Opłaty

1. Opłata rekrutacyjna na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej: 100 zł na kierunek Arteterapia, 85 zł na pozostałe kierunki studiów.

2. Przelew za opłatę rekrutacyjną dokonuje się w systemie rekrutacyjnym IRK. System dopuszcza płatność on-line lub w formie przeleu tradycyjnego na wskazany, w systemie IRK, numer konta bankowego.

WAŻNE!

W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu tradycyjnego (a nie za pośrednictwem systemu szybkiej płatności), w tytule przelewu  należy podać adres e-mail,  na którym zakładano konto w systemie IRK.
W przypadku braku zmiany statusu płatności, kandydat jest zobowiązany przesłać potwierdzenie dokonania przelewu* (przez system IRK), do ostatniego dnia rejestracji na studia.

*Potwierdzenie dokonania przelewu, powinno zawierać:

a) Numer rachunku z którego dokonano przelew za opłatę rekrutacyjną,

b) Imię i Nazwisko właściciela rachunku bankowego,

c) Data dokonania przelewu/operacji,

d) Numer rachunku uczelni na który przelewa się opłatę rekrutacyjną,

e) Tytuł przelewu/operacji,

f) Kwota przelewu/operacji.

3. Kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek prowadzony w Ignatianum wnoszą opłatę rekrutacyjną odrębnie dla każdego zgłoszenia.

4. Opłaty rekrutacyjne wpłacane są według terminarza rekrutacji na studia.

5. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzyjęcia na studia, nieprzesłania potwierdzenia przelewu w przypadku dokonywania opłaty w ostatnich 3 dniach rejestracji, rezygnacji z podjęcia studiów lub błędnej rejestracji na studia.

6. W przypadku nieuruchomienia danego kierunku lub/i formy studiów w UIK z powodu zebrania się zbyt małej liczby kandydatów, wniesiona przez kandydata na studia opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi na jego wniosek lub w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek, na którym limit przyjęć nie został wyczerpany.

7. Kandydat może ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej również w przypadku:

a) rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w systemie IRK przed zakończeniem rejestracji;
b) wniesienia jej po terminie, co skutkowało niedopuszczeniem kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

8. Uczelnia dokonuje zwrotu oplaty rekrutacyjnej w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez kandydata na studia w podaniu o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

WAŻNA INFORMACJA

 • Kandydat jest obowiązany do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej nie później niż do ostatniego dnia rejestracji na studia. W przypadku dokonywania opłaty w ostatnich 3 dniach rejestracji w formie przelewu tradycyjnego, należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu do ostatniego dnai rejestracji na studia.
 • Kandydaci na studia podyplomowe nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej.
2. Opłata rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej
1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej: 150 zł.

2. Przelew za opłatę rekrutacyjną dokonuje się w systemie rekrutacyjnym IRK. System dopuszcza płatność on-line lub w formie przeleu tradycyjnego na wskazany, w systemie IRK, numer konta bankowego.

WAŻNE!

W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu tradycyjnego (a nie za pośrednictwem systemu szybkiej płatności), w tytule przelewu  należy podać adres e-mail,  na którym zakładano konto w systemie IRK.
W przypadku braku zmiany statusu płatności, kandydat jest zobowiązany przesłać potwierdzenie dokonania przelewu* (przez system IRK), do ostatniego dnia rejestracji na studia.

*Potwierdzenie dokonania przelewu, powinno zawierać:

a) Numer rachunku z którego dokonano przelew za opłatę rekrutacyjną,

b) Imię i Nazwisko właściciela rachunku bankowego,

c) Data dokonania przelewu/operacji,

d) Numer rachunku uczelni na który przelewa się opłatę rekrutacyjną,

e) Tytuł przelewu/operacji,

f) Kwota przelewu/operacji.

3. Opłata rekrutacyjna wnoszona jest przez kandydatów według terminarza rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

4. Kandydat jest zobowiązany do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na studia w systemei IRK.

5. Po przystępieniu do postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej, bez względu na jego wynik, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Ponadto opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z podjęcia kształcenia po zakończeniu rejestracji, nieprzesłania potwierdzenia przelewu w przypadku dokonywania opłaty w ostatnich 3 dniach rejestracji lub błędnej rejestracji na studia.

6. W przypadku nieuruchomienia danej dyscypliny naukowej z powodu zebrania się zbyt małej liczby kandydatów, wniesiona przez kandydata opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi na jego wniosek.

7. Kandydat może ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej również w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w systemie IRK przed zakończeniem rejestracji.

8. Uczelnia dokonuje zwrotu oplaty rekrutacyjnej w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez kandydata na studia w podaniu o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

WAŻNA INFORMACJA

 • Kandydat jest obowiązany do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej nie później niż do ostatniego dnia rejestracji na studia. W przypadku dokonywania opłaty w ostatnich 3 dniach rejestracji w formie przelewu tradycyjnego, należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu do ostatniego dnai rejestracji na studia.
 • Kandydaci na studia podyplomowe nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej.
3. Opłaty za studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz drugiego stopnia

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2024/2025

 

1. Opłaty za studia niestacjonarne 

Opłaty za świadczone przez Ignatianum usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich wynoszą za każdy semestr tych studiów:

Wydział/kierunek studiów

Opłata za jeden semestr (w PLN)

Opłata za jeden semestr
w rozbiciu na raty (w PLN)

Całość

I rata

II rata

III rata

Wydział Filozoficzny

 

 

 

 

Psychologia

4000*

1400

1300

1300

Wydział Pedagogiczny

 

 

 

 

Administracja i polityka publiczna

2700*

900

900

900

Pedagogika

2700*

900

900

900

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2900*

1000

1000

900

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych

2700*

900

900

900

WAŻNE! Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana jest w całości (bez rozbicia na raty)  przez studentów rozpoczynających cykl kształcenia wnoszona jest najpóźniej 25 października w rozpoczynanym roku akademickim.

a) Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:

 •  Semestr zimowy:

I rata – do dnia 31 października,

II rata – do dnia 30 listopada,

III rata – do dnia 10 stycznia.

 •  Semestr letni:

I rata – do dnia 31 marca,

II rata – do dnia 30 kwietnia,

III rata – do dnia 15 maja.

 b)  Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok.

2. Opłaty za wydanie legitymacji studenckiej:

 • elektroniczną legitymację studencką - 22 zł
 • duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł

Opłata za legitymację musi być zaksięgowana* na koncie Uczelni nie później niż do 25 września 2024 r. – tylko wpłaty zaksięgowane w tym terminie gwarantują przygotowanie legitymacji do odbioru na 1.10.  

* wpłata to nie to samo co zaksięgowanie. Środki muszą znajdować się na koncie bankowym Uczelni.

*Zgodnie z art. 80 ust. 3 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki uczelnia nie może wprowadzić dla nich nowych opłat, a zwiększenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 2, może dokonać raz w roku akademickim i nie więcej niż o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672), łącznie nie więcej niż o 30% wysokości tych opłat.

Szczegółowe zasady pobierania opłat są uregulowane w Regulaminie pobierania opłat.

4. Opłaty za studia podyplomowe

Opłaty za studia podyplomowe obowiązujące w roku akademickim 2024/2025

Opłaty za świadczone przez Ignatianum usługi edukacyjne związane z kształceniem uczestników na studiach podyplomowych wynoszą za każdy semestr tych studiów (opłaty dotyczą również cudzoziemców): 

 

 

Opłata przy potwierdzeniu zgłoszenia przez 10-14 osób

Opłata przy potwierdzeniu zgłoszenia przez 15 i więcej osób

 

Wydział/nazwa studiów podyplomowych

Opłata za jeden semestr

(w PLN)

Opłata za jeden semestr
 w rozbiciu na raty
(w PLN)

Opłata za jeden semestr

(w PLN)

Opłata za jeden semestr
 w rozbiciu na raty
(w PLN)

 

 

I rata

II rata

III rata

 

I rata

II rata

III rata

Wydział Filozoficzny

 

 

 

 

 

 

 

 

Filozofia i krytyczne myślenie

3000

1000

1000

1000

2100

700

700

700

Suicydologia

3000

1000

1000

1000

2200

800

700

700

Wydział Pedagogiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedia

3000

1000

1000

1000

2200

800

700

700

Organizacja i zarządzanie w oświacie

3000

1000

1000

1000

2200

800

700

700

Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

3000

1000

1000

1000

2100

700

700

700

Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

3000

1000

1000

1000

2100

700

700

700

 

WAŻNE! Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana jest w całości (bez rozbicia na raty)  przez studentów rozpoczynających cykl kształcenia wnoszona jest najpóźniej 25 października w rozpoczynanym roku akademickim.

a) Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:
 •  Semestr zimowy:
I rata – do dnia 31 października,
II rata – do dnia 30 listopada,
III rata – do dnia 10 stycznia.
 •  Semestr letni:
I rata – do dnia 31 marca,
II rata – do dnia 30 kwietnia,
III rata – do dnia 15 maja.
b)  Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok.

Szczegółowe zasady pobierania opłat są uregulowane w Regulaminie pobierania opłat.

5. Opłaty dla cudzoziemców

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2024/2025

1. Cudzoziemcy zwolnieni z opłat za studia stacjonarne

Cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mogą być zwolnieni z opłat za prowadzone w języku polskim studia stacjonarne.

Po przyjęciu na studia konieczne jest dostarczenie przy wpisie dokumentu potwierdzającego możliwość zwolnienia z opłat.

2. Cudzoziemcy którzy nie są wymienieni w pkt. 1, uiszczają poniższą opłatę za studia stacjonarne

4 000 ZŁOTYCH za semestr (tj. 8 000 ZŁOTYCH za rok).


3. Opłaty dla cudzoziemców za studia niestacjonarne

 • Cudzoziemców, którzy podejmują studia niestacjonarne, obowiązują te same zasady odpłatności co obywateli polskich podejmujących studia niestacjonarne.
 • Opłaty za świadczone przez Ignatianum usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich wynoszą za każdy semestr tych studiów:

Wydział/kierunek studiów

Opłata za jeden semestr (w PLN)

Opłata za jeden semestr
w rozbiciu na raty (w PLN)

Całość

I rata

II rata

III rata

Wydział Filozoficzny

 

 

 

 

Psychologia

4000

1400

1300

1300

Wydział Pedagogiczny

 

 

 

 

Administracja i polityka publiczna

2700

900

900

900

Pedagogika

2700

900

900

900

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2900

1000

1000

900

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych

2700

900

900

900

WAŻNE! Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana jest w całości (bez rozbicia na raty)  przez studentów rozpoczynających cykl kształcenia wnoszona jest najpóźniej 25 października w rozpoczynanym roku akademickim.

a) Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:

 •  Semestr zimowy:

I rata – do dnia 31 października,

II rata – do dnia 30 listopada,

III rata – do dnia 10 stycznia.

 •  Semestr letni:

I rata – do dnia 31 marca,

II rata – do dnia 30 kwietnia,

III rata – do dnia 15 maja.

 b)  Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok. 

4.  Opłaty za wydanie legitymacji studenckiej:

 • elektroniczną legitymację studencką - 22 zł
 • duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł

Szczegółowe zasady pobierania opłat są uregulowane w Regulaminie pobierania opłat.