Strona główna Rekrutacja Opłaty na rok akademicki 2021/2022


Opłaty na rok akademicki 2021/2022

1. Opłata rekrutacyjna
1.Wysokość opłaty rekrutacyjnej: 85 zł.

2. Przelew za opłatę rekrutacyjną dokonuje się w systemie rekrutacyjnym IRK. System dopuszcza płatność on-line lub w formie przeleu tradycyjnego na wskazany, w systemie IRK, numer konta bankowego.

WAŻNE!

W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu tradycyjnego (a nie za pośrednictwem systemu szybkiej płatności), w tytule przelewu  należy podać adres e-mail,  na którym zakładano konto w systemie IRK.
W przypadku braku zmiany statusu płatności, kandydat jest zobowiązany przesłać potwierdzenie dokonania przelewu* (przez system IRK), do ostatniego dnia rejestracji na studia.

*Potwierdzenie dokonania przelewu, powinno zawierać:

a) Numer rachunku z którego dokonano przelew za opłatę rekrutacyjną,

b) Imię i Nazwisko właściciela rachunku bankowego,

c) Data dokonania przelewu/operacji,

d) Numer rachunku Akademii Ignatianum w Krakowie na który przelewa się opłatę rekrutacyjną,

e) Tytuł przelewu/operacji,

f) Kwota przelewu/operacji.

3. Kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek prowadzony w AIK wnoszą opłatę rekrutacyjną odrębnie dla każdego zgłoszenia.

4. Opłaty rekrutacyjne wpłacane są według terminarza rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023.

5. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku, nieprzyjęcia na studia, nieterminowego wykonania przelewu, rezygnacji z podjęcia studiów lub błędnej rejestracji na studia.

6. W przypadku nieuruchomienia danego kierunku lub/i formy studiów w AIK z powodu zebrania się zbyt małej liczby kandydatów, wniesiona przez kandydata na studia opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi lub  w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek, na którym limit przyjęć nie został wyczerpany.

7. Kandydat może ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej również w przypadku:

a) Rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w systemie IRK przed zakończeniem rejestracji.
b) Wniesienie jej po terminie, co skutkowało niedopuszczeniem kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

8. AIK dokonuje zwrotu oplaty rekrutacyjnej w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez kandydata na studia w podaniu o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

WAŻNA INFORMACJA

 • Kandydat jest obowiązany do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej nie później niż do ostatniego dnia rejestracji na studia. W przypadku dokonywania opłaty w ostatnich 3 dniach rejestracji w formie przelewu tradycyjnego , należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu do ostatniego dnai rejestracji na studia.
 • Kandydaci na studia podyplomowe oraz na studia do Szkoły Doktorskiej AIK nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej.
2. Opłaty za studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz drugiego stopnia

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2021/2022

1. Opłaty za studia niestacjonarne

 • Opłaty za świadczone przez AIK usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich wynoszą za każdy semestr tych studiów:
 • Opłata za pierwszy semestr musi być wpłacona w całości.

 

Wydział/kierunek studiów

Opłata za jeden semestr (w PLN)

Opłata za jeden semestr
w rozbiciu na raty (w PLN)

Całość

I rata

II rata

III rata

Wydział Filozoficzny

 

 

 

 

Psychologia

2700

900

900

900

Wydział Pedagogiczny

 

 

 

 

Administracja i polityka publiczna

2200

800

700

700

Pedagogika

2300

800

800

700

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2600

900

900

800

 

WAŻNE! Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana jest w całości (bez rozbicia na raty) przez studentów rozpoczynających cykl kształcenia i jest wnoszona do dnia 30 września. W przypadku przyjęcia na studia po dacie 30 września, opłatę należy uiścić niezwłocznie po przyjęciu.

a) Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:

 •  Semestr zimowy:

I rata – do dnia 31 października,

II rata – do dnia 30 listopada,

III rata – do dnia 10 stycznia.

 •  Semestr letni:

I rata – do dnia 31 marca,

II rata – do dnia 30 kwietnia,

III rata – do dnia 15 maja.

 b)  Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok.

2. Opłaty za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów

AIK pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów związanych z tokiem studiów:

elektroniczną legitymację studencką
22 zł
duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej
33 zł
duplikat dyplomu ukończenia studiów wyższych
20 zł
duplikat suplementu do dyplomu
20 zł
dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
20 zł
dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na język obcy
20 zł
uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 Ustawy przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 
26 zł

 

 

3. Opłaty za dodatkowy lektorat języka obcego wynosi:

a)    300,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 30 godzin,

b)    500,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 60 godzin.

4. Akty prawne

3. Opłaty za studia podyplomowe

1. Opłaty za studia podyplomowe

Opłaty za świadczone przez AIK usługi edukacyjne związane z kształceniem uczestników na studiach podyplomowych wynoszą za każdy semestr tych studiów: 

Wydział/nazwa studiów podyplomowych

Opłata za jeden semestr

(w PLN)

Opłata za jeden semestr
 w rozbiciu na raty
(w PLN)

 
 
   

I rata

II rata

III rata

 

Wydział Filozoficzny

 

 

 

 

 

Arteterapia w animacji kultury

1800

600

600

600

 

Wydział Pedagogiczny

 

 

 

 

 

Logopedia

1 800

600

600

600

 

Organizacja i zarządzanie w oświacie

2 000

700

700

600

 

Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

1 800

600

600

600

 

Ochrona danych osobowych – inspektor ochrony danych osobowych

1 800

600

600

600

 

Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

1 800

600

600

600

 

 

WAŻNE! Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana jest w całości (bez rozbicia na raty) przez studentów rozpoczynających cykl kształcenia i jest wnoszona do dnia 30 września.

Jeżeli kandydat został przyjęty po 30 września, to w przeciągu 3 dni od informacji o otworzeniu kierunku studiów podyplomowych.
a) Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:
 •  Semestr zimowy:
I rata – do dnia 31 października,
II rata – do dnia 30 listopada,
III rata – do dnia 10 stycznia.
 •  Semestr letni:
I rata – do dnia 31 marca,
II rata – do dnia 30 kwietnia,
III rata – do dnia 15 maja.
 b)  Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok.

 

2. Stawka ryczałtowa z jedną godzinę:

Wydział/nazwa studiów podyplomowych

Opłata za jedną godzinę

(w PLN)

 
 
     

Wydział Filozoficzny

   

Arteterapia w animacji kultury

18

 

Wydział Pedagogiczny

   

Logopedia

18

 

Organizacja i zarządzanie w oświacie

20

 

Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

18

 

Ochrona danych osobowych – inspektor ochrony danych osobowych

18

 

Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

18

 

 

 

3. Akty prawne:

4. Opłaty dla cudzoziemców

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2021/2022

1. Cudzoziemcy zwolnieni z opłat za studia stacjonarne

Cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mogą być zwolnieni z opłat za prowadzone w języku polskim studia stacjonarne.

Po przyjęciu na studia konieczne jest dostarczenie przy wpisie dokumentu potwierdzającego możliwość zwolnienia z opłat.

2. Cudzoziemcy którzy nie są wymienieni w pkt. 1, uiszczają poniższą opłatę za studia stacjonarne

3 400 ZŁOTYCH za semestr (tj. 6 800 ZŁOTYCH za rok).


3. Opłaty dla cudzoziemców za studia niestacjonarne

 • Cudzoziemców, którzy podejmują studia niestacjonarne, obowiązują te same zasady odpłatności co obywateli polskich podejmujących studia niestacjonarne.
 • Opłaty za świadczone przez AIK usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich wynoszą za każdy semestr tych studiów:

Wydział/kierunek studiów

Opłata za jeden semestr (w PLN)

Opłata za jeden semestr
w rozbiciu na raty (w PLN)

Całość

I rata

II rata

III rata

Wydział Filozoficzny

 

 

 

 

Psychologia

2700

900

900

900

Wydział Pedagogiczny

 

 

 

 

Administracja i polityka publiczna

2200

800

700

700

Pedagogika

2300

800

800

700

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2600

900

900

800

 

WAŻNE! Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana jest w całości (bez rozbicia na raty) przez studentów rozpoczynających cykl kształcenia i jest wnoszona do dnia 30 września. W przypadku przyjęcia na studia po dacie 30 września, opłatę należy uiścić niezwłocznie po przyjęciu.

a) Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:

 •  Semestr zimowy:

I rata – do dnia 31 października,

II rata – do dnia 30 listopada,

III rata – do dnia 10 stycznia.

 •  Semestr letni:

I rata – do dnia 31 marca,

II rata – do dnia 30 kwietnia,

III rata – do dnia 15 maja.

 b)  Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok. 

4.  Cudzoziemcy na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich uiszczają opłatę (taką jak obywatele polscy) za następujące dokumenty:

elektroniczną legitymację studencką
22 zł
duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej
33 zł
duplikat dyplomu ukończenia studiów wyższych
20 zł
duplikat suplementu do dyplomu
20 zł
dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
20 zł
dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na język obcy
20 zł
uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 Ustawy przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 
26 zł
 

5. Opłaty dla cudzoziemców za studia podyplomowe

Opłaty za świadczone przez AIK usługi edukacyjne związane z kształceniem uczestników na studiach podyplomowych wynoszą za każdy semestr tych studiów:

Wydział/nazwa studiów podyplomowych

Opłata za jeden semestr

(w PLN)

Opłata za jeden semestr
 w rozbiciu na raty
(w PLN)

 
 
   

I rata

II rata

III rata

 

Wydział Filozoficzny

 

 

 

 

 

Arteterapia w animacji kultury

1800

600

600

600

 

Wydział Pedagogiczny

 

 

 

 

 

Logopedia

1 800

600

600

600

 

Organizacja i zarządzanie w oświacie

2 000

700

700

600

 

Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

1 800

600

600

600

 

Ochrona danych osobowych – inspektor ochrony danych osobowych

1 800

600

600

600

 

Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

1 800

600

600

600

 

 

WAŻNE! Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana jest w całości (bez rozbicia na raty) przez studentów rozpoczynających cykl kształcenia i jest wnoszona do dnia 30 września.

Jeżeli kandydat został przyjęty po 30 września, to w przeciągu 3 dni od informacji o otworzeniu kierunku studiów podyplomowych.
a) Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:
 •  Semestr zimowy:
I rata – do dnia 31 października,
II rata – do dnia 30 listopada,
III rata – do dnia 10 stycznia.
 •  Semestr letni:
I rata – do dnia 31 marca,
II rata – do dnia 30 kwietnia,
III rata – do dnia 15 maja.
 b)  Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok.

 

5. Opłaty za wydane dokumenty w Szkole Doktorskiej

1. Wysokość opłat za wydanie przez Akademię Ignatianum w Krakowie dokumenty

odpis dyplomu doktorskiego w języku polskim
60 zł
odpis dyplomu doktorskiego w języku obcym
80 zł
duplikat dyplomu doktorskiego
90 zł
Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich i cudzoziemców.

 

2. Akty prawne