Rektorat

 

Rektorat Akademii Ignatianum w Krakowie znajduje się w willi Zofijówka, niewielkim budynku mieszczącym się w sąsiedztwie budynku głównego Uczelni oraz Wydawnictwa WAM przy ulicy Kopernika 26. Willa Zofijówka została zaprojektowana przez Antoniego Łuszczkiewicza i zbudowana w 1872 roku. Konstrukcja nawiązuje do budowli eklektycznych, co przejawia się w elementach takich jak drewniany ganek czy charakterystyczna wieżyczka oraz neorenesansowych poprzez liczne wykończenia detalami oraz płaskorzeźbami.

 zofi

 

Zofijówka jest także miejscem przechowywania symboli i insygniów akademickich.

 

Sztandar Ignatianum - symbol społeczności akademickiej Ignatianum. Po jednej stronie sztandaru widnieje Orzeł Biały w koronie z napisami „Ignatianum Kraków”. Po drugiej stronie  znajduje się symbol i dewiza Towarzystwa Jezusowego „ Ad Majorem Dei Gloriam”. Poczet sztandarowy towarzyszy wszystkim najważniejszym uroczystościom akademickim.

 

sztszta

 

Insygnia władzy rektorskiej: łańcuch i berło. Berło jest symbolem mądrości i władzy, a łańcuch podkreśla godność urzędu oraz więzi łączące Rektora z Akademią. Te atrybuty wywodzą się z tradycji średniowiecznej. Ich zadanie mimo upływu czasu pozostaje niezmienne - mają podkreślać autonomię i niezależność władzy Rektora, który jest przełożonym pracowników, a także opiekunem i zwierzchnikiem wszystkich studentów.

 ins

Do zakresu działań Rektoratu należy obsługa administracyjno-kancelaryjna Rektora, Prorektorów, Senatu Akademickiego oraz innych organów doradczych Ignatianum. Rektorat zajmuje się całokształtem prac związanych z doskonaleniem systemu organizacji i zarządzania Uczelnią oraz utrzymywaniem relacji z władzami kościelnymi, państwowymi oraz z innymi uczelniami. 

Do głównych zadań Rektoratu należy: 

 1. prowadzenie terminarza zajęć i spraw bieżących zlecanych przez Rektora oraz prorektorów
 2. prowadzenie spraw administracyjno-biurowych związanych z działalnością prorektorów i współpraca z jednostkami podległymi prorektorom
 3. obsługa administracyjna Rad Rektorskich
 4. obsługa administracyjna Senatu AIK
 5. obsługa administracyjna komisji senackich i rektorskich
 6. organizacja i obsługa administracyjna innych spotkań i narad, którym przewodniczy Rektor lub prorektorzy
 7. sporządzanie, przygotowywanie, aktualizowanie na wnioski jednostek administracyjnych wewnątrzuczelnianych aktów normatywnych niezbędnych do bieżącego kierowania i zarządzania Uczelnią, oraz ich kompletowanie
 8. prowadzenie ewidencji pełnomocnictw i upoważnień, porozumień oraz umów podpisanych przez Rektora, prowadzenie rejestrów osób realizujących zadania zlecone przez Rektora
 9. nadzorowanie i przygotowywanie dokumentacji związanej z mianowaniem przez Kongregację do spraw Edukacji Katolickiej w Rzymie pracowników akademickich na stanowisko profesora straordinario i profesora ordinario 
 10. organizowanie świąt i uroczystości ogólnouczelnianych oraz innych imprez okolicznościowych
 11. nadzór nad wykorzystaniem sali senackiej oraz pokoi rektorskich.