzywacz SJ - hermeneutyka filozoficzna, filozofia współczesna, fenomenologia

dr Carl Humphries - filozofia języka, działania i normatywności, filozofia społeczna - szczególnie filozofia rodziny, zagadnienia ontologiczności i historyczności w filozofii zachodniej

dr Piotr Janik SJ - semiotyka triadyczna (stoicka, Peirce’owska), filozofia języka w tradycji kontynentalnej: fenomenologia, hermeneutyka, logika i dyskurs, filozofia humanistyki, ontologia (hermeneutyczna), antropologia, informatyka (computer science), cybernetyka

dr Celina Kisiel-Dorohinicka - filozofia wychowania, filozofia religii

dr Magdalena Kozak - filozofia współczesna, głównie fenomenologia francuska, egzystencjalizm (S. Kierkegaard, M. Heidegger, J. P. Sartre, A. Camus, G. Marcel), filozofia dialogu i spotkania (M. Buber, F. Rosenzweig, J. Tischner), filozofia relacji (E. Levinas). W ramach własnych badań bliżej zajmuje się problem zła rozumianym interdyscyplinarnie, ale ze szczególnym naciskiem zła jako nadużyć władzy (M. Foucault, P. Zimbardo), jako wypadkowej konkretnych sytuacji (H. Arendt, S. Milgram) oraz ujęciem człowieka w perspektywie egzystencjalno-aksjologiczno-relacyjnej

dr Jarosław Kucharski - etyka, filozofia społeczna

dr Marcin Podbielski- filozofia Platona, neoplatońska filozofia sztuki, teoria metafory i alegorii, neoplatonizm chrześcijański

dr Jacek Poznański SJ - naukoznawstwo, tworzenie wiedzy naukowej a mądrość, transformacje szkolnictwa wyższego, zwłaszcza uczelni wyższej; filozofia nauki: problematyka postępu naukowego i granic nauki; filozofia przyrody nieożywionej i ożywionej; filozofia techniki i filozoficzne zagadnienia technonauki; filozofia jezuitów w Polsce: zagadnienia historyczne i systematyczne; filozoficzne i teologiczne zagadnienia ekologii

mgr Jakub Pruś - logika nieformalna i formalna, teoria argumentacji, filozofia języka, retoryka, filozofia i logika w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, teorie prawdy, paradoksy logiczne, rodzaje argumentacji, chwyty erystyczne, błędy logiczne

mgr Barbara Banach - wychowanie fizyczne

mgr Anna Sułkowska - Migoń - emisja głosu

 

WYKŁADOWCY WSPÓŁPRACUJĄCY Z INSTYTUTEM FILOZOFII

ORAZ DZIEDZINY ICH ZAINTERESOWAŃ

dr hab. Anna Bugajska - bioetyka, biopolityka, badania nad utopiami, antropologia filozoficzna i kulturowa, filozofia nauki i techniki

dr hab. Wacław Królikowski SJ – nauki teologiczne, szczególnie teologia duchowości, antropologia ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, rozeznawanie duchowe, towarzyszenie duchowe

prof. dr hab. Paweł Taranczewski - urodził się w 1940 w Krakowie. 1957–1963 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych a 1967–71 filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się tamże w 1988. W 1997 mianowany profesorem malarstwa przez prezydenta RP. Miał wystawy indywidualne, brał udział w zbiorowych. Kilka prac znalazło się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Publikował w Kwartalniku Filozoficznym, Dekadzie Literackiej, Odrze, Tygodniku Powszechnym, Znaku… Wykładał w kilku uczelniach krakowskich - ostatnio uczy w Akademii Ignatianum