Strona główna Stypendia Klauzula RODO


Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Uniwersytet przetwarza dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosku o stypendium, na podstawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 50 lat.

  1. Odbiorcy danych

Dane będziemy przekazywać firmą, która z nami współpracują przy realizacji ww. celu, tj. dostawcą usług IT, jak również Twoje dane będą przekazywane Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz innym uprawnionym organom państwa.

  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi, masz:

a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

f) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.