Opłaty

1. Opłata rekrutacyjna
1.Wysokość opłaty rekrutacyjnej: 85 zł.

2. Przelew za opłatę rekrutacyjną dokonuje się w systemie rekrutacyjnym IRK. W systemie będzie dostepny odnośnik do płatności on-line lub będzie możliwość również uiszczenia opłaty w formie przelewu tradycyjnego na wskazany numer konta bankowego w systemie IRK.

WAŻNE!

W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu tradycyjnego (a nie za pośrednictwem systemu szybkiej płatności), w tytule przelewu  należy podać adres e-mail,  na którym zakładano konto w systemie IRK.
W przypadku braku zmiany statusu płatności, kandydat jest zobowiązany przesłać potwierdzenie dokonania przelewu*, do ostatniego dnia rejestracji na studia.

*Potwierdzenie dokonania przelewu, powinno zawierać:

a) Numer rachunku z którego dokonano przelew za opłatę rekrutacyjną,

b) Imię i Nazwisko właściciela rachunku bankowego,

c) Data dokonania przelewu/operacji,

d) Numer rachunku Akademii Ignatianum w Krakowie na który przelewa się opłatę rekrutacyjną,

e) Tytuł przelewu/operacji,

f) Kwota przelewu/operacji.

3. Kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek prowadzony w AIK wnoszą opłatę rekrutacyjną odrębnie dla każdego zgłoszenia.

4. Opłaty rekrutacyjne wpłacane są według terminarza rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022.

5. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku, nieprzyjęcia na studia, nieterminowego wykonania przelewu, rezygnacji z podjęcia studiów lub błędnej rejestracji na studia.

6. W przypadku nieuruchomienia danego kierunku lub/i formy studiów w AIK z powodu zebrania się zbyt małej liczby kandydatów, wniesiona przez kandydata na studia opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi lub  w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek, na którym limit przyjęć nie został wyczerpany.

7. Opłata rekrutacyjna, o której mowa w pkt 6, zostanie zwrócona w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez kandydata na studia w podaniu o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

WAŻNA INFORMACJA

 • Kandydat jest obowiązany do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej nie później niż do ostatniego dnia rejestracji na studia. W przypadku dokonywania opłaty w ostatnich 3 dniach rejestracji w formie przelewu tradycyjnego , należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu do ostatniego dnai rejestracji na studia.
 • Kandydaci na studia podyplomowe oraz na studia do Szkoły Doktorskiej AIK nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej.
2. Opłaty za studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz drugiego stopnia

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

 

1. Opłaty za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów

AIK pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów związanych z tokiem studiów:

elektroniczną legitymację studencką
22
duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej
33
duplikat dyplomu ukończenia studiów wyższych
20
duplikat suplementu do dyplomu
20
dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
20
dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na język obcy
20

 

2. Opłaty za studia niestacjonarne

 • Opłaty za świadczone przez AIK usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich wynoszą za każdy semestr tych studiów:
 • Opłata za pierwszy semestr musi być wpłacona w całości.

Studia niestacjonarne
Opłata za semestr (całość)
I rata
II rata
III rata
Psychologia
2700 zł
900 zł
900 zł
900 zł
Administracja i polityka publiczna
2100 zł
700 zł
700 zł
700 zł
Pedagogika
2200 zł
800 zł
700 zł
700 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2600 zł
900 zł
900 zł
800 zł

WAŻNE! Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana jest w całości (bez rozbicia na raty) przez studentów rozpoczynających cykl kształcenia i jest wnoszona do dnia 30 września. W przypadku przyjęcia na studia po dacie 30 września, opłatę należy uiścić niezwłocznie po przyjęciu.

a) Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:

 •  Semestr zimowy:

I rata – do dnia 31 października,

II rata – do dnia 30 listopada,

III rata – do dnia 10 stycznia.

 •  Semestr letni:

I rata – do dnia 31 marca,

II rata – do dnia 30 kwietnia,

III rata – do dnia 15 maja.

 b)  Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok.

 

3. Akty prawne

3. Opłaty za studia podyplomowe

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

 

1. Opłaty za studia podyplomowe

Opłaty za świadczone przez AIK usługi edukacyjne związane z kształceniem uczestników na studiach podyplomowych wynoszą za każdy semestr tych studiów:

Nazwa studiów podyplomowych

opłata za semestr (całość)

I rata

II rata

III rata

Arteterapia w animacji kultury
1500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
Administracja publiczna
1500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
Bezpieczeństwo publiczne
1800 zł
600 zł
600 zł
600 zł
Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
1500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
Cyberbezpieczeństwo
2000 zł
700 zł
700 zł
600 zł
Katecheza przedszkolna
1500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
Logopedia
1800 zł
600 zł
600 zł
600 zł
Organizacja i zarządzanie w oświacie
2000 zł
700 zł
700 zł
600 zł
Profilaktyka przemocy seksulanej wobec dzieci i młodzieży
1800 zł
600 zł
600 zł
600 zł
Technologie internetowe w polityce
1700 zł
600 zł
600 zł
500 zł
Ochrona danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
1800 zł
600 zł
600 zł
600 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
1800 zł
600 zł
600 zł
600 zł

WAŻNE! Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana jest w całości (bez rozbicia na raty) przez studentów rozpoczynających cykl kształcenia i jest wnoszona do dnia 30 września.

Jeżeli kandydat został przyjęty po 30 września, to w przeciągu 3 dni od informacji o otworzeniu kierunku studiów podyplomowych.
a) Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:
 •  Semestr zimowy:
I rata – do dnia 31 października,
II rata – do dnia 30 listopada,
III rata – do dnia 10 stycznia.
 •  Semestr letni:
I rata – do dnia 31 marca,
II rata – do dnia 30 kwietnia,
III rata – do dnia 15 maja.
 b)  Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok.

 

2. Akty prawne:

4. Opłaty dla cudzoziemców

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

1. Cudzoziemcy zwolnieni z opłat za studia stacjonarne

Cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mogą być zwolnieni z opłat za prowadzone w języku polskim studia stacjonarne.

Po przyjęciu na studia konieczne jest dostarczenie przy wpisie dokumentu potwierdzającego możliwość zwolnienia z opłat.
 

2.  Cudzoziemcy na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich uiszczają opłatę (taką jak obywatele polscy) za następujące dokumenty:

elektroniczną legitymację studencką
22
duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej
33
duplikat dyplomu ukończenia studiów wyższych
20
duplikat suplementu do dyplomu
20
dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
20
dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na język obcy
20
 

3. Cudzoziemcy którzy nie są wymienieni w pkt. 1, uiszczają poniższą opłatę za studia stacjonarne

3 400 ZŁOTYCH za semestr (tj. 6 800 ZŁOTYCH za rok).


4. Opłaty dla cudzoziemców za studia niestacjonarne

 • Cudzoziemców, którzy podejmują studia niestacjonarne, obowiązują te same zasady odpłatności co obywateli polskich podejmujących studia niestacjonarne.
 • Opłaty za świadczone przez AIK usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich wynoszą za każdy semestr tych studiów:
Studia niestacjonarne
Opłata za semestr (całość)
I rata
II rata
III rata
Psychologia
2700 zł
900 zł
900 zł
900 zł
Administracja i polityka publiczna
2100 zł
700 zł
700 zł
700 zł
Pedagogika
2200 zł
800 zł
700 zł
700 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2600 zł
900 zł
900 zł
800 zł

WAŻNE! Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana jest w całości (bez rozbicia na raty) przez studentów rozpoczynających cykl kształcenia i jest wnoszona do dnia 30 września. W przypadku przyjęcia na studia po dacie 30 września, opłatę należy uiścić niezwłocznie po przyjęciu.

a) Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:

 •  Semestr zimowy:

I rata – do dnia 31 października,

II rata – do dnia 30 listopada,

III rata – do dnia 10 stycznia.

 •  Semestr letni:

I rata – do dnia 31 marca,

II rata – do dnia 30 kwietnia,

III rata – do dnia 15 maja.

 b)  Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok.

 

5. Opłaty dla cudzoziemców za studia podyplomowe

Opłaty za świadczone przez AIK usługi edukacyjne związane z kształceniem uczestników na studiach podyplomowych wynoszą za każdy semestr tych studiów:

Nazwa studiów podyplomowych

opłata za semestr (całość)

I rata

II rata

III rata

Arteterapia w animacji kultury
1500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
Administracja publiczna
1500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
Bezpieczeństwo publiczne
1800 zł
600 zł
600 zł
600 zł
Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
1500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
Cyberbezpieczeństwo
2000 zł
700 zł
700 zł
600 zł
Katecheza przedszkolna
1500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
Logopedia
1800 zł
600 zł
600 zł
600 zł
Organizacja i zarządzanie w oświacie
2000 zł
700 zł
700 zł
600 zł
Profilaktyka przemocy seksulanej wobec dzieci i młodzieży
1800 zł
600 zł
600 zł
600 zł
Technologie internetowe w polityce
1700 zł
600 zł
600 zł
500 zł
Ochrona danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
1800 zł
600 zł
600 zł
600 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
1800 zł
600 zł
600 zł
600 zł

WAŻNE! Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana jest w całości (bez rozbicia na raty) przez studentów rozpoczynających cykl kształcenia i jest wnoszona do dnia 30 września.

Jeżeli kandydat został przyjęty po 30 września, to w przeciągu 3 dni od informacji o otworzeniu kierunku studiów podyplomowych.
a) Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:
 •  Semestr zimowy:
I rata – do dnia 31 października,
II rata – do dnia 30 listopada,
III rata – do dnia 10 stycznia.
 •  Semestr letni:
I rata – do dnia 31 marca,
II rata – do dnia 30 kwietnia,
III rata – do dnia 15 maja.
 b)  Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok.

 

 6. Akty prawne

5. Opłaty za wydane dokumenty w Szkole Doktorskiej

1. Wysokość opłat za wydanie przez Akademię Ignatianum w Krakowie dokumenty

odpis dyplomu doktorskiego w języku polskim
60 zł
odpis dyplomu doktorskiego w języku obcym
80 zł
duplikat dyplomu doktorskiego
90 zł
Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich i cudzoziemców.

 

2. Akty prawne

Zarządzenie nr 119/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów w szkole doktorskiej dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021